De complete werken van Joost van Vondel Met eene voorrede van H.J. Allard, leraar aan 't seminarie te Kuilenburg.
Joost van den Vondel
De complete werken van Joost van Vondel Met eene voorrede van H.J. Allard, leraar aan 't seminarie te Kuilenburg.
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
DE COMPLETE WERKEN VAN JOOST VAN VONDEL.
OP DE AANKOMSTE VAN DE KONINGINNE VAN 'T ZUIDEN TE HIERUSALEM.
Klinkert.
Vier Uitersten[1].
Uiterste Oordeel.
JAAR-ZANG, OP DEN TOON VAN DEN NEGENDEN PSALM.
HEMELVAART-ZANG, OP DEN TOON VAN DEN ACHTSTEN PSALM.
PINXTER-ZANG, OP DE STEM VAN DEN C PSALM.
PINXTER-ZANG, OP DE STEM VAN MARIA LOF-ZANG.
Aandachtige Betrachtinge[1] OVER KRISTUS' LIJDEN, UIT DEN HOOGDUITSCHEN VERTAALD DOOR M. L. B. EN TER LOOPS GERIJMD DOOR J. V. V., OP DE WIJZE VAN DEN 91 PSALM.
ZEDIG GEDICHT[1] VAN DE IJdelheid der Menschen en Wankelbaarheid der Konink-rijken.
Houwlijk-Zang, tusschen God en de Geloovige Ziele, OP DEN TOON VAN DEN 100STEN PSALM DAVIDS.
DE HELDEN GODES DES OUDEN VERBONDS.
Aan de Oudvaderen, Priesteren, Koningen, Profeten, en Helden.
Klinkert.
Klinkert.
DEN WIJZEN, GELEERDEN EN WELERVAREN HEER JOHAN FONTEYN, DER ARTSNIJEN DOCTOR, EN LIEFHEBBER VAN ALLE GOEDE KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.
AAN DEN OPMERKENDEN EN VERSTANDIGEN LEZER.
Klinkert.
ADAM, DER VADEREN VADER.
ABEL, DE EERSTE MARTELAAR.
SETH, DE GODVRUCHTIGE.
ENOCH, DIE 'T GRAF VERSMAADDE.
NOACH, D' OUDSTE SCHIPPER.
MELCHISEDECH, DE KONINKLIJKE PRIESTER.
LOTH, HET ZOUT VAN SODOMA.
ABRAHAM, DER GELOOVIGEN VADER.
IZAÄK, DE BELOOFDE.
JACOB, DE WORSTELAAR.
JOZEF, DER JONGELINGEN SPIEGEL.
MOZES, DE WETGEVER.
AÄRON, DER PRIESTEREN ZONNE.
FINEAS, DE PRIESTERLIJKE HELD.
CALEB, DE STANDVASTIGE.
JOZUA, DE LEIDSMAN.
GEDEON, DE HELD.
SAMSON, DE STERKE.
SAMUEL, DE PROFETISCHE RECHTER.
DAVID, DE KONINKLIJKE PROFEET.
SALOMON, DE WIJSHEID.
ELIAS, D' OPGENOMENE.
ELIZEUS, ELIAS' NAVOLGER.
MICHAEAS, DE VERTOONDER.
JONAS, DE BOETPREDIKER.
EZECHIAS, DE GODSDIENSTIGE.
JOZIAS, DE GODZALIGE.
EZAIAS, DE EVANGELISCHE PROFEET.
JEREMIAS, DE VROEGPREDIKER.
EZECHIEL, DE GROOTE ZIENDER.
DANIEL, DE GODGELEERDE.
DE TWAALF PROFETEN, OF REI DER ZIENDERS.
ESDRAS, DE WETGELEERDE.
NEHEMIAS, DE HEILIGE BOUWMEESTER.
JOB, DE LIJDZAAMHEID.
TOBIAS, DE GODVREEZENDE.
MATATHIAS, DE PRIESTERLIJKE KAMPIOEN.
JUDAS MACHABÆUS, DE VOORVECHTER.
The book hasn't received reviews yet.