Historie van Doctor Jan Faustus
Grooten tooveraer en zwarten konstenaer
Anonymous
Historie van Doctor Jan Faustus Grooten tooveraer en zwarten konstenaer
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
DE HISTORIE VAN DOCTOR FAUSTUS. GROOTEN TOOVERAER.
Van zyne Geborte en Studie.
Doctor Faustus in de Medecynen, en hoe hy den Duyvel bezweirt.
Hier volgd de disputatie die Doctor Faustus met den duyvel gehad heeft.
De tweede disputatie van Doctor Faustus met den geest Mephostophiles genaemd.
De derde samenspraeke van D. Faustus met den geest, aengaende zyne belofte.
D. Faustus bloed, en laet het zelve in een kroesken vallen, het welke hy op warme kolen zet en schryft daer mede als volgt:
In de derde samenspraeke verscheen aen Faustus zynen geest en dienaer met groote vroylykheyd, en op dezer maniere.
Van de dienstbaerheyd der Geesten, tegen D. Faustus.
Doctor Faustus wilt hem tot den Houwelyken staet begeven.
Eene vraege van D. Faustus, aen zynen geest Mephostophiles.
Een ander disputatie van de Helle en haere Spelonken.
Een ander vraege van D. Faustus van het Regiment der duyvelen, en van hunne over-heeren.
Een vraege in wat gedaente den verstooten Engel geweest is.
Doctor Faustus disputeerde voorder met zynen geest Mephostophiles van het geweld des duyvels.
Eene disputatie van de helle Gehenna genoemt, hoe die geschaepen is, en de pyne die daer in is.
Een andere vraege die Doctor Faustus met den geest hadde.
HET TWEEDE DEEL.
Van de Astrologie van Doctor Faustus.
Een vraege of disputatie van de konste van Astronomie en Astrologie.
Van den Winter en den Zomer.
Van den Hemels-loop, van zyne vercieringe en oorsprong.
Eene vraege van Doctor Faustus, hoe dat Godt de weireld geschaepen had, en van de eerste geborte der menschen, waer op den geest eene valsche antwoorde gaf.
Doctor Faustus word alle helsche geesten in hunne gedaenten voorgesteld, waer onder dat zeven van de principaelste waeren, met hunnen naem genoemd.
Hoe dat D. Faustus in d’helle gevaeren is.
Hoe dat D. Faustus in de sterren des Hemels opwaerds gevaeren is.
De derde reyze van D. Faustus, in zommige koningryken, vorstendommen en ook in de voornaemste landen en steden.
Van het Paradys.
Van de Sterren.
Eene vraege van de gelegendheyd der geesten.
Eene andere vraege van de Sterren die op de Aerde vallen.
Van den Donder.
HET DERDE DEEL.
Historie van D. Faustus en keyzer Karel den vyfden.
D. Faustus toovert eenen Ridder hert-hoorens op zyn hoofd.
Hoe dat den voorzeyden Ridder over D. Faustus meynde te wreken.
Hoe D. Faustus eenen boer, zynen geheelen wagen met hoy en met peirden in zyn lyf slokt.
Van dry treffelyke Graeven, die D. Faustus op hun begeiren door de logt voerde tot Munchen in Beyerland, op de bruyloft van den zoon des Hertogs om die te bezien.
Hoe dat D. Faustus geld van eenen jode ontleende, en hem zynen voet te pande gaf, den welken hy zelve in des jods by-wezen afzaegde.
D. Faustus bedriegt eenen peirde-tuysscher.
Hoe D. Faustus wederom een voer hoy in zyn lyf at.
Van eenen twist die tusschen twaelf Studenten was.
Een avantuere met eenen dronken Boer.
Hoe D. Faustus verkoopt vyf Verkens voor zes guldens ider.
Wat D. Faustus voor een avantuere aen de vorsten van Anhalts-Hof bedreven heeft.
Van een ander avantuere, die D. Faustus dezen Hertog te gevalle gedaen heeft, toen hy een heerlyk kasteel op eene hoogte getimmert heeft.
Hoe D. Faustus met eenige van zyne goede Gezellen in den kelder geraekte van den Bisschop van Saltzburg.
Van den tweeden Vasten-Avond, welken daer was des Dynsdag.
Op den Asschen-Woensdag den regten Vasten-Avond.
Van den vierden Vasten-avond des Donderdags.
Op den Zondag daer naer, van de betooverde Helena.
Van eene perte die D. Faustus dede aen eenen Boer, doende de vier Raders uyt zynen Wagen in de locht springen.
Hoe D. Faustus schenkt de Studenten tot Leipsig een vat wyn.
Hoe D. Faustus tot Erfurt den Homerus gelezen en de Grieksche Helden zyne toehoorders gewezen en voorgesteld heeft.
D. Faustus wilt de verlorene Comedien van Terentius en Plautus wederom aen den dag brengen.
Een ander Historie, hoe dat D. Faustus overzins in een gasterie komt.
Hoe dat D. Faustus zelve een Gasterye had.
Hoe eenen Monik wilde D. Faustus bekeeren.
Van vier Tooveraers, die malkanderen het hoofd af hielden en wederom opzetteden, waer van D. Faustus ook het zyne dede.
Van eenen ouden man die D. Faustus van zyn godeloos leven heeft willen bekeeren, en wat ondank hy daer voor had.
De tweede verschryvinge van D. Faustus die hy zynen geest overgegeven heeft.
Van twee Persoonen die D. Faustus te samen koppelde, in ’t 17ᵈᵉ jaer zyn’er belofte.
Van veelderleye Gewassen, die D. Faustus in den winter, ontrent kers-misse, in zynen hof had, in ’t 19ᵈᵉ jaer zyn’er belofte.
Van een verzaemeld krygs-heyr, tegen den vry heer, den welken D. Faustus aen des keyzers hof een herts-hoorn op zyn hoofd getooverd had, in ’t 19ᵈᵉ jaer zynder belofte.
Van de boelschappen van D. Faustus, in ’t 19ᵈᵉ en 20ˢᵗᵉ jaer zyn’er belofte.
Van eenen schat die D. Faustus gevonden had in ’t 21ˢᵗᵉ jaer zyn’er belofte.
Van Helena uyt Griekenland, die Faustus tot een byslaepster gedaen was, in ’t laetste jaer zyn’er belofte.
HET VIERDE DEEL.
Van D. Faustus Testament, in ’t welk hy zynen Dienaer Wagenar tot zynen erfgenaem maekt.
D. Faustus bespreekt hem met zynen dienaer wegens het Testament.
Hoe dat hem D. Faustus in den tyd dat hy niet meer als eene maend te leven had gekweld heeft, over zyn duyvels wezen gejammer en daer over gezugt.
Het wee geklag en jammeren van D. Jan Faustus, om dat hy nog in den fleur zyns levens, en in al zulke jongheyd sterven moest.
Nog een andere klagt van D. Faustus.
Hoe dat den boozen geest den bedroefden D. Faustus met wonderlyke spotagtige spreek-woorden aentast.
De wee-klagten van D. Faustus van de helle en van haere onuytsprekelyke pyne en kwaele.
Van het grouwelyk, en verschrikkelyk eynde en afscheyd van D. Faustus, waer aen ider Christen mensch hem zal spiegelen en hem daer van wagten zal.
Eene bede van D. Faustus aen de Studenten.
Van het begraven van D. Faustus romp.
The book hasn't received reviews yet.