Historie van Doctor Jan Faustus
Grooten tooveraer en zwarten konstenaer
Free

Historie van Doctor Jan Faustus Grooten tooveraer en zwarten konstenaer

By Anonymous
Free
Book Description
Table of Contents
 • DE HISTORIE VAN DOCTOR FAUSTUS. GROOTEN TOOVERAER.
 • Van zyne Geborte en Studie.
  • Doctor Faustus in de Medecynen, en hoe hy den Duyvel bezweirt.
  • Hier volgd de disputatie die Doctor Faustus met den duyvel gehad heeft.
  • De tweede disputatie van Doctor Faustus met den geest Mephostophiles genaemd.
  • De derde samenspraeke van D. Faustus met den geest, aengaende zyne belofte.
  • D. Faustus bloed, en laet het zelve in een kroesken vallen, het welke hy op warme kolen zet en schryft daer mede als volgt:
  • In de derde samenspraeke verscheen aen Faustus zynen geest en dienaer met groote vroylykheyd, en op dezer maniere.
  • Van de dienstbaerheyd der Geesten, tegen D. Faustus.
  • Doctor Faustus wilt hem tot den Houwelyken staet begeven.
  • Eene vraege van D. Faustus, aen zynen geest Mephostophiles.
  • Een ander disputatie van de Helle en haere Spelonken.
  • Een ander vraege van D. Faustus van het Regiment der duyvelen, en van hunne over-heeren.
  • Een vraege in wat gedaente den verstooten Engel geweest is.
  • Doctor Faustus disputeerde voorder met zynen geest Mephostophiles van het geweld des duyvels.
  • Eene disputatie van de helle Gehenna genoemt, hoe die geschaepen is, en de pyne die daer in is.
  • Een andere vraege die Doctor Faustus met den geest hadde.
 • HET TWEEDE DEEL.
  • Van de Astrologie van Doctor Faustus.
  • Een vraege of disputatie van de konste van Astronomie en Astrologie.
  • Van den Winter en den Zomer.
  • Van den Hemels-loop, van zyne vercieringe en oorsprong.
  • Eene vraege van Doctor Faustus, hoe dat Godt de weireld geschaepen had, en van de eerste geborte der menschen, waer op den geest eene valsche antwoorde gaf.
  • Doctor Faustus word alle helsche geesten in hunne gedaenten voorgesteld, waer onder dat zeven van de principaelste waeren, met hunnen naem genoemd.
  • Hoe dat D. Faustus in d’helle gevaeren is.
  • Hoe dat D. Faustus in de sterren des Hemels opwaerds gevaeren is.
  • De derde reyze van D. Faustus, in zommige koningryken, vorstendommen en ook in de voornaemste landen en steden.
  • Van het Paradys.
  • Van de Sterren.
  • Eene vraege van de gelegendheyd der geesten.
  • Eene andere vraege van de Sterren die op de Aerde vallen.
  • Van den Donder.
 • HET DERDE DEEL.
  • Historie van D. Faustus en keyzer Karel den vyfden.
  • D. Faustus toovert eenen Ridder hert-hoorens op zyn hoofd.
  • Hoe dat den voorzeyden Ridder over D. Faustus meynde te wreken.
  • Hoe D. Faustus eenen boer, zynen geheelen wagen met hoy en met peirden in zyn lyf slokt.
  • Van dry treffelyke Graeven, die D. Faustus op hun begeiren door de logt voerde tot Munchen in Beyerland, op de bruyloft van den zoon des Hertogs om die te bezien.
  • Hoe dat D. Faustus geld van eenen jode ontleende, en hem zynen voet te pande gaf, den welken hy zelve in des jods by-wezen afzaegde.
  • D. Faustus bedriegt eenen peirde-tuysscher.
  • Hoe D. Faustus wederom een voer hoy in zyn lyf at.
  • Van eenen twist die tusschen twaelf Studenten was.
  • Een avantuere met eenen dronken Boer.
  • Hoe D. Faustus verkoopt vyf Verkens voor zes guldens ider.
  • Wat D. Faustus voor een avantuere aen de vorsten van Anhalts-Hof bedreven heeft.
  • Van een ander avantuere, die D. Faustus dezen Hertog te gevalle gedaen heeft, toen hy een heerlyk kasteel op eene hoogte getimmert heeft.
  • Hoe D. Faustus met eenige van zyne goede Gezellen in den kelder geraekte van den Bisschop van Saltzburg.
  • Van den tweeden Vasten-Avond, welken daer was des Dynsdag.
  • Op den Asschen-Woensdag den regten Vasten-Avond.
  • Van den vierden Vasten-avond des Donderdags.
  • Op den Zondag daer naer, van de betooverde Helena.
  • Van eene perte die D. Faustus dede aen eenen Boer, doende de vier Raders uyt zynen Wagen in de locht springen.
  • Hoe D. Faustus schenkt de Studenten tot Leipsig een vat wyn.
  • Hoe D. Faustus tot Erfurt den Homerus gelezen en de Grieksche Helden zyne toehoorders gewezen en voorgesteld heeft.
  • D. Faustus wilt de verlorene Comedien van Terentius en Plautus wederom aen den dag brengen.
  • Een ander Historie, hoe dat D. Faustus overzins in een gasterie komt.
  • Hoe dat D. Faustus zelve een Gasterye had.
  • Hoe eenen Monik wilde D. Faustus bekeeren.
  • Van vier Tooveraers, die malkanderen het hoofd af hielden en wederom opzetteden, waer van D. Faustus ook het zyne dede.
  • Van eenen ouden man die D. Faustus van zyn godeloos leven heeft willen bekeeren, en wat ondank hy daer voor had.
  • De tweede verschryvinge van D. Faustus die hy zynen geest overgegeven heeft.
  • Van twee Persoonen die D. Faustus te samen koppelde, in ’t 17ᵈᵉ jaer zyn’er belofte.
  • Van veelderleye Gewassen, die D. Faustus in den winter, ontrent kers-misse, in zynen hof had, in ’t 19ᵈᵉ jaer zyn’er belofte.
  • Van een verzaemeld krygs-heyr, tegen den vry heer, den welken D. Faustus aen des keyzers hof een herts-hoorn op zyn hoofd getooverd had, in ’t 19ᵈᵉ jaer zynder belofte.
  • Van de boelschappen van D. Faustus, in ’t 19ᵈᵉ en 20ˢᵗᵉ jaer zyn’er belofte.
  • Van eenen schat die D. Faustus gevonden had in ’t 21ˢᵗᵉ jaer zyn’er belofte.
  • Van Helena uyt Griekenland, die Faustus tot een byslaepster gedaen was, in ’t laetste jaer zyn’er belofte.
 • HET VIERDE DEEL.
  • Van D. Faustus Testament, in ’t welk hy zynen Dienaer Wagenar tot zynen erfgenaem maekt.
  • D. Faustus bespreekt hem met zynen dienaer wegens het Testament.
  • Hoe dat hem D. Faustus in den tyd dat hy niet meer als eene maend te leven had gekweld heeft, over zyn duyvels wezen gejammer en daer over gezugt.
  • Het wee geklag en jammeren van D. Jan Faustus, om dat hy nog in den fleur zyns levens, en in al zulke jongheyd sterven moest.
  • Nog een andere klagt van D. Faustus.
  • Hoe dat den boozen geest den bedroefden D. Faustus met wonderlyke spotagtige spreek-woorden aentast.
  • De wee-klagten van D. Faustus van de helle en van haere onuytsprekelyke pyne en kwaele.
  • Van het grouwelyk, en verschrikkelyk eynde en afscheyd van D. Faustus, waer aen ider Christen mensch hem zal spiegelen en hem daer van wagten zal.
  • Eene bede van D. Faustus aen de Studenten.
  • Van het begraven van D. Faustus romp.
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists