Het Gezicht van de publieke zaak
Free

Het Gezicht van de publieke zaak

By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Free
Book Description

Public administration; Political science

Het openbaar bestuur is veelvuldig inzet van debat. Zowel in de publieke meningsvorming als in de politieke discussie worden zijn taak, rol en positie nadrukkelijk tegen het licht gehouden. Dat mag geen verbazing wekken: openbaar bestuur is per definitie een publieke zaak. Hoe komt het publieke karakter in dat bestuur zelf tot uitdrukking en wie bewaakt dit? Het zijn vragen die geregeld worden gesteld, maar zelden worden beantwoord. Europeanisering, juridisering, decentralisering, deregulering, privatisering, verzelfstandiging en bevordering van marktwerking hebben het bestuur de afgelopen decennia een ander gezicht gegeven. De vraag is hoe dat zich tot zijn 'openbare' karakter verhoudt. Het gezicht van de publieke zaak: openbaar bestuur onder ogen bevat bijdragen van verschillende auteurs, onder wie Luuk van Middelaar, Maarten Hajer, Philip van Praag en Luuk Boelens. Ze gaan in op actuele vraagstukken rond bestuurlijke versnippering, de verhouding tot Europa, gezag, de media en verantwoording. Tezamen biedt dit een gevarieerde beschouwing van de problemen en de uitdagingen van het hedendaagse bestuur en een perspectief op zijn publieke karakter.

Table of Contents
 • Het gezicht vande publieke zaak
 • inhoudsopgave
 • ten geleide
 • woord van dank
 • 1 de veranderende architectuur van hetbestuur
  • 1.1 een constitutioneel probleem
   • 1.1.1 functionalisering van bestuur
   • 1.1.2 overal en nergens
   • 1.1.3 vragen voor het openbaar bestuur
  • 1.2 positie en kenmerken van het openbaar bestuur
   • 1.2.1 object, omgeving, perspectief
   • 1.2.2 vier kenmerken
   • 1.2.3 bindend
   • 1.2.4 handelingsvermogend
   • 1.2.5 pluralistisch
   • 1.2.6 ter verantwoording te roepen en controleerbaar
  • 1.3 vier ontwikkelingen
   • 1.3.1 differentiatie van het bestuur
   • 1.3.2 de verspreiding van het politieke
   • 1.3.3 fragmentering van het publiek
   • 1.3.4 bevraging van gezag
  • 1.4 pijnpunten in het bestuur
   • 1.4.1 coördineren of politiseren
    • 1.4.2 onzichtbare politiek, ongehoorde burgers
    • 1.4.3 meerdere publieken dienen
    • 1.4.4 van legitimiteit naar (her)winnen van gezag
    • 1.4.5 bestuur uit het lood?
 • 2 ‘de publieke zaak wil publiekworden behandeld’: een blik op de ontwikkeling van het openbaar bestuurin nederland sinds 1848
  • 2.1 het ‘verbond’ tussen staat en burgers en de‘wederzijdse doordringing’ van staatsbestuur enpublieke betrokkenheid, 1848-1917
   • 2.1.1 de liberale scheiding van staat en maatschappij, 1848-1870
   • 2.1.1 de liberale scheiding van staat en maatschappij, 1848-1870
   • 2.1.2 burgerparticipatie en nieuwe politiek, 1870-1890
   • 2.1.3 ‘wederzijdse doordringing’ van staat en maatschappij, 1890-1917
  • 2.2 moeizaam staatsbestuur en ambivalente publiekebetrokkenheid, 1917-1945
   • 2.2.1 verzuiling, corporatisme en functionele decentralisatie,1917-1929
   • 2.2.2 centralisering van staatsbestuur en de zoektocht naar politiekevernieuwing, 1929-1945
  • 2.3 centraal staatsbestuur en de maakbaarheid vanpublieke betrokkenheid, 1945-1977
   • 2.3.1 consensus, overleg en een gecentraliseerde ‘zuilenstaat’,1945-1959
   • 2.3.2 centraal staatsbestuur, beleid en ‘burgerlijkeongehoorzaamheid’, 1959-1977
  • 2.4 staatsbestuur en publieke betrokkenheid met eenjanuskop, 1977-2010
   • 2.4.1 financieel beheer en institutionele liberalisering, 1977-200214
   • 2.4.2 integratievraagstuk en hernieuwd burgerschap, 2002-2010
  • 2.5 tot slot: enkele bevindingen
 • 3 de internationalisering van beleid.implicaties voor het openbaar bestuur
  • 3.1 inleiding: bestuur en beleid over meerdere banden
  • 3.2 het spel tussen beleidsarena’s
   • 3.2.1 uploaden en downloaden
   • 3.2.2 uploaden en downloaden door de Nederlandse centraleoverheid: enige empirische cijfers
  • 3.3 downloading: de eu als actor en arena
   • 3.3.1 de invloed van de eu op nederland
   • 3.3.2 van invloed naar interactie
   • 3.3.3 de eu als alternatieve beleidsarena
  • 3.4 uploading: de nederlandse staat en deinternationalisering van beleid
   • 3.4.1 de internationalisering van beleid en de fragmentatie vanbeleidsvorming
   • 3.4.2 de internationalisering van beleid en de fragmentatie van debeleidsuitvoering
  • 3.5 transnationale overheidsnetwerken en nederland
   • 3.5.1 dimensies en variëteit van transnationale overheidsnetwerken
  • 3.6 implicaties voor het nederlandse openbaar bestuur
   • 3.6.1 stap 1: het stellen van prioriteiten en inventariseren vansterke/zwakke punten
   • 3.6.2 stap 2: een strategische keuze tussen beleidsarena’s
  • 3.7 conclusie
 • 4 tussen tafel en tribune. het handelingsvermogenvan het nederlandse openbaarbestuur in de europese tussensfeer
  • 4.1 inleiding
  • 4.2 geboorte en bestendiging van de europese tussensfeer
   • 4.2.1
   • 4.2.2 vervlechting van belangen: de crisis van de ‘lege stoel’(1965-1966) en de dwang van de tafel
   • 4.2.3 druk van de buitenwereld: de val van de berlijnse muur (1989) ende unie
   • 4.2.4 de europese raad van regeringsleiders
  • 4.3 het nederlandse onbehagen bij de tussensfeer
   • 4.3.1 nederland in de europese binnen- en buitensfeer
   • 4.3.2 haagse huiver jegens de bestendiging van de tussensfeer
  • 4.4 het spel aan tafel
   • 4.4.1 trek de conclusies uit het belang van de europese raad
   • 4.4.2 erken europa als club van lidstaten
   • 4.4.3 neem initiatief
  • 4.5 drie strategieën om publiek te winnen
   • 4.5.1 duitse strategie: identiteit, cultuur- en symboolpolitiek
   • 4.5.2 romeinse strategie: klanten
   • 4.5.3 griekse strategie: de democratische arena
   • 4.5.4 tribune & tafel – concluderende opmerkingen
 • 5 planologie extended. naar een nieuwetoekomst van ruimtelijk openbaar bestuur
  • 5.1 planologie en openbaar bestuur
  • 5.2 planologie in een relationele ruimte
  • 5.3 openbaar bestuur in een relationele ruimte
  • 5.4 een delta-havenassociatie
  • 5.5 ruimtelijk openbaar bestuur als een relationelecomplexiteit
 • 6 ’t is maar wat je democratie noemt...
  • 6.1 wat we weten over de steun voor democratie?
  • 6.2 problemen met deze cijfers
  • 6.3 een gedeeld volk?
  • 6.4 empirische gegevens
   • 6.4.1 wat is democratie?
   • 6.4.2 meer directe democratie
   • 6.4.3 gedeeldheid
   • 6.4.4 oordeel over ‘de nederlandse democratie’
  • 6.5 beschouwing: onvrede als kennisprobleem
 • bijlage bij hoofdstuk 6: details statistische analyse
 • 7 nieuwe scheidslijnen en de turbulenterelatie tussen politiek, media en burgers
  • 7.1 inleiding
  • 7.2 veranderingen in de mediamarkt
   • 7.2.1 de opkomst van de medialogica
   • 7.2.2 groeiend wantrouwen tussen media en politiek
  • 7.3 nieuwe politieke scheidslijnen en de positie van demedia
   • 7.3.1 veranderende burgers: zwevende kiezers en zappende kijkers
   • 7.3.2 een nieuwe politieke scheidslijn
   • 7.3.3 de invloed van nieuwe scheidslijnen op de positie van de media
   • 7.3.4 de culturele dimensie en het mediagebruik van burgers
   • 7.3.5 de aansluiting tussen media en burgers
  • 7.4 gevolgen voor de intermediaire rol van de media
  • 7.5 conclusie
 • 8 de producentenbenadering
  • 8.1 inleiding
   • 8.1.1 producenten versus consumenten
   • 8.1.2 opbouw
  • 8.2 consumenten
   • 8.2.1 consumentensamenleving
   • 8.2.2 sociale contracten
   • 8.2.3 wantrouwen
   • 8.2.4 consumentisme 2.0
  • 8.3 producenten
   • 8.3.1 schets van producentensamenleving
   • 8.3.2 het ambt burger
   • 8.3.3 omgeving
   • 8.3.4 korte samenvatting
  • 8.4 evenementen en participatie
   • 8.4.1 evenementen
   • 8.4.2 participatie
   • 8.4.3 reflectie op evenementen
   • 8.4.4 tot slot
 • 9 onvoorspelbare verantwoording.meervoudige verantwoording en denieuwsmedia
  • 9.1 inleiding
 • 9.2 voorspelbare publieke verantwoording
  • 9.2.1 publieke verantwoording
  • 9.2.2 hiërarchie en voorspelbaarheid
  • 9.3 horizontaal en onvoorspelbaar bestuur
   • 9.3.1 horizontalisering beleidsuitvoering
   • 9.3.2 horizontalisering publieke verantwoording
  • 9.4 verantwoording aan de media
  • 9.5 verantwoording en onvoorspelbaarheid
   • 9.5.1 verantwoordingsregime: van hiërarchie naar redundantie
   • 9.5.2 verantwoordingmechanismen: van rechtmatigheid naarprestaties
   • 9.5.3 doel van verantwoording: van naleven naar verbeteren
  • 9.6 slot
 • 10 van ondergraving naar ondervraging.over de vormgeving van gezag in eengemediatiseerde wereld
  • 10.1 inleiding
  • 10.2 de politiek is een drama: de dramaturgie van hetpolitieke spel
  • 10.3 ouderwets gezag: de klassiek-modernistische orde
  • 10.4 de stem(men) van het gezag: een alternatieveconceptualisering
  • 10.5 het meervoud van media? representatie in veelvoud
  • 10.6 casus hpv-vaccinatiecampagne: tussen kernboodschapen kapperspraatje
  • 10.7 de voorlichting voorbij: gezaghebbend spreken in eengemediatiseerde publieke sfeer
 • over de auteurs
 • literatuur
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   IOverheid
   Free
   IOverheid
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Aan het buitenland gehecht
   Free
   Aan het buitenland gehecht
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   De Menselijke Beslisser
   Free
   De Menselijke Beslisser
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   De Staat Van Informatie
   Free
   De Staat Van Informatie
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Uit Zicht
   Free
   Uit Zicht
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Hoe Mensen Keuzes Maken
   Free
   Hoe Mensen Keuzes Maken
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Vertrouwen in de school
   Free
   Vertrouwen in de school
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen
   Free
   Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen
   By Aletta H. (Aletta Henriette) Jacobs
   Oog voor elkaar
   Free
   Oog voor elkaar
   By Talja Blokland
   Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
   Free
   Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
   By Aletta H. (Aletta Henriette) Jacobs
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists