Speelruimte voor transparantere rechtspraak - 26
Dennis Broeders
Law
Speelruimte voor transparantere rechtspraak - 26
Free
Description
Contents
Reviews

Law

De rechterlijke macht staat sterk in de maatschappelijke belangstelling en wordt herhaaldelijk uitgedaagd meer van 'zichzelf te laten zien'. Het publiek moet via live-beelden het doen en laten in de rechtszaal kunnen volgen, rechters hebben volgens de minister aan hun 'imago' te werken en de samenleving wenst inzicht in de kosten en baten van het 'product' geschilbeslechting. Er is, zowel binnen als buiten de rechtszaal, een roep om transparantie, in de zin van moderne varianten van de klassieke openbaarheid van rechtspraak. Centraal in deze verkenning staat de vraag in hoeverre de rechtspraak haar werkwijze en strategie moet aanpassen in het licht van deze ontwikkeling. Wat is, als het op transparantie aankomt, een gerechtvaardigde vraag vanuit de samenleving en waar begint een onwenselijke inmenging met de onafhankelijke positie van de rechterlijke macht? Tot op heden heeft dit instituut de kaarten in hoofdzaak ingezet op transparantie in de zin van meer zichtbaarheid en begrijpelijkheid. Het is de vraag of dat voldoende zal zijn. Deze verkenning beoogt vanuit een diversiteit aan invalshoeken en veel nieuw empirisch materiaal - burgers en rechters zelf aan het woord - een bijdrage te leveren aan dit vraagstuk.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
Speelruimte voor transparantere rechtspraak
inhoudsopgave
ten geleide
woord vooraf
deel i hoofdbetoog
1 de rechtspraak uitgedaagd
2 een ander decor en de noodzaak van een nieuwe verhouding tot transparantie
3 transparantie en rechtspraak nader bekeken
4 binnen en buiten: overtransparantiewensen en het aanbod van de rechtspraak
5 ingrediënten voor het debat over verdere speelruimte voor transparantie
deel ii essays en empirie overtransparantie in de rechtspraak
1 transparantie als constitutioneelbeginsel. over de rol van de rechter in de kenbaarheid van het recht
2 als gezag verdiend moet worden…
3 rechterlijke argumentatie en transparantie: een rechtsvergelijkende exercitie
4 rechters aan het woord over transparantie
5 een transparanter strafrechtssysteem in nederland? mogelijkheden en onmogelijkheden van meer openbaarheid
6 transparantie: sturen en gestuurd worden
7 transparantie in de trias? de verhouding tussen de politieke machten en de rechterlijke macht
8 de rechtspraak in de media: drie negatieve trends
9 zet transparantie liever in voor bekritiseerbaarheid dan voor vertrouwen
bijlage 1
over de auteurs
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like