Nyonte emakar epir ng’itim
Free

Nyonte emakar epir ng’itim

By Basilio Gimo
Free
Book Description

Erai ng’apoi ng’iteng ng’ulu eyanikinitae alokoyo a ng’ikirionok. Eyanikitae kotere eboyor loaronon. Alotoma ekoi lo lo a Nyungwe, king’olik kona awounia apoo arimakin epir na echakia ng’esi nakeju. Alotoma abobou ekoi kalo, kitatami nabo ng’esi ng’oni kidiama arimanakin tani ng’ulu kitong’oito.


This is the Ng’aturkana version. Versions of this book have been produced by the African Storybook Project in


 • English

 • Ateso

 • Setswana

 • Maa

 • Oluwanga

 • Ng’aturkana

 • Lumasaaba (Lugisu)


The Red Zebra Project celebrates African storytelling in local languages.
Table of Contents
 • Nyonte emakar epir ng’itim Basilio Gimo, David Ker Ng’aturkana
 • Aparan apei, epasae Apoo alokwaas ang’olol.
 • Ayei dae neni epasae esaki ng’inya lukalibak.
 • Pe ayeni Epir atamar ayei Apoo neni nabo kicanyu amuro keng kicak. Abu Apoo kirema tawanik tama, iyong Epir! “Nyite iyong atamar kiciakit iyong ayong namuro a?”
 • Abu Epir kilip ng’esi atamar katorimak, “Ariang’akina ayong lopae. Nying’olikina ayong iyong. Torimakinae ayong!” Na kakeni pe asaki Apoo nakitana akiirar ng’una sodi nabo kiburak ebala,”Isubakini iyong ng’una iyacakinit! Akolong; It ace, ing’olokini iyong! Itaci iyong ng’una!”
 • Abu Apoo tolot tolimok Akim atamar,” Kape tonom Epir naca epudunio anakipi adaka ng’inya. Kecieki kolong ng’esi ayong!” Abu Akim tama,” Emam ng’ican. Apoo, napaekang. Asubakini ayong ng’una ibala iyong.”
 • Ekisidi kang’una abu Epir tolot adaka ng’inya anikalonon ang’olol nabo torirau akim noi sodi tonomia ng’itim keng.
 • Abu Eputir kigalou nabo tomatar nakipi. Aminyara nabo ng’itim keng daang. Abu nabo Eputir tamamak igoro,” Amunya akim ng’itim kang daang! Inomiari iyong ng’itim kang daang! Adaunosi ng’itim kang daang! Ng’itim kang lukebuseak nabo kibuseak noi!”
 • Kang’una daang nyecadanar eputir anakipi kotere eemit ng’esi atamar nyekanom Akim. Abu Apoo tolakar kona anomia Epir akim, sodi tama.”Abu nabo erum ng’esi!”
 • Nyonte emakar epir ng’itim Story Text By: Basilio Gimo, David Ker Illustration: Carol Liddiment, Anonymous Translated By: Versioned By: Dennis Lokitare Language: Ng’aturkana © Red Zebra Project This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) Version 3.0 Unported Licence Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s. Text copyright SIL Mozambique, www.lidemo.net. The Red Zebra Project celebrates African storytelling in local languages. To find out more, visit http://redzebraproject.com.
  You May Also Like
  Also Available On
  Categories
  Curated Lists