Keur van Nederlandsche Synoniemen Ten gebruike bij de studie voor de hulp- en hoofdacte en op inrichtingen voor M.O.
Free

Keur van Nederlandsche Synoniemen Ten gebruike bij de studie voor de hulp- en hoofdacte en op inrichtingen voor M.O.

By Teunis Pluim
Free
Book Description
Table of Contents
 • Opmerkingen van de bewerker
 • KEUR VAN NEDERLANDSCHE SYNONIEMEN
  • VOORBERICHT
   • 1. Draaglijk—draagbaar.
   • 2. Kostbaar—kostelijk.
   • 3. Geestelijk—geestig—geestrijk.
   • 4. Zorgeloos—onbezorgd.
   • 5. Geneigd—genegen.
   • 6. Kinderachtig—kinderlijk—kindsch.
   • 7. Buigbaar—buigzaam.
   • 8. Lijdzaam—lijdelijk.
   • 9. Openbaar—openlijk.
   • 10. Ontrouw—trouweloos.
   • 11. Innerlijk—inwendig—innig.
   • 12. Wettig—wettelijk—wettisch.
   • 13. Dagelijksch—alledaagsch—daagsch.
   • 14. Ruiterlijk—ridderlijk.
   • 15. Jong—jeugdig.
   • 16. Zuinig—spaarzaam.
   • 17. Klooven—klieven.
   • 18. Stomp—bot.
   • 19. Behandelen—bejegenen.
   • 20. Toonen—wijzen.
   • 21. Dompelen—doopen.
   • 22. Zich vernederen—zich verlagen.
   • 23. Danken—wijten.
   • 24. Hoedanigheid—eigenschap.
   • 25. Aanwezig—tegenwoordig.
   • 26. Aansprakelijk—verantwoordelijk.
   • 27. Opmerken—aanmerken.
   • 28. Afgelegen—eenzaam.
   • 29. Oorzaak—reden.
   • 30. Naderen—genaken.
   • 31. Ongerust—rusteloos—onrustig.
   • 32. Ontwennen—afwennen.
   • 33. Gehecht—verkleefd—verknocht.
   • 34. Loochenen—ontkennen.
   • 35. Onpartijdig—onzijdig.
   • 36. Talmen—dralen.
   • 37. Ontdekken—uitvinden.
   • 38. Plagen—kwellen.
   • 39. Overeenkomen—overeenstemmen.
   • 40. Schaarsch—zeldzaam—zelden.
   • 41. Nijgen—buigen.
   • 42. Overdrijven—vergrooten.
   • 43. Reis—tocht.
   • 44. Stom—sprakeloos.
   • 45. Vatbaar—geschikt.
   • 46. Wijzigen—veranderen.
   • 47. Verwelken—verdorren.
   • 48. Verzamelen—vergaderen (of vergaren).
   • 49. Week—zacht.
   • 50. Breed—ruim—wijd.
   • 51. Zeggen—spreken.
   • 52. Schrik—ontzetting.
   • 53. Beloonen—vergelden.
   • 54. Slot—einde.
   • 55. Hooren—luisteren.
   • 56. Frisch—versch.
   • 57. Verwaarloozen—verzuimen.
   • 58. Haast—spoed—ijl.
   • 59. Verwisselen—verruilen (of ruilen).
   • 60. Nieuwsgierig—weetgierig—benieuwd.
   • 61. Nalaten—achterlaten—overlaten.
   • 62. Overtuigen—overreden—overhalen.
   • 63. Achting—eerbied—ontzag.
   • 64. Betuigen—betoonen—bewijzen.
   • 65. Noodzaken—dwingen—dringen.
   • 66. Tevreden—vergenoegd.
   • 67. Misgunnen—benijden.
   • 68. Voorbedachtelijk—opzettelijk.
   • 69. Aangezicht—gezicht—gelaat.
   • 70. Bepalen—vaststellen.
   • 71. Edelmoedig—grootmoedig.
   • 72. Zwoegen—sloven—slaven.
   • 73. Plaats—plek—oord.
   • 74. Deftig—plechtig—statig.
   • 75. Gissen—veronderstellen—vermoeden.
   • 76. Aanhouden—volharden—volhouden.
   • 77. Dankbaarheid—erkentelijkheid—verplichting.
   • 78. Deemoedig—nederig—ootmoedig.
   • 79. Dwars—scheef—schuin.
   • 80. Overwinning—zege—zegepraal.
   • 81. Overrompelen—overvallen—verrassen.
   • 82. Overtollig—overbodig—overdadig.
   • 83. Mogelijk—misschien—wellicht.
   • 84. Nauw—eng—bekrompen.
   • 85. Lichtvaardig—lichtzinnig—luchthartig.
   • 86. Duister—donker—somber.
   • 87. Verlies—schade—afbreuk—nadeel.
   • 88. Nadoen—navolgen—nabootsen—naäpen.
   • 89. Bekoren—verrukken—vervoeren.
   • 90. Gebieden—gelasten—bevelen.
   • 91. Armzalig—ellendig—kommervol.
   • 92. Mistrouwen—wantrouwen—verdenken.
   • 93. Argwaan—achterdocht—kwaad vermoeden.
   • 94. Arm—armoedig—behoeftig—nooddruftig.
   • 95. Afnemen—afbeuren—aflichten—afzetten.
   • 96. Pracht—praal—pronk—luister.
   • 97. Barsch—stug—stuursch—norsch.
   • 98. Afslaan—afhakken—afhouwen—afkappen.
   • 99. Gooien—werpen—smijten.
   • 100. Voorgeven—beweren—voorwenden.
   • 101. Regeeren—besturen—heerschen.
   • 102. Aandachtig—oplettend—opmerkzaam.
   • 103. Bouwen—opslaan—oprichten—stichten.
   • 104. Befaamd—beroemd—berucht—vermaard.
   • 105. Bedriegen—misleiden—verschalken—foppen.
   • 106. Babbelen—praten—kouten—snappen—kakelen.
   • 107. Sterven—overlijden—doodgaan—ontslapen.
   • 108. Vlijtig—ijverig—naarstig—nijver.
   • 109. Afslaan—afweren.
   • 110. Alom—overal—allerwegen.
   • 111. Aankondigen—voorspellen—voorzeggen.
   • 112. Buitenlandsch—uitheemsch—vreemd.
   • 113. Bekennen—belijden.
   • 114. Aanroepen—bidden—smeeken.
   • 115. Afstand—verte—verwijdering.
   • 116. Eeuwig—eindeloos—oneindig.
   • 117. Begrijpen—beseffen—bevatten—verstaan.
   • 118. Driftig—oploopend—opvliegend.
   • 119. Bedroefd—droevig—treurig—bedrukt.
   • 120. Aanvaarden—aannemen—op zich nemen—ontvangen.
   • 121. Zwerven—dolen—dwalen.
   • 122. Gemeen—laag—ruw—plat.
   • 123. Neigen—hellen—overhellen—overhangen.
   • 124. Durven—wagen—zich verstouten—zich vermeten.
   • 125. Doorgaans—gewoonlijk—meestal.
   • 126. Volledig—volkomen—volmaakt.
   • 127. Vlieten—vloeien—stroomen.
   • 128. Vleugel—vlerk—wiek.
   • 129. Vernielen—verwoesten—vernietigen.
   • 130. Overeenkomst—verdrag—verbond.
   • 131. Uitdenken—verzinnen—verdichten.
   • 132. Straffen—bestraffen—tuchtigen—kastijden.
   • 133. Smart—verdriet—hartzeer—leed.
   • 134. Behoedzaam—voorzichtig—omzichtig.
   • 135. Altijd—altoos—steeds—immer—gedurig.
   • 136. Intrekken—afschaffen—herroepen.
   • 137. Achteloos—onachtzaam—onoplettend—slordig.
   • 138. Afgunst—wangunst—nijd—naijver.
   • 139. Laken—berispen—gispen—vitten—bedillen.
   • 140. Bedaard—rustig—bezadigd—kalm.
   • 141. Barst—scheur—spleet—kloof.
   • 142. Ambacht—beroep—bedrijf—handwerk—nering.
   • 143. Ambt—waardigheid—bediening—post.
   • 144. Wachten—verwachten—afwachten—verbeiden.
   • 145. Afkeeren—afleiden—afwenden—aftrekken.
   • 146. Afschrijven—naschrijven—overschrijven—uitschrijven.
   • 147. Aantreffen—ontmoeten—tegenkomen—vinden.
   • 148. Aanstonds—dadelijk—terstond—weldra—spoedig—gauw.
   • 149. Dom—onwetend—onkundig—onnoozel.
   • 150. Dartel—speelsch—speelziek—uitgelaten.
   • 151. Mat—moe—vermoeid—afgemat—loom.
   • 152. Klimmen—klauteren—stijgen—rijzen.
   • 153. Aandoen—treffen—roeren—schokken.
   • 154. Verwonderen—verbazen—bevreemden—verrassen.
   • 155. Beheerschen—betoomen—beteugelen—bedwingen.
   • 156. Aanklagen—beschuldigen—betichten—aangeven—aanbrengen.
   • 157. Gierig—vrekkig—karig—hebzuchtig—schraapzuchtig—inhalig.
   • 158. Afkeer—afgrijzen—afschrik—afschuw—walg—tegenzin—weerzin.
   • 159. Arglistig—listig—bedriegelijk—loos—slim—sluw.
   • 160. Kracht—macht—sterkte—vermogen.
   • 161. Bekomen—krijgen—ontvangen—behalen—verwerven.
   • 162. Barmhartig—deelnemend—mededoogend—medelijdend.
   • 163. Beven—trillen—sidderen—rillen—bibberen.
   • 164. Zien—kijken—staren—gluren—turen.
   • 165. Aangenaam—liefelijk—behaaglijk—bekoorlijk—bevallig.
   • 166. Angst—bangheid—vrees—schroom—schrik.
   • 167. Beducht—bevreesd—bekommerd—bezorgd—beangst.
   • 168. Bewaren—behoeden—beschermen—beschutten—beveiligen.
   • 169. Beletten—verhinderen—tegenhouden of weerhouden—afhouden—terughouden.
   • 170. Bestendig—duurzaam—onveranderlijk—standvastig—langdurig.
   • 171. Buit—prijs—prooi—roof—vangst.
   • 172. Bedenkelijk—zorgelijk—hachelijk—gevaarlijk.
   • 173. Dapper—moedig—stout—onbevreesd—onverschrokken—onversaagd.
   • 174. Spijt—leedwezen—berouw—wroeging.
   • 175. Eigenzinnig—stijfhoofdig—hoofdig—koppig—halsstarrig—hardnekkig.
   • 176. Gedachtenis—nagedachtenis—aandenken—herinnering.
   • 177. Bekwaam—geschikt—kundig—knap.
   • 178. Draaien—keeren—wenden—wentelen.
   • 179. Lomp—onbeleefd—onbeschoft—ongemanierd.
   • 180. Ochtend—morgen—dageraad—het krieken van den dag.
   • 181. Dalen—vallen—storten—zinken—zakken.
   • 182. Hoogmoedig—hoovaardig—grootsch—trotsch—ijdel—fier—prat.
   • 183. Eischen—vorderen—vergen—verlangen.
   • 184. Aarzelen—schromen—weifelen—in twijfel staan—zich bedenken.
   • 185. Blijdschap—vreugde—vroolijkheid—genoegen—verrukking.
   • 186. Boosheid—drift—toorn—woede—razernij.
   • 187. Omslachtig—breedvoerig—uitvoerig—omstandig—wijdloopig.
   • 188. Beleedigen—bespotten—hoonen—krenken—kwetsen—verguizen—smalen—smaden.
  • AANHANGSEL.2)
   • 189. Opbeuren—troosten.
   • 190. Oponthoud—vertraging.
   • 191. Verlichten—beschaven.
   • 191bis. Geheim—heimelijk.
   • 192. Achten—waardeeren.
   • 193. Uitdeelen—verdeelen.
   • 194. Vermeesteren—bemachtigen.
   • 195. Bezitten—hebben.
   • 196. Bloem—bloesem.
   • 197. Eer—roem.
   • 198. Ontberen—missen.
   • 198bis. Achterhalen—inhalen.
   • 199. Ontwaken—wakker worden.
   • 200. Vlieden—vluchten.
   • 201. Kosten—gelden.
   • 202. Leugen—onwaarheid.
   • 203. Nazetten—vervolgen.
   • 204. Rust—stilte.
   • 205. Sturen—zenden.
   • 206. Schuldeloos—onschuldig.
   • 207. Verdraagzaam—vreedzaam.
   • 208. Voorlooper—voorbode.
   • 209. Getuige—zegsman.
   • 210. Betreffen—raken—aangaan.
   • 211. Aanprijzen—prijzen—aanbevelen.
   • 212. Bevrijden—verlossen—redden.
   • 213. Gedenkwaardig—merkwaardig—belangrijk.
   • 214. Wildernis—woestijn—woestenij.
   • 215. Zwoel—warm—heet.
   • 216. Versagen—wanhopen—vertwijfelen.
   • 217. Oud—bejaard—bedaagd—afgeleefd.
   • 218. Aandeel—deel—gedeelte—stuk.
   • 219. Bezigheid—arbeid—werk—werkzaamheid.
   • 220. Uitvoeren—volvoeren—volbrengen—voleindigen.
   • 221. Uitleggen—verklaren—verduidelijken—uiteenzetten.
   • 222. Baan—weg—straat—pad.
   • 223. Afnemen—vervallen—verminderen.
   • 224. Uitstaan—doorstaan—verdragen—lijden—dulden.
   • 225. Geven—mededeelen—schenken—vereeren—aanbieden—verleenen.
   • 226. Ontvluchten—ontgaan—ontkomen—ontloopen—ontsnappen—ontwijken.
   • 227. Gering—klein—weinig—nietig.
   • 228. Bemiddeld—gegoed—vermogend—welgesteld—rijk.
   • 229. Begeeren—verlangen—wenschen—smachten—haken—reikhalzen.
   • 230. Bijdragen—helpen—bevorderen.
   • 231. Afstamming—geslacht—afkomst—geboorte.
   • 232. Omweg—zijweg—uitweg.
   • 233. Aantal—getal—tal—menigte—hoeveelheid.
   • 234. Branden—flikkeren—laaien—gloeien—glimmen.
   • 235. Onstuimig—heftig—wild.
   • 236. Vertalen—overzetten—vertolken.
  • REGISTER.
   • A.
   • B.
   • D.
   • E.
   • F.
   • G.
   • H.
   • I.
   • J.
   • K.
   • L.
   • M.
   • N.
   • O.
   • P.
   • R.
   • S.
   • T.
   • U.
   • V.
   • W.
   • IJ.
   • Z.
  • Overzicht aangebrachte correcties
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists