Free

Dating Pilipinas

By Sofronio G. Calderón
Free
Book Description
Table of Contents
 • DATING PILIPINAS
 • SOFRONIO G. CALDERÓN
  • MAYNILA
   • 1907.
  • 1907.
 • Tuntunin.
 • PAUNAWÁ.
  • Unang Pangkat.
 • Mg̃a Unang Tao Rito.
  • Ikalawang Pangkat.
 • Lahing Pilipino
  • Ikatlong Pangkat.
 • Ang Pagkaparito at Pinangaling̃an ng̃ Lahing Pilipino.
  • Ikaapat na Pangkat.
 • Dating Pamamayan ng mg̃a Tagarito
  • Ikalimang Pangkat.
 • Dating Pananamit At kalinisan sa katawán ng̃ mg̃a tagarito
  • Ikaanim na Pangkat.
 • Kaugaliang pinanununtunan sa mg̃a Kapaslang̃an at Sigalutan.
 • Sigalot ng̃ mg̃a pang̃ulo sa dalawang balang̃ay
 • Pag-aasawa sa taga ibang balang̃ay.
 • Katungkulan ng̃ mg̃a kampon sa isang balangay.
 • Sa Nakamatay.
 • Paghuli sa magnanakaw.
 • Pagsásamá
 • Pagmamanahan
 • Sa Bigay-kaya.
 • Sa Pakikiagulo
 • Sa Paghihiwalay ng̃ mag-asawa.
 • Iba't ibang kapaslang̃an.
 • Pag-uutang̃an.
 • Pagbabayad ng̃ Paratang.
 • Pagcaalipin.
 • Mg̃a di lubos na alipin.
 • Katungkulang ng̃ alipin.
 • Pagcalayà ng̃ alipin.
  • Ikapitong Pangkat.
 • Wikà
  • Ikawalong Pangkat.
 • Pagbasa't Pagsulat.
 • Sa Tagalog.
 • Sa Kapangpangan.
 • Sa Pangasinan.
 • Ilokano.
 • Sa Bisayà.
  • Icasiam na pangcat.
 • Asal at gawi
  • Icasampung Pangcat
 • Pagkakalakalan.
  • Ikalabing isang Pangcat.
 • Sasakyang-tubig.
  • Ikalabing dalawang pangkat.
 • Almás
  • Ikalabingtatlong Pangkat.
 • Dating ugali tungcol sa Pag-aasawa.
  • Ikalabing apat na Pangkat.
 • Dating Kaugalian Tungkol sa Paghihing̃alô, Paglilibing at Pagluluksâ.
  • PAGHIHING̃ALÔ:
  • PAGLILIBING
  • PAGLULUKSÂ
  • Ikalabing limang pangkat.
 • Dating Pagsamba't Pananampalataya ng̃ mg̃a Tagarito.
  • Ikalabing anim na Pangcat.
 • Dating Pagsamba't Pananampalataya ng̃ mg̃a tagarito.
  • Ikalabing pitong Pangkat.
 • Dating pagsamba't Pananampalataya ng̃ mg̃a tagarito.
  • Ikalabingwalong Pangkat.
 • Isipan ng̃ Ibang Tagarito Tungcol sa Pasimulâ ng̃ Sangkinapal
 • Mg̃a Aklat na Sinulat ng̃ Sumulat Nito.
 • Mg̃a Aklat na Tinagalog ng̃ Sumulat Nito.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists