Patnubay nang Cabataan ó Talinhagang Buhay ni Eliseo at ni Hortensio
Joaquín Tuason
Education & Teaching
Patnubay nang Cabataan ó Talinhagang Buhay ni Eliseo at ni Hortensio
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Tagalog
ISBN
Unknown
PATNUBAY NANG CABATAAN
TALINHAGANG BUHAY
ELISEO AT NI HORTENSIO
NI JOAQUIN TUASON
nang may cunang uliran ang sinomang babasa.
MAPAGCALIÑGANG PUSO NI MARÍA
CAY S. LUIS GONZAGA
May lubos na capahintulutan
MANILA
Establecimiento Tipográfico de Modesto Reyes y C.a Salcedo núm. 190 (Sta Cruz) 1901
Establecimiento Tipográfico de Modesto Reyes y C.a Salcedo núm. 190 (Sta Cruz) 1901
nang may cunang uliran ang sinomang babasa.
MAPAGCALIÑGANG PUSO NI MARÍA
CAY S. LUIS GONZAGA
May lubos na capahintulutan
MANILA
Establecimiento Tipográfico de Modesto Reyes y C.a Salcedo núm. 190 (Sta Cruz) 1901
Establecimiento Tipográfico de Modesto Reyes y C.a Salcedo núm. 190 (Sta Cruz) 1901
INDICE
SA CALINIS-LINISAN
AT LUBHANG
AT LUBHANG
MAPAGCALIÑGANG PUSO NI MARÍA
Sa mañga dalagang babasa nito.
PASIMULA
CAPÍTULO I.—Ang magandang asal na dapat pasimulan mula sa cabataan.
CAPÍTULO II.—Ang pinagcautañgan nang buhay.
CAPÍTULO III.—Ang hiyas nang isip.
«Pag-asa sa Ina nang aua.»
CAPÍTULO IV.—Cung ano ang buhay siyang camatayan.
CAPÍTULO V.—Si Hortensio at ang pagcabaligtad nang mundo.
CAPÍTULO VI.—Ang uliran nang mang̃a dalaga.
CAPÍTULO VII.—Ang pagpili nang cacasamahin[5] at ang mabuting paraan nang nangyaring macamtan.[6]
CAPÍTULO VIII.—Ang pusong garing na di malamuyot.
«Sa may sintang handog.»
CAPÍTULO IX.—May dalahirang banayad at may mahinhing talipandas.
CAPÍTULO X.—Ang catampalasanan ni Neron at ang matandang mangagauay.
CAPÍTULO XI.—Ang pagtatagumpay nang cababaan at pagcaduhagui nang capalaluan.
CAPÍTULO XII.—Isang cabaitan ang maghunos dili cung may cagalitan.
CAPÍTULO XIII.—Ang buhay taga lañgit at ang pahimacas.
Sa lalong capurihan nang Dios.
CAPÍTULO I.—Ang magandang asal na dapat pasimulan mula sa cabataan.
CAPÍTULO II.—Ang pinagcautañgan nang buhay.
CAPÍTULO III.—Ang hiyas nang isip.
«Pag-asa sa Ina nang aua.»
CAPÍTULO IV.—Cung ano ang buhay siyang camatayan.
CAPÍTULO V.—Si Hortensio at ang pagcabaligtad nang mundo.
CAPÍTULO VI.—Ang uliran nang mang̃a dalaga.
CAPÍTULO VII.—Ang pagpili nang cacasamahin[5] at ang mabuting paraan nang nangyaring macamtan.[6]
CAPÍTULO VIII.—Ang pusong garing na di malamuyot.
«Sa may sintang handog.»
CAPÍTULO IX.—May dalahirang banayad at may mahinhing talipandas.
CAPÍTULO X.—Ang catampalasanan ni Neron at ang matandang mangagauay.
CAPÍTULO XI.—Ang pagtatagumpay nang cababaan at pagcaduhagui nang capalaluan.
CAPÍTULO XII.—Isang cabaitan ang maghunos dili cung may cagalitan.
CAPÍTULO XIII.—Ang buhay taga lañgit at ang pahimacas.
Sa lalong capurihan nang Dios.
MGA TALABABA:
The book hasn't received reviews yet.