De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano, deel 2 van 2 De Spaansche Avonturier
Free

De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano, deel 2 van 2 De Spaansche Avonturier

By Alain René Le Sage
Free
Book Description
Table of Contents
 • Wereld Bibliotheek
  • Onder leiding van L. Simons.
  • Uitgegeven door: De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur Amsterdam
  • Alain René Le Sage
 • De Zonderlinge Lotgevallen van
 • Gil Blas van Santillano,
 • De Spaansche Avonturier
  • Met Illustraties van Jean Gigoux
  • Tweede Deel
  • Zesde Boek
  • Hoofdstuk I
  • Wat Gil Blas en zijn metgezellen deden, na den graaf de Polan te hebben verlaten; van het gewichtige plan, dat Ambrosius vormde, en op welke wijze het werd uitgevoerd.
  • Hoofdstuk II
  • Van het besluit, dat don Alphonse en Gil Blas namen na dit avontuur.
  • Hoofdstuk III
  • Na welke onaangename gebeurtenissen don Alphonse zich op het toppunt van geluk bevond en door welk avontuur Gil Blas in gelukkige omstandigheden kwam te verkeeren.
  • Zevende Boek
  • Hoofdstuk I
  • Van de liefde van Gil Blas en van de dame Lorença Séphora.
  • Hoofdstuk II
  • Wat Gil Blas werd, nadat hij het kasteel de Leyva had verlaten en van de gelukkige gevolgen, die zijn ongelukkige liefde had.
  • Hoofdstuk III
  • Gil Blas wordt de gunsteling van den aartsbisschop en het kanaal van zijn gunsten.
  • Hoofdstuk IV
  • De aartsbisschop krijgt een beroerte. Van de verlegenheid, waarin Gil Blas zich bevindt en op welke wijze hij er weer uitkomt.
  • Hoofdstuk V
  • Wat Gil Blas deed, nadat de aartsbisschop hem zijn ontslag had gegeven. Door welk toeval hij den geestelijke ontmoette, die zooveel verplichting aan hem had en welke bewijzen van erkentelijkheid hij van hem ontving.
  • Hoofdstuk VI
  • Gil Blas gaat de comedie te Granada bezoeken. Van de verwondering, die het zien van een actrice bij hem opwekte en hetgeen daardoor gebeurde.
  • Hoofdstuk VII
  • Geschiedenis van Laura.
  • Hoofdstuk VIII
  • Van de ontvangst, die de comedianten van Granada Gil Blas bereidden en van de kennismaking, die hij hernieuwde in de foyers van den schouwburg.
  • Hoofdstuk IX
  • Met welken buitengewonen man hij dien avond soupeerde en wat er tusschen hen voorviel.
  • Hoofdstuk X
  • Van de opdracht, die de markies de Marialva aan Gil Blas gaf en hoe deze trouwe secretaris zich daarvan kweet.
  • Hoofdstuk XI
  • Van het nieuws, dat Gil Blas vernam, en dat voor hem was als een bliksemslag.
  • Hoofdstuk XII
  • Gil Blas gaat in een hotel logeeren, waar hij kennis maakt met den kapitein Chinchilla; welke man deze officier was en welke zaak hem naar Madrid had gebracht.
  • Hoofdstuk XIII
  • Gil Blas ontmoet aan het hof zijn waarden vriend Fabricius. Groote vreugde bij beiden. Waar ze samen heengingen en van het belangrijke gesprek, dat ze hadden.
  • Hoofdstuk XIV
  • Fabricius plaatst Gil Blas bij den graaf Galiano, een Siciliaansch edelman.
  • Hoofdstuk XV
  • Van het werk, dat graaf Galiano in zijn huis aan Gil Blas gaf.
  • Hoofdstuk XVI
  • Van het ongeval, dat den aap van den graaf de Galiano overkwam en van het verdriet, dat deze heer daarvan had. Hoe Gil Blas ziek werd en wat voor hem de gevolgen waren van zijn ziekte.
  • Achtste Boek
  • Hoofdstuk I
  • Gil Blas heeft een goede ontmoeting en vindt een post, die hem troost voor de ondankbaarheid, die hij van graaf Galiano heeft ondervonden. Geschiedenis van don Valerio de Luna.
  • Hoofdstuk II
  • Gil Blas wordt aan den hertog de Lerme voorgesteld, die hem opneemt onder zijn secretarissen; de minister geeft hem werk en is tevreden over hem.
  • Hoofdstuk III
  • Hij verneemt, dat er aan zijn betrekking ook onaangenaamheden zijn verbonden. Van de onrust, die hem deze tijding gaf en de houding, die hij verplicht was aan te nemen.
  • Hoofdstuk IV
  • Gil Blas wint de gunst van den hertog de Lerme, die hem een gewichtig geheim toevertrouwt.
  • Hoofdstuk V
  • Waarin men Gil Blas ziet overladen met vreugde, eer en ellende.
  • Hoofdstuk VI
  • Hoe Gil Blas zijn armoede kenbaar maakte aan den hertog de Lerme; op welke wijze deze daarna met hem handelde.
  • Hoofdstuk VII
  • Van het gebruik, dat hij van zijn vijftienhonderd ducaten maakte; van de eerste zaak, waarin hij zich mengde en welk voordeel die voor hem opleverde.
  • Hoofdstuk VIII
  • Verhaal van Don Roger de Rada.
  • Hoofdstuk IX
  • Door welke middelen Gil Blas in korten tijd een aanzienlijk fortuin maakte en welke airs hij aannam.
  • Hoofdstuk X
  • De zeden van Gil Blas bederven aan het hof geheel. Van de opdracht die de graaf de Lemos hem gaf en in welke intrige die heer en hij zich wikkelden.
  • Hoofdstuk XI
  • Van het geheime bezoek en van de geschenken, die de prins aan Catalina gaf.
  • Hoofdstuk XII
  • Wie Catalina was. Verlegenheid van Gil Blas, zijn onrust en welken voorzorgsmaatregel hij moest nemen, om tot rust te komen.
  • Hoofdstuk XIII
  • Gil Blas gaat voort met den heer te spelen. Hij krijgt berichten van zijn familie. Welken indruk die op hem maken. Hij verliest zijn vriend Fabricius.
  • Negende Boek
  • Hoofdstuk I
  • Scipio wil Gil Blas laten trouwen en stelt hem de dochter van een rijken en beroemden goudsmid voor. De stappen, die daartoe worden gedaan.
  • Hoofdstuk II
  • Door welk toeval Gil Blas zich don Alphonse de Leyva herinnerde en van den dienst, dien hij hem, uit ijdelheid bewees.
  • Hoofdstuk III
  • Van de toebereidselen voor het huwelijk van Gil Blas en van de groote gebeurtenissen, die ze overbodig maakten.
  • Hoofdstuk IV
  • Hoe Gil Blas behandeld werd in den toren van Ségovië en op welke wijze hij de redenen van zijn gevangenneming vernam.
  • Hoofdstuk V
  • Van de overdenkingen, die hij dien nacht had, voor hij insliep en van het geluid, dat hem wekte.
  • Hoofdstuk VI
  • Geschiedenis van don Gaston de Cogollos en van dona Helena de Galisteo.
  • Hoofdstuk VII
  • Scipio komt Gil Blas opzoeken in den toren te Ségovië en deelt hem veel nieuws mee.
  • Hoofdstuk VIII
  • Scipio reist voor het eerst naar Madrid, de beweegredenen daartoe en het gevolg ervan. Gil Blas wordt ziek en wat daaruit voortvloeide.
  • Hoofdstuk IX
  • Scipio keert naar Madrid terug. Hoe en op welke voorwaarden Gil Blas in vrijheid wordt gesteld. Waar zij heengingen, na den toren van Ségovië te hebben verlaten en welk gesprek zij samen hadden.
  • Hoofdstuk X
  • Wat zij te Madrid aankomende deden. Wien Gil Blas op straat ontmoette en door welke gebeurtenis die ontmoeting werd gevolgd.
  • Tiende Boek
  • Hoofdstuk I
  • Gil Blas vertrekt naar Asturië; hij reist over Valladolid, waar hij dokter Sangrado, zijn ouden meester gaat bezoeken. Hij ontmoet bij toeval den heer Manuel Ordonnez, administrateur van het klooster.
  • Hoofdstuk II
  • Gil Blas vervolgt zijn reis en komt gelukkig te Oviédo aan. In welken toestand hij zijn ouders vindt. Dood van zijn vader; gevolg van dien dood.
  • Hoofdstuk III
  • Gil Blas gaat op weg naar het koninkrijk Valencia en komt eindelijk te Lirias aan. Beschrijving van het kasteel. Hoe hij er werd ontvangen en welke menschen hij er vond.
  • Hoofdstuk IV
  • Gil Blas vertrekt naar Valencia en gaat de heeren de Leyva bezoeken. Van het onderhoud, dat hij met hen had en van de goede ontvangst bij Séraphine.
  • Hoofdstuk V
  • Gil Blas gaat naar de comedie, waar hij een nieuw treurspel ziet. Succes van het stuk. Genie van het publiek van Valencia.
  • Hoofdstuk VI
  • Gil Blas ontmoet, wandelende in de straten van Valencia, een monnik, dien hij meent te herkennen; welke man die monnik was.
  • Hoofdstuk VII
  • Gil Blas keert naar zijn kasteel te Lirias terug. Van de aangename mededeeling, welke Scipio hem deed en van de verandering in het dienstpersoneel.
  • Hoofdstuk VIII
  • Van de liefde van Gil Blas en van de schoone Antonia.
  • Hoofdstuk IX
  • Bruiloft van Gil Blas en de schoone Antonia. Op welke wijze die gevierd werd; welke personen erbij tegenwoordig waren en welke genoegens er op volgden.
  • Hoofdstuk X
  • Gevolg van het huwelijk van Gil Blas en de schoone Antonia. Begin van de geschiedenis van Scipio.
  • Hoofdstuk XI
  • Scipio in dienst bij Velasquez.
  • Hoofdstuk XII
  • Einde van de geschiedenis van Scipio.
  • Elfde Boek
  • Hoofdstuk I
  • Van de grootste vreugde, die Gil Blas ooit gekend heeft en van het treurig ongeluk, dat daarop volgde. Van de veranderingen, die aan het hof plaats hadden en waardoor Gil Blas er terugkeerde.
  • Hoofdstuk II
  • Gil Blas begeeft zich naar Madrid; hij verschijnt aan het hof; de koning herkent hem en beveelt hem bij zijn eersten minister aan. Gevolg van die aanbeveling.
  • Hoofdstuk III
  • Wat Gil Blas belette zijn voornemen uit te voeren en het hof te verlaten en van den gewichtigen dienst, dien Joseph Navarro hem bewees.
  • Hoofdstuk IV
  • Gil Blas maakt zich bemind bij den graaf van Olivarès.
  • Hoofdstuk V
  • Van het geheime onderhoud, dat Gil Blas had met Navarro en van het eerste werk, dat de graaf van Olivarès hem gaf.
  • Hoofdstuk VI
  • Van het gebruik, dat Gil Blas maakte van de driehonderd pistolen en van de zorgen, waarmee hij Scipio belastte. Succes van het stuk, waarvan in het vorige hoofdstuk wordt gesproken.
  • Hoofdstuk VII
  • Door welk toeval, op welke plaats en in welken toestand Gil Blas zijn vriend Fabricius terugvond en van het onderhoud, dat zij samen hadden.
  • Hoofdstuk VIII
  • Gil Blas komt van dag tot dag meer in de gunst bij zijn meester. Van de terugkomst van Scipio te Madrid en van het verhaal, dat hij Santillano van zijn reis doet.
  • Hoofdstuk IX
  • Hoe en aan wien de graaf-hertog zijn eenige dochter ten huwelijk gaf en van de slechte gevolgen van dat huwelijk.
  • Hoofdstuk X
  • Gil Blas ontmoet bij toeval den dichter Nunez, die hem meedeelt, dat hij een treurspel heeft gemaakt, dat opgevoerd zal worden in den koninklijken schouwburg. Van de mislukking van dit stuk en van het geluk, waardoor het werd gevolgd.
  • Hoofdstuk XI
  • Santillano bezorgt een betrekking aan Scipio, die naar Nieuw Spanje reist.
  • Hoofdstuk XII
  • Don Alphonse de Leyva komt te Madrid. Beweegreden van zijn reis. Van het verdriet van Gil Blas en de vreugde, die er op volgde.
  • Hoofdstuk XIII
  • Gil Blas ontmoet bij den koning don Gaston de Collogos en don André de Tordésillas; waar zij alle drie heengingen. Einde van de geschiedenis van don Gaston en van dona Helena de Galisteo. Welken dienst Santillano aan Tordésillas bewees.
  • Hoofdstuk XIV
  • Santillano gaat naar den dichter Nunez. Welke personen hij er vond en welke gesprekken er werden gehouden.
  • Twaalfde Boek
  • Hoofdstuk I
  • Gil Blas wordt door den minister naar Tolédo gezonden. Van het doel en het succes van zijn reis.
  • Hoofdstuk II
  • Santillano doet verslag van zijn zending aan den minister, die hem opdraagt ervoor te zorgen, dat Lucretia te Madrid zal komen. Van de aankomst van deze actrice en haar eerste optreden voor het hof.
  • Hoofdstuk III
  • Lucretia maakt grooten opgang aan het hof en speelt voor den koning, die verliefd op haar wordt. Gevolg van die liefde.
  • Hoofdstuk IV
  • Van de nieuwe taak, die de minister aan Santillano gaf.
  • Hoofdstuk V
  • De zoon van Margarita Spinola wordt bij authentieke acte erkend en don Henri-Philippe de Guzman genoemd. Santillano richt het huis van dien jongen heer in en geeft hem allerlei meesters.
  • Hoofdstuk VI
  • Scipio komt terug uit Nieuw-Spanje. Gil Blas plaatst hem bij don Henri. Van de studiën van dien jongen heer. Van de eer, die men hem bewees en aan welke dame de graaf-hertog hem uithuwelijkte. Hoe Gil Blas, niettegenstaande zijn verzet, in den adelstand wordt verheven.
  • Hoofdstuk VII
  • Gil Blas ontmoet Fabricius nog eens bij toeval. Van het laatste onderhoud, dat zij samen hadden en van den gewichtigen raad, dien Nunez aan Santillano gaf.
  • Hoofdstuk VIII
  • Hoe Gil Blas verneemt, dat de raad van Fabricius niet verkeerd was. Van een reis van den koning naar Saragossa.
  • Hoofdstuk IX
  • Van de revolutie in Portugal en de ongenade van den graaf-hertog.
  • Hoofdstuk X
  • Van de onaangenaamheden en de zorgen, die eerst de rust van den graaf-hertog verstoorden en van de gelukkige vrede, die daarop volgde. Van de bezigheden van mijn meester in zijn eenzaamheid.
  • Hoofdstuk XI
  • De graaf-hertog wordt plotseling somber en droomerig. Van de wonderlijke oorzaak van zijn droefgeestigheid en haar verdrietige gevolgen.
  • Hoofdstuk XII
  • Van wat er op het kasteel de Loeches gebeurde, na den dood van den graaf-hertog en wat Gil Blas deed.
  • Hoofdstuk XIII
  • Van den terugkeer van Gil Blas in zijn kasteel. Van de vreugde, die hij had de kleine Séraphine weer te zien en op welke dame hij verliefd werd.
  • Hoofdstuk XIV
  • Het dubbel huwelijk, dat te Lirias plaats had en dat het einde is van de geschiedenis.
  • Verklaringen
  • Inhoudsopgave
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...