Ιστορία της Αλώσεως του Βυζαντίου υπό των Φράγκων και της αυτόθι εξουσίας αυτών
Epaminondas Stamatiadis
Ιστορία της Αλώσεως του Βυζαντίου υπό των Φράγκων και της αυτόθι εξουσίας αυτών
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Greek, Modern
ISBN
Unknown
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ
ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΘΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ. 1204-1261 Μ. Χ. ΥΠΟ
ΕΠΑΜ. I. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ.
ΕΚΔΙΔΟΝΤΟΣ Κ. ΤΕΦΑΡΙΚΗ. ΑΘΗΝΗΣΙ. ΤΥΠΟΙΣ Α. ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ Π. ΣΟΥΤΣΑ. (Επί της οδού Ευριπίδου.)
ΕΚΔΙΔΟΝΤΟΣ Κ. ΤΕΦΑΡΙΚΗ. ΑΘΗΝΗΣΙ. ΤΥΠΟΙΣ Α. ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ Π. ΣΟΥΤΣΑ. (Επί της οδού Ευριπίδου.)
1865
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΘΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ. 1204-1264 Μ. Χ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. Εκστρατεία των Σταυροφόρων επί το Βυζάντιον. Εν έτει 1202-1204 Μ. Χ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. ΒΑΛΔΟΥΙΝΟΣ Α'. Πρώτος αυτοκράτωρ Φράγκος της Κωνσταντινουπόλεως. 23 Μαΐου 1204-14 Απριλίου 1205.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. ΕΡΡΙΚΟΣ. Δεύτερος Φράγκος αυτοκράτωρ της Κωνσταντινουπόλεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. ΠΕΤΡΟΣ Τρίτος Φράγκος αυτοκράτωρ της Κωνσταντινουπόλεως 1217-1218.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. ΡΟΒΕΡΤΟΣ Τέταρτος Φράγκος αυτοκράτωρ της Κωνσταντινουπόλεως 25 Μαρτίου 1221-1228.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ Πέμπτος Φράγκος αυτοκράτωρ της Κωνσταντινουπόλεως 19 Απριλίου 1229 — 23 Μαρτίου 1237.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ. ΒΑΛΔΟΥΙΝΟΣ Β'. Έκτος Φράγκος αυτοκράτωρ της Κωνσταντινουπόλεως 1239-1272.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. Έξωσις των Φράγκων εκ της Κωνσταντινουπόλεως. 25 Ιουλίου 1261.
ΠΙΝΑΞ Των της Κωνσταντινουπόλεως Φράγκων Αυτοκρατόρων, επιτίμων Αυτοκρατόρων, Αντιβασιλέων, παπικών Εξάρχων και Λατίνων Πατριαρχών.
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. ΒΑΛΔΟΥΙΝΟΣ Α'. Πρώτος αυτοκράτωρ Φράγκος της Κωνσταντινουπόλεως. 23 Μαΐου 1204-14 Απριλίου 1205.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. ΕΡΡΙΚΟΣ. Δεύτερος Φράγκος αυτοκράτωρ της Κωνσταντινουπόλεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. ΠΕΤΡΟΣ Τρίτος Φράγκος αυτοκράτωρ της Κωνσταντινουπόλεως 1217-1218.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. ΡΟΒΕΡΤΟΣ Τέταρτος Φράγκος αυτοκράτωρ της Κωνσταντινουπόλεως 25 Μαρτίου 1221-1228.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ Πέμπτος Φράγκος αυτοκράτωρ της Κωνσταντινουπόλεως 19 Απριλίου 1229 — 23 Μαρτίου 1237.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ. ΒΑΛΔΟΥΙΝΟΣ Β'. Έκτος Φράγκος αυτοκράτωρ της Κωνσταντινουπόλεως 1239-1272.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. Έξωσις των Φράγκων εκ της Κωνσταντινουπόλεως. 25 Ιουλίου 1261.
ΠΙΝΑΞ Των της Κωνσταντινουπόλεως Φράγκων Αυτοκρατόρων, επιτίμων Αυτοκρατόρων, Αντιβασιλέων, παπικών Εξάρχων και Λατίνων Πατριαρχών.
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
The book hasn't received reviews yet.