Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle
Daniel Lövheim
Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle
Free
Description
Contents
Reviews

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle handlar om styrning av framförallt barn och ungdomar i Sverige till att välja naturvetenskap och teknik som utbildning, yrke och identitet mellan åren 1950–2000. Ämnesmässigt befinner sig texten i en tvärvetenskaplig forskningstradition där perspektiv från vetenskapshistoria och utbildningshistoria används tillsammans med teoretisk inspiration från fältet governmentality studies.

I boken beskrivs inledningsvis framväxten av en ny samhällelig problembild i Sverige och övriga västvärlden under tidig efterkrigstid, nämligen bristen på ingenjörer och naturvetare. Den period som sträckte sig från andra världskriget krigets utbrott till 1950-­?talets mitt hade sett en ny värdering av vetenskaplig forskning och tillämpning, både från de militära och civila delarna av samhället. I samband med återuppbyggnaden av Europa och den pågående Marshallhjälpen sammankopplades teknik och naturvetenskap alltmer med ökad industriell produktivitet men också med ekonomisk tillväxt.

Ovanstående utveckling ledde under 1960-­?talet till att rekryteringspolitiska målsättningar uttalades allt starkare. I slutet av decenniet blev det uppenbart att viljan att höja antalet studerande i teknik och naturvetenskap kom att kollidera med andra utbildningspolitiska ambitioner, framförallt den om individens rätt till ett fritt val av utbildning. I försöken att på samma gång respektera detta självbestämmande och samtidigt skapa fler studerande inom de ovan nämnda disciplinerna växte strategier fram i formen av ett slags ”positiv maktutövning” – vad som också kallas liberalt styre – där den bärande idén var att förmå elever att söka sig till naturvetenskap och teknik av sin egen fria vilja.

Boken ger fortsättningsvis prov på hur denna strategi att styra genom individens autonomi frambringade en rad olika specifika påverkanssåtgärder från 1970-­?talet och framåt. Bland dessa återfinns förändrade kursplaner och läromedel, men också insatser utanför den traditionella läromiljön, såsom kringresande vetenskapsshower, reklamkampanjer och uppförandet av teknik-­? och vetenskapscentra. Vad som också framträder i boken är rekryteringspolitikens bredd. Många aktörer i samhället verkade för fler naturvetare och ingenjörer – inte endast på myndighetsnivå utan även inom näringsliv och bland enskilda intresseorganisationer.

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle ger inga svar inte på hur fler ungdomar skall förmås bli intresserade av naturvetenskap och teknik. Snarare handlar boken om hur den frågan besvarats av andra och vilka konsekvenser detta har fått för uppkomsten av nya maktrelationer mellan samhälle och individ, men också för de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarnas positioner i samtiden.

Language
Swedish
ISBN
978-91-88168-27-6
Omslag
Titel
Kolofonsida
Innehåll
Förord
1. Inledning
Rekryteringspolitik som studieobjekt
Naturvetenskapernas utbildningsh
Att styra genom individens autonomi
Utgångspunkter, material och disposition
2. Framväxten av ett nytt samhällsproblem
Frågan om positiv propaganda
Vetenskapspolitiken och kalla kriget
En europeisk investering
Utbildningens ekonomisering
”Så kallad ’science policy’”
En svensk behovsbild formas
Tidiga rekryteringspraktiker bortom staten
Ord, siffror och byggnader
Det nya utbildningssystemets visualitet
Vetenskapspolitiken och den trolösa ungdomen
Valfrihetens samhälle och det liberala styrets rationalit
3. N-gruppen och ”naturvetarkrisen”
Viljan att veta
N-gruppens arbete
Naturvetenskapernas didaktik
Att (åter)införa den experimentella traditionen
Rekryterande läromedel i naturvetenskap
Att öppna laboratoriet – flickor, fysik och den frånvarande ”hemkänslan”
Vägledning till ett fritt val
TEK-NA-projektet, responsibilisering och det möjligas gränser
Att bryta en elitutbildning
Olympiader, uppfinnare och unga forskare
Miljödebatten skapar nya utrymmen
Fysiska möten med naturvetenskap och teknik
”Naturvetarkrisen” – problembildens ökade offentlighet
”En påstådd brist”
Oberoendet av prognoser
4. Tekniken, jämställdheten och fritiden
En ny behovsbild
Ingenjörsyrket som jämställdhetsprojekt
Kvinnorna, tekniken och egenmakten
”Ställ upp för din dotter” – med familjen som grund för självstyre
Teknikrekryteringen och självstyrets offentlighet
Science center-rörelsen mellan fritid och yrkesval
Deltagandets didaktik, deltagandets politik
Teknik- och naturvetenskapscentra i Sverige
Unga Forskare rekryterar yngre
Publika relationer
Utökade sammanhang och ambitioner
5. Rekryteringspolitik vid 1900-talets slut
Nya projekt – gamla berättelser
Det naturvetenskapligt-tekniska basåret
Frigörande utbildningar
Valfrihet, vetenskap och rekryteringspolitikens etik
Ett problem med särskilt svenska förtecken
Omförhandlingen av nationella självbilder
”Antalet studerande i dessa ämnenär ändå otillräckligt”
Rekryteringspolitik bortom nationalstaten
Naturvetenskap och skolungdom som transnationellt värde
6. Positiv eller problematisk propaganda?
Att gå den breda linjen
Säkra siffror?
Rekryteringspolitikens historielöshet
Noter
Källor och litteratur
Bildkällor
Personregister
The book hasn't received reviews yet.