Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi
Arto Haapala (editor)
Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi
Free
Description
Contents
Reviews

This collection of essays looks at the issue of human well-being from the point of view of environmental aesthetics. Questions addressed include: What role do aesthetic values have in advancing well-being? Are there environments that are particularly supportive of well-being? What is the place of aesthetic factors in environmental and city planning? The authors of the first part of the book illuminate the relationship between aesthetics and well-being by discussing such notions and ideas as aesthetic well-being, interactive environmental planning, aesthetic quality in urban planning, aesthetic footprint, and ecological aesthetics. The authors of this part also engage with many topical questions in environmental and everyday aesthetics. For example, Yuriko Saito’s idea of green aesthetics as well as Allen Carlson’s science-based model of the aesthetic appreciation of nature are critically examined.

Language
Finnish
ISBN
978-952-222-688-4
Nimiö
Tekijänoikeudet
Sisällys
Kiitokset
Johdanto
I Teoreettisia lähtökohtia esteettiseen hyvinvointiin
Mitä on esteettinen hyvinvointi?
”Kuvitella, että…”
Esteettisyys
Esteettinen hyvinvointi
Esteettinen elämä?
Päätelmiä
Preferenssiutilitarismia, avointa arvokeskustelua vai yhdessä tekemistä?
Hyvinvoinnin käsite ja sen yhteydet estetiikkaan
Yhdyskuntasuunnittelu – taidetta, sosiaaliteknologiaa vai yhteiskunnallista arvokeskustelua?
Rakennetun ympäristön estetiikka ja kommunikatiivinen päätöksenteko
Syntyykö laadukas ympäristö keskustelemalla vai yhdessä tekemällä?
Lopuksi
Kaupunkiympäristön estetiikka hyvinvointikysymyksenä
Esteettinen laatu sosiokulttuurisena ilmiönä
Esteettiset asiantuntijat ja auktoriteetit esteettisen laadun määrittäjinä
Esteettisen laadun suhde paikkaan ja paikallisuuteen
Ajallisuus ja historiallisuus kaupunkiympäristössä
Arkkitehtuurin ja rakennustaiteen merkityksestä
Lopuksi: esteettinen laatu ja normiperusteinen ympäristölainsäädäntö
Esteettisen jalanjäljen jäljillä
Johdanto
Esteettinen jalanjälki
Vihreä estetiikka
Esteettinen
Kaksi lähestymistapaa
Lopuksi
Kulttuurin ja luonnon jäljet ympäristön esteettisessä kokemisessa
Luonto ja perinteet Suvisaariston esteettisinä vahvuuksina
Ympäristö ja kulttuuriset merkitykset
Luonnon omat tarinat ja esteettinen kokemus
Esteettinen mielihyvä
Esteettiset arvot muiden ympäristöarvojen joukossa
Lopuksi
II Hyvinvoinnin ympäristöjä
Leppoistettu kaupunki
Edelläkäyvät tekniikat, heikot signaalit, megatrendi
Hiljaiset alueet ja tilat
Hidastus ja hitailijat
Pysähdyksen paikat
Kivaa ja kevyttä asukasosallisuutta
Hidas kaupunki suunnittelussa
Arjen estetiikkaa 1900-luvun maaseutuympäristössä
Aikalaiskirjoitukset tiedon lähteenä
Vuosisadan vaihteen vaikutteet
Ammattikuntien muodostuminen muutostekijänä
Maaseudun muuttuneen ympäristökuvan luonnehdintaa
Jälleenrakennuskauden haasteita arvioimassa
Johtoajatuksena rationaalinen rakentaminen
Modernisaatio rakennustavan muuttumisen selittäjänä
Maaseutuympäristön uudelleen arviointia
Yhteenvetoa
Virkistysmahdollisuudet ekosysteemipalveluna
Luonnon tarjoamat virkistysmahdollisuudet kulttuurisena ekosysteemipalveluna
Jokamiehen oikeudet ja yhteiskunta ekosysteemipalvelujen tarjoajana
Virkistysmahdollisuuksien riittävyys
Virkistysmahdollisuuksien saavutettavuus
Virkistysmahdollisuuksien jatkuvuus
Virkistysmahdollisuuksien hyvä laatu
Virkistyksellisten ekosysteemipalveluiden taloudellinen merkitys ja uhat
Virkistysmahdollisuudet ovat lailla säädeltyjä
Viheralueet iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäjinä
Suomi ikääntyy
Toimintakyky ja toiminnanvajeet
Väestön fyysinen toimintakyky kohenee
Viheralueiden hyvinvointivaikutukset kaupunkilaisilla
Lisää hyvinvointia viheralueilta
Abstract
Kirjoittajat
The book hasn't received reviews yet.