Beknopte Geschiedenis van Friesland in Hoofdtrekken
Free

Beknopte Geschiedenis van Friesland in Hoofdtrekken

By Wopke Eekhoff
Free
Book Description
Table of Contents
 • BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND IN HOOFDTREKKEN.
 • VOORREDE.
 • VERDEELING EN ORDE VAN BEHANDELING.
 • Inleiding.
 • EERSTE TIJDVAK.
  • 1. De Afkomst der Friezen.
  • 2. De omvang en toestand van het Oude Friesland.
  • 3. De Oude Friezen.
  • 4. Der Friezen verbond met- en opstand tegen de Romeinen. (11 jaren voor- en 28 na Christus.)
  • 5. De Gevolgen van der Friezen verkeer met de Romeinen.
  • 6. Der Friezen Afgezanten te Rome. (59)
  • 7. Uitbreiding van Friesland. (240-455)
  • 8. Der Friezen togt naar Brittannië. (449)
  • 9. De strijd der Friezen tegen de Franken.
  • 10. De pogingen der Franken ter invoering van de Christelijke Godsdienst in Friesland. (630-800)
 • TWEEDE TIJDVAK.
  • 11. De Friezen tijdens Karel den groote.
  • 12. Invloed der Franken en der vestiging van het Christendom.
  • 13. De invallen der Denen en Noormannen. (Van omstreeks 520-1010.)
  • 14. Het Verbond der Zeven Vrije Friesche Zeelanden.
  • 15. Veranderingen in den toestand des bodems van Friesland. Watervloeden, de Zuiderzee, de Middelzee enz.
  • 16. Der Friezen aandeel in de Kruistogten naar het Heilige land. 1096-1270.
  • 17. Veranderingen in den toestand des volks en de vestiging van Gemeenten en Steden, gedurende en na de Kruistogten.
  • 18. De Friesche Geestelijkheid, Kerken en Kloosters in de middeleeuwen.
  • 19. De Partijschappen tusschen de Schieringers en Vetkoopers. (Van omstreeks 1300-1498.)
  • 20. Der Friezen verdediging van hunne Vrijheid tegen de aanvallen van de Bisschoppen van Utrecht en de Graven van Holland.
  • 21. Oorzaken van het verlies der onafhankelijkheid.
 • DERDE TIJDVAK.
  • 22. Friesland onder het bestuur der Hertogen van Saksen. (1498-1515.)
  • 23. De Gelderschen in Friesland. (1514-1523.)
  • 24. Krijgsbedrijven van Groote Pier. (1515-1520.)
  • 25. Frieslands voorspoed onder de regering der Stadhouders van Keizer Karel den vijfde. (1515-1555.)
  • 26. Schets van den Toestand van Friesland, omstreeks den jare 1530.
  • 27. Schets van de Zeden der Friezen, omstreeks den jare 1530.
  • 28. Merkwaardige Personen, uit het midden der 16e eeuw.
  • 29. De Regering van Koning Filips van Spanje. (1555-1580.)
  • 30. Beginselen der Kerkhervorming; Geloofsvervolgingen; de Doopsgezinden. (1520-1560.)
  • 31. De Hervorming een tijdlang ingevoerd, maar weder onderdrukt. (1566.)
  • 32. Aandeel van den Frieschen Adel in het Verbond der Nederlandsche Edelen. (1565.)
  • 33. Herstelling van de Friesche Zeeweringen onder Caspar de Robles. (1574.)
  • 34. Strijd en Zegepraal der Vrijheid en der Hervorming. (1568-1580.)
 • VIERDE TIJDVAK.
  • 35. De vestiging van den nieuwen Staat. (1580-1648.)
  • 36. De Regeringsvorm van Friesland, tijdens de Republiek.
   • De Staten.
   • De Gedeputeerde Staten.
   • De Stadhouder.
   • Het Hof Provinciaal.
   • De Rekenkamer
   • de Lands Kantoren.
   • De Generaliteit.
   • Het Collegie ter Admiraliteit
   • De Monster-Commissarissen
   • Curatoren van ’s Lands Hoogeschool te Franeker.
   • Het Jagtgeregt.
   • Het Krijgsgeregt
   • De Nedergeregten.
   • De Dijksgeregten.
   • Het Kerkbestuur.
  • 37. Strijd tegen Buitenlandsche Gevaren bij Binnenlandsche Welvaart, tusschen den Munsterschen en den Utrechtschen vrede. 1648-1713.
   • De Engelsche oorlogen.
   • De Oorlogen met Frankrijk.
  • 38. Aanwas en Verbeteringen in den Toestand van Frieslands bodem. Waterstaat, Openbare Werken, Nijverheid enz. 1580-1795.
   • Aanwas. Bedijkingen.
   • Bedijkingen van Meren.
   • Polders.
   • Groote Veenkanalen, Ontginningen enz.
   • Vergraving van de lage Veenen.
   • Nieuwe Vaarten en Wegen.
   • Landbouw, Handel, Scheepvaart en Nijverheid.
  • 39. De Kerkelijke Belangen van Friesland.
   • De Hervormde Kerk.
   • De Doopsgezinden.
   • De Lutherschen[312].
   • De Roomsch Katholijken.
   • De Joden.
  • 40. Frieslands Roem in Kunsten en Wetenschappen.
   • Frieslands Hoogeschool te Franeker.
   • Godgeleerden.
   • Regtsgeleerden.
   • Genees-, Heel- en Verloskundigen.
   • Wis- en Natuurkundigen.
   • Geschiedschrijvers.
   • Letterkundigen.
   • Dichters.
   • Schilders, Teekenaars en Graveurs.
 • 41. Vrede en Voorspoed verheffen—Zorgeloosheid en Partijschappen ontbinden den Staat.
 • VIJFDE TIJDVAK.
  • 42. De Staats-omwenteling en hare gevolgen.
  • 43. De val der Republiek en vernietiging van ons Volksbestaan.
 • ZESDE TIJDVAK.
  • 44. Bevrijding en Vestiging van den Nederlandschen Staat. 1813-1816.
   • 45. De jongste lotgevallen van Friesland. 1816-1851.
  • AANTEEKENINGEN, OPHELDERINGEN EN BIJVOEGSELS TOT DEZE BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND.
 • AANTEEKENINGEN.
  • Aanteekening 1, op bladzijde 10.
   • De Oude Toestand van Friesland.
  • Aant. 2, op bladz. 16.
   • Oudste Bronnen.
  • Aant. 3, op bladz. 18.
   • Oude Handels-geschiedenis.
  • Aant. 4, op bladz. 23.
   • De Oude Grenzen van Friesland.
  • Aant. 5, op bladz. 25.
   • De verovering van Brittannië
  • Aant. 6, op bladz. 34.
   • Der Friezen strijd tegen de Franken.
  • Aant. 7, op bladz. 36.
   • Handelsverkeer.
  • Aant. 8, op bladz. 38.
   • Aard der Friesche Vrijheid.
  • Aant. 9, op bladz. 52, 55.
   • Het verbond der zeven Zeelanden.
  • Aant. 10, op bladz. 59 en 60.
   • Veranderde Toestand des lands, de Zuiderzee enz.
  • Aant. 11, op bladz. 74.
   • De Friezen in de Kruistogten.
  • Aant. 12, op bladz. 98.
   • De Schieringers en Vetkoopers.
  • Aant. 13, op bladz. 121.
   • De Aanvallen der Hollandsche Graven.
  • Aant. 14, op bladz. 128.
   • De toestand van Friesland in de 15e eeuw
  • Aant. 15, op bladz. 135.
   • De Saksische Regering,
  • Aant. 16, op bladz. 146.
   • Groote Pier.
  • Aant. 17, op bladz. 155.
   • Worp van Thabor’s Kronyk
  • Aant. 17 (moest zijn 18), op bladz. 159.
   • De beroemde Friezen,
  • Aant. 19, op bladz. 166.
   • De Geschiedenis der Kerkhervorming in Friesland
  • Aant. 20, op bladz. 118.
   • De Verbondene Edelen.
  • Aant. 21, op bladz. 222.
   • De Friesche Staatstwisten,
  • Aant. 22, op bladz. 246.
   • De Regeringsvorm van Friesland, tijdens de republiek
  • Aant. 23, op bladz. 257.
   • De Friesche Zeehelden,
  • Aant. 24, op bladz. 270.
   • De Friezen aan den Rijn, in 1672.
  • Aant. 25, op bladz. 281, 294.
   • De Burgerwapening in 1672 en 1673,
  • Aant. 26, op bladz. 350, 351.
   • De toestand der Kerk en des Volks.
  • Aant. 27, op bladz. 447.
   • Besluit.
 • Eerste Bijlage.
  • TIJDREKENKUNDIGE LIJST
  • FRIESCHE GESCHIEDENIS.
 • EERSTE TIJDVAK.
 • TWEEDE TIJDVAK.
 • DERDE TIJDVAK.
  • A. De Saksische Regering.
   • B. De Bourgondische Regering.
   • C. De Spaansche Regering.
 • VIERDE TIJDVAK.
 • VIJFDE TIJDVAK.
 • ZESDE TIJDVAK.
 • Tweede Bijlage.
  • TIJDREKENKUNDIG OVERZIGT
  • FRIESCHE VORSTEN,
  • van de vroegste tijden tot 1851.
 • EERSTE TIJDVAK.
  • I. Zeven Prinsen.
   • II. Zeven Hertogen.
   • III. Negen Koningen.
 • TWEEDE TIJDVAK.
  • IV. Zeventien Landsheeren of Potestaten.
 • DERDE TIJDVAK.
  • V. Erfheeren van Friesland en hunne Stadhouders.
   • A. De Saksische Regering.
   • B. De Bourgondische Regering.
   • C. De Spaansche Regering.
 • VIERDE TIJDVAK.
  • VI. De Souvereine Staten van Friesland en hunne Stadhouders.
 • ZESDE TIJDVAK.
 • INHOUD EN VERDEELING.
 • AANTEEKENINGEN, OPHELDERINGEN en BIJVOEGSELS.
 • ALPHABETISCH REGISTER VAN DE VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN, ZAKEN en PERSONEN.
 • VERBETERINGEN.
The book hasn't received reviews yet.
Also Available On
Categories
Curated Lists