Beknopte Geschiedenis van Friesland in Hoofdtrekken
Wopke Eekhoff
Beknopte Geschiedenis van Friesland in Hoofdtrekken
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND IN HOOFDTREKKEN.
VOORREDE.
VERDEELING EN ORDE VAN BEHANDELING.
Inleiding.
EERSTE TIJDVAK.
1. De Afkomst der Friezen.
2. De omvang en toestand van het Oude Friesland.
3. De Oude Friezen.
4. Der Friezen verbond met- en opstand tegen de Romeinen. (11 jaren voor- en 28 na Christus.)
5. De Gevolgen van der Friezen verkeer met de Romeinen.
6. Der Friezen Afgezanten te Rome. (59)
7. Uitbreiding van Friesland. (240-455)
8. Der Friezen togt naar Brittannië. (449)
9. De strijd der Friezen tegen de Franken.
10. De pogingen der Franken ter invoering van de Christelijke Godsdienst in Friesland. (630-800)
TWEEDE TIJDVAK.
11. De Friezen tijdens Karel den groote.
12. Invloed der Franken en der vestiging van het Christendom.
13. De invallen der Denen en Noormannen. (Van omstreeks 520-1010.)
14. Het Verbond der Zeven Vrije Friesche Zeelanden.
15. Veranderingen in den toestand des bodems van Friesland. Watervloeden, de Zuiderzee, de Middelzee enz.
16. Der Friezen aandeel in de Kruistogten naar het Heilige land. 1096-1270.
17. Veranderingen in den toestand des volks en de vestiging van Gemeenten en Steden, gedurende en na de Kruistogten.
18. De Friesche Geestelijkheid, Kerken en Kloosters in de middeleeuwen.
19. De Partijschappen tusschen de Schieringers en Vetkoopers. (Van omstreeks 1300-1498.)
20. Der Friezen verdediging van hunne Vrijheid tegen de aanvallen van de Bisschoppen van Utrecht en de Graven van Holland.
21. Oorzaken van het verlies der onafhankelijkheid.
DERDE TIJDVAK.
22. Friesland onder het bestuur der Hertogen van Saksen. (1498-1515.)
23. De Gelderschen in Friesland. (1514-1523.)
24. Krijgsbedrijven van Groote Pier. (1515-1520.)
25. Frieslands voorspoed onder de regering der Stadhouders van Keizer Karel den vijfde. (1515-1555.)
26. Schets van den Toestand van Friesland, omstreeks den jare 1530.
27. Schets van de Zeden der Friezen, omstreeks den jare 1530.
28. Merkwaardige Personen, uit het midden der 16e eeuw.
29. De Regering van Koning Filips van Spanje. (1555-1580.)
30. Beginselen der Kerkhervorming; Geloofsvervolgingen; de Doopsgezinden. (1520-1560.)
31. De Hervorming een tijdlang ingevoerd, maar weder onderdrukt. (1566.)
32. Aandeel van den Frieschen Adel in het Verbond der Nederlandsche Edelen. (1565.)
33. Herstelling van de Friesche Zeeweringen onder Caspar de Robles. (1574.)
34. Strijd en Zegepraal der Vrijheid en der Hervorming. (1568-1580.)
VIERDE TIJDVAK.
35. De vestiging van den nieuwen Staat. (1580-1648.)
36. De Regeringsvorm van Friesland, tijdens de Republiek.
De Staten.
De Gedeputeerde Staten.
De Stadhouder.
Het Hof Provinciaal.
De Rekenkamer
de Lands Kantoren.
De Generaliteit.
Het Collegie ter Admiraliteit
De Monster-Commissarissen
Curatoren van ’s Lands Hoogeschool te Franeker.
Het Jagtgeregt.
Het Krijgsgeregt
De Nedergeregten.
De Dijksgeregten.
Het Kerkbestuur.
37. Strijd tegen Buitenlandsche Gevaren bij Binnenlandsche Welvaart, tusschen den Munsterschen en den Utrechtschen vrede. 1648-1713.
De Engelsche oorlogen.
De Oorlogen met Frankrijk.
38. Aanwas en Verbeteringen in den Toestand van Frieslands bodem. Waterstaat, Openbare Werken, Nijverheid enz. 1580-1795.
Aanwas. Bedijkingen.
Bedijkingen van Meren.
Polders.
Groote Veenkanalen, Ontginningen enz.
Vergraving van de lage Veenen.
Nieuwe Vaarten en Wegen.
Landbouw, Handel, Scheepvaart en Nijverheid.
39. De Kerkelijke Belangen van Friesland.
De Hervormde Kerk.
De Doopsgezinden.
De Lutherschen[312].
De Roomsch Katholijken.
De Joden.
40. Frieslands Roem in Kunsten en Wetenschappen.
Frieslands Hoogeschool te Franeker.
Godgeleerden.
Regtsgeleerden.
Genees-, Heel- en Verloskundigen.
Wis- en Natuurkundigen.
Geschiedschrijvers.
Letterkundigen.
Dichters.
Schilders, Teekenaars en Graveurs.
41. Vrede en Voorspoed verheffen—Zorgeloosheid en Partijschappen ontbinden den Staat.
VIJFDE TIJDVAK.
42. De Staats-omwenteling en hare gevolgen.
43. De val der Republiek en vernietiging van ons Volksbestaan.
ZESDE TIJDVAK.
44. Bevrijding en Vestiging van den Nederlandschen Staat. 1813-1816.
45. De jongste lotgevallen van Friesland. 1816-1851.
AANTEEKENINGEN, OPHELDERINGEN EN BIJVOEGSELS TOT DEZE BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND.
AANTEEKENINGEN.
Aanteekening 1, op bladzijde 10.
De Oude Toestand van Friesland.
Aant. 2, op bladz. 16.
Oudste Bronnen.
Aant. 3, op bladz. 18.
Oude Handels-geschiedenis.
Aant. 4, op bladz. 23.
De Oude Grenzen van Friesland.
Aant. 5, op bladz. 25.
De verovering van Brittannië
Aant. 6, op bladz. 34.
Der Friezen strijd tegen de Franken.
Aant. 7, op bladz. 36.
Handelsverkeer.
Aant. 8, op bladz. 38.
Aard der Friesche Vrijheid.
Aant. 9, op bladz. 52, 55.
Het verbond der zeven Zeelanden.
Aant. 10, op bladz. 59 en 60.
Veranderde Toestand des lands, de Zuiderzee enz.
Aant. 11, op bladz. 74.
De Friezen in de Kruistogten.
Aant. 12, op bladz. 98.
De Schieringers en Vetkoopers.
Aant. 13, op bladz. 121.
De Aanvallen der Hollandsche Graven.
Aant. 14, op bladz. 128.
De toestand van Friesland in de 15e eeuw
Aant. 15, op bladz. 135.
De Saksische Regering,
Aant. 16, op bladz. 146.
Groote Pier.
Aant. 17, op bladz. 155.
Worp van Thabor’s Kronyk
Aant. 17 (moest zijn 18), op bladz. 159.
De beroemde Friezen,
Aant. 19, op bladz. 166.
De Geschiedenis der Kerkhervorming in Friesland
Aant. 20, op bladz. 118.
De Verbondene Edelen.
Aant. 21, op bladz. 222.
De Friesche Staatstwisten,
Aant. 22, op bladz. 246.
De Regeringsvorm van Friesland, tijdens de republiek
Aant. 23, op bladz. 257.
De Friesche Zeehelden,
Aant. 24, op bladz. 270.
De Friezen aan den Rijn, in 1672.
Aant. 25, op bladz. 281, 294.
De Burgerwapening in 1672 en 1673,
Aant. 26, op bladz. 350, 351.
De toestand der Kerk en des Volks.
Aant. 27, op bladz. 447.
Besluit.
Eerste Bijlage.
TIJDREKENKUNDIGE LIJST
FRIESCHE GESCHIEDENIS.
EERSTE TIJDVAK.
TWEEDE TIJDVAK.
DERDE TIJDVAK.
A. De Saksische Regering.
B. De Bourgondische Regering.
C. De Spaansche Regering.
VIERDE TIJDVAK.
VIJFDE TIJDVAK.
ZESDE TIJDVAK.
Tweede Bijlage.
TIJDREKENKUNDIG OVERZIGT
FRIESCHE VORSTEN,
van de vroegste tijden tot 1851.
EERSTE TIJDVAK.
I. Zeven Prinsen.
II. Zeven Hertogen.
III. Negen Koningen.
TWEEDE TIJDVAK.
IV. Zeventien Landsheeren of Potestaten.
DERDE TIJDVAK.
V. Erfheeren van Friesland en hunne Stadhouders.
A. De Saksische Regering.
B. De Bourgondische Regering.
C. De Spaansche Regering.
VIERDE TIJDVAK.
VI. De Souvereine Staten van Friesland en hunne Stadhouders.
ZESDE TIJDVAK.
INHOUD EN VERDEELING.
AANTEEKENINGEN, OPHELDERINGEN en BIJVOEGSELS.
ALPHABETISCH REGISTER VAN DE VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN, ZAKEN en PERSONEN.
VERBETERINGEN.
The book hasn't received reviews yet.