Clipsrymkes
Here Gerrits van der Veen
Education & Teaching
Clipsrymkes
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Western Frisian
ISBN
Unknown
CLIPSRYMKES,
H.G. VAN DER VEEN.
WIRDTJE FOÄRAOF.
CLIPS-RYMKES
ABBECAET.
ADELDOM.
APEL.
BEGJIN.
BEWIIS.
BUCHEL.
C.
C H A R O N. [C]
Cinten cinten.
DEA.
DOMENYS.
DROME.
EARE.
ECHT.
EED.
FARYSEE.
FRY-GOD (CUPIDO).
FYN.
GEBOD. (ALFTE)
GECKOANSTECKEN.
GRIIS, GRIIZ.
HERT.
HONGER.
HONK.
ICK.
IEN ICK.
IMMEN. (OP)
JAN IN......
JANEVER.
JILD.
KLEYSIICKTE.
KOLOANJE.
KROADE (OPPE).
LAMPEN. (SPAR)
LICHME.
LJEACHTMIS.
MAL.
MATTH. 7:21.
MINSCEN.
N.N.
NEYGEANDE.
NIMMEN.
OALICK.
OANTROUWD.
OMKOAL.
P.S.
PEIL.
PINNE.
QUANSQUIIS.
QUEADE.
QUEA JILD, QUEA MINSCEN.
RIE IN DIE.
ROMTE.
ROUWE.
SATAN.
SJIPPE. (OM)
SNIE.
TEY.
TREFFER. (IEN)
TRIËNNEN.
UETSET.
UETSJEN.
UET TO YTEN, UETYTEN.
WIRD. (GODS)
WRADSEIN, WRADSSEIN.
WIIF.
YNTJE JANSZ.
YTE.
YTEN. (GEBED FOÄR)
CLIPS-ODE.
ADELDOM.
APEL.
BEGJIN.
BEWIIS.
BUCHEL.
C.
C H A R O N. [C]
Cinten cinten.
DEA.
DOMENYS.
DROME.
EARE.
ECHT.
EED.
FARYSEE.
FRY-GOD (CUPIDO).
FYN.
GEBOD. (ALFTE)
GECKOANSTECKEN.
GRIIS, GRIIZ.
HERT.
HONGER.
HONK.
ICK.
IEN ICK.
IMMEN. (OP)
JAN IN......
JANEVER.
JILD.
KLEYSIICKTE.
KOLOANJE.
KROADE (OPPE).
LAMPEN. (SPAR)
LICHME.
LJEACHTMIS.
MAL.
MATTH. 7:21.
MINSCEN.
N.N.
NEYGEANDE.
NIMMEN.
OALICK.
OANTROUWD.
OMKOAL.
P.S.
PEIL.
PINNE.
QUANSQUIIS.
QUEADE.
QUEA JILD, QUEA MINSCEN.
RIE IN DIE.
ROMTE.
ROUWE.
SATAN.
SJIPPE. (OM)
SNIE.
TEY.
TREFFER. (IEN)
TRIËNNEN.
UETSET.
UETSJEN.
UET TO YTEN, UETYTEN.
WIRD. (GODS)
WRADSEIN, WRADSSEIN.
WIIF.
YNTJE JANSZ.
YTE.
YTEN. (GEBED FOÄR)
CLIPS-ODE.
OANTEIKENINGEN
CLIPS-ODE.
FUOTNOATEN:
The book hasn't received reviews yet.