Balarilang Tagalog
Free

Balarilang Tagalog

By Mamerto Paglinawan
Free
Book Description
Table of Contents
 • Balarilang Tagalog
 • SA KATAGALUGAN
 • PAUNAWÀ
 • TUNTUNIN
 • Simulâ.
  • TALABABÂAN
 • UNANG BAHAGI Pagbigkás ó Prosodia
  • I KABANATA Ang Pagbigkás at ang kaniyáng sakláw
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • II KABANATA Abakadáng tagalog
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • III KABANATA Pagbigkás ng̃ mg̃a ting̃ig (ó vocal)
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • IV KABANATA Pagbigkás ng̃ mg̃a pangtinig (ó consonante)
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • V KABANATA Tungkól sa mg̃a pantíg (ó sílaba)
  • VI KABANATA Hinggíl sa mg̃a diptongo
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • VII KABANATA Sa mg̃a pang̃ung̃usap ó salitâ
  • VIII KABANATA Ukol sa diín (ó acento prosódico)
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • IX KABANATA Tungkól sa paglilihim (ó sinalefa)
  • X KABANATA Hinggíl sa mg̃a pang-anib (ó ligazón)
 • IKALAWÁNG BAHAGI Pagkilala ó Analogía
  • I KABANATA Ang Pagkilala at ang kaniyáng sakláw
  • II KABANATA Salitâng Pang-akbáy (ó Artículo)
   • PANG-AKBÁY SA MG̃A NG̃ALAN NG̃ TAO
   • PANG-AKBÁY SA MG̃A NG̃ALAN NG̃ BAGAY
  • PANG-AKBÁY SA MG̃A NG̃ALAN NG̃ TAO
  • PANG-AKBÁY SA MG̃A NG̃ALAN NG̃ BAGAY
  • III KABANATA Salitâng Pangdiwà (ó Sustantivo)
   • UKOL SA ILÁNG BAHAGI NG̃ PANGDIWÀ
   • PANGDIWÀNG PANGWATAS (Ó VERBAL)
   • PANGDIWÀNG MALIMIT (Ó FRECUENTATIVO)
   • PANGDIWÀNG KARAMIHAN (Ó COLECTIVO)
   • TALABABÂAN
  • UKOL SA ILÁNG BAHAGI NG̃ PANGDIWÀ
  • PANGDIWÀNG PANGWATAS (Ó VERBAL)
  • PANGDIWÀNG MALIMIT (Ó FRECUENTATIVO)
  • PANGDIWÀNG KARAMIHAN (Ó COLECTIVO)
  • TALABABÂAN
  • IV KABANATA Salitâng Pangturing (ó Adjetivo)
   • UKOL SA BILANG NA DALAWÁ Ó MARAMI
   • SA MG̃A SALITÂNG PANGTULAD (Ó COMPARATIVO)
   • SA MG̃A SALITÂNG PANGTAÁS (Ó SUPERLATIVO)
   • SA MG̃A SALITÂNG PANGLAKÍ (Ó AUMENTATIVO)
   • SA MG̃A SALITÂNG PANGLIÍT (Ó DIMINUTIVO)
   • SA IBÁ PANG BAHAGI NG̃ SALITÂNG PANGTURING
   • TALABABÂAN
  • UKOL SA BILANG NA DALAWÁ Ó MARAMI
  • SA MG̃A SALITÂNG PANGTULAD (Ó COMPARATIVO)
  • SA MG̃A SALITÂNG PANGTAÁS (Ó SUPERLATIVO)
  • SA MG̃A SALITÂNG PANGLAKÍ (Ó AUMENTATIVO)
  • SA MG̃A SALITÂNG PANGLIÍT (Ó DIMINUTIVO)
  • SA IBÁ PANG BAHAGI NG̃ SALITÂNG PANGTURING
  • TALABABÂAN
  • V KABANATA Salitâng Pangtayô (ó Pronombre)
   • PANGTAYÔ SA NG̃ALAN NG̃ TAO (Ó PERSONAL)
   • PANGTAYÔ SA PAGTUTURÒ (Ó DEMOSTRATIVO)
   • PANGTAYÔ SA PAG-ÁARÌ (Ó POSESIVO)
   • PANGTAYÔ SA PAGTATANÓNG (Ó INTERROGATIVO)
   • PANGTAYÔ SA PAGBABALAK (Ó INDETERMINADO)
   • SA MG̃A ANYÔNG ISINÁSAMA SA MG̃A PANGTAYÔ
  • PANGTAYÔ SA NG̃ALAN NG̃ TAO (Ó PERSONAL)
  • PANGTAYÔ SA PAGTUTURÒ (Ó DEMOSTRATIVO)
  • PANGTAYÔ SA PAG-ÁARÌ (Ó POSESIVO)
  • PANGTAYÔ SA PAGTATANÓNG (Ó INTERROGATIVO)
  • PANGTAYÔ SA PAGBABALAK (Ó INDETERMINADO)
  • SA MG̃A ANYÔNG ISINÁSAMA SA MG̃A PANGTAYÔ
  • VI KABANATA Salitâng Pangwatas (ó Verbo)
   • SA MG̃A PANG̃ULONG BAHAGI NG̃ MG̃A ANYÔ
  • SA MG̃A PANG̃ULONG BAHAGI NG̃ MG̃A ANYÔ
  • VII KABANATA Ukol sa pagbabaybáy (ó conjugación)
   • SA MG̃A AYOS NG̃ PANGWATAS
   • SA MG̃A PANAHÓN NG̃ PANGWATAS
   • SA MG̃A BILANG AT SA MG̃A KATAWÁN
  • SA MG̃A AYOS NG̃ PANGWATAS
  • SA MG̃A PANAHÓN NG̃ PANGWATAS
  • SA MG̃A BILANG AT SA MG̃A KATAWÁN
  • VIII KABANATA Ang pangbalak na anyông “UM”
   • MG̃A TUNTUNIN SA PAGBABAYBÁY
   • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG “UM”
   • TALABABÂAN
  • MG̃A TUNTUNIN SA PAGBABAYBÁY
  • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG “UM”
  • TALABABÂAN
  • IX KABANATA Ang pangbalak na anyông “MAG”
   • MG̃A PANUTO SA PAGBABAYBÁY
   • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG “MAG”
  • MG̃A PANUTO SA PAGBABAYBÁY
  • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG “MAG”
  • X KABANATA Ang pangtiyák na anyông “IN”
   • HUGIS NG̃ “IN” AT ANG KANYÁNG MG̃A TUNTUNIN SA PAGBABAYBÁY
   • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG “IN”
  • HUGIS NG̃ “IN” AT ANG KANYÁNG MG̃A TUNTUNIN SA PAGBABAYBÁY
  • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG “IN”
  • XI KABANATA Ang pangtiyák na anyông “I”
   • MG̃A PÁTAKARÁN SA PAGBABAYBÁY
   • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG “I”
  • MG̃A PÁTAKARÁN SA PAGBABAYBÁY
  • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG “I”
  • XII KABANATA Ang pangtiyák na anyông “AN”
   • MG̃A PANUTO SA PAGBABAYBÁY
   • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG “AN”
  • MG̃A PANUTO SA PAGBABAYBÁY
  • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG “AN”
  • XIII KABANATA Pangtiyák ng̃ anyông “UM”
  • XIV KABANATA Pangtiyák ng̃ anyông “MAG”
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • XV KABANATA Ang pangbalak na anyông “MANG”
   • MG̃A TUNTUNIN SA PAGBABAYBÁY
   • PANGTIYÁK NG̃ ANYÔNG “MANG”
   • KÁGAMITÁN NITÓNG ANYÔNG “MANG”
  • MG̃A TUNTUNIN SA PAGBABAYBÁY
  • PANGTIYÁK NG̃ ANYÔNG “MANG”
  • KÁGAMITÁN NITÓNG ANYÔNG “MANG”
  • XVI KABANATA Ang pangbalak na anyông “MA”
   • MG̃A PÁTAKARÁN SA PAGBABAYBÁY
   • PANGTIYÁK NG̃ ANYÔNG “MA”
   • KÁGAMITÁN NITÓNG ANYÔNG “MA”
  • MG̃A PÁTAKARÁN SA PAGBABAYBÁY
  • PANGTIYÁK NG̃ ANYÔNG “MA”
  • KÁGAMITÁN NITÓNG ANYÔNG “MA”
  • XVII KABANATA Pagbabaybáy sa mg̃a anyông pangbalak
   • HUWARAN NG̃ UNANG PAGBABAYBÁY
   • HUWARAN NG̃ IKALAWÁNG PAGBABAYBÁY
   • HUWARAN NG̃ IKATLÓNG PAGBABAYBÁY
   • HUWARAN NG̃ IKAPAT NA PAGBABAYBÁY
   • TALABABÂAN
  • HUWARAN NG̃ UNANG PAGBABAYBÁY
  • HUWARAN NG̃ IKALAWÁNG PAGBABAYBÁY
  • HUWARAN NG̃ IKATLÓNG PAGBABAYBÁY
  • HUWARAN NG̃ IKAPAT NA PAGBABAYBÁY
  • TALABABÂAN
  • XVIII KABANATA Pagbabaybáy sa mg̃a anyông pangtiyák
   • HUWARAN SA UNANG PANGTIYÁK NG̃ “UM”
   • HUWARAN SA IKALAWÁNG PANGTIYÁK NG̃ “UM”
   • HUWARAN SA IKATLÓNG PANGTIYÁK NG̃ “UM”
   • HUWARAN SA UNANG PANGTIYÁK NG̃ “MAG”
   • HUWARAN SA IKALAWÁNG PANGTIYÁK NG̃ “MAG”
   • HUWARAN SA IKATLÓNG PANGTIYÁK NG̃ “MAG”
   • HUWARAN SA UNANG PANGTIYÁK NG̃ “MANG”
   • HUWARAN SA IKALAWÁNG PANGTIYÁK NG̃ “MANG”
   • HUWARAN SA IKATLÓNG PANGTIYÁK NG̃ “MANG”
   • HUWARAN SA UNANG PANGTIYÁK NG̃ “MA”
   • HUWARAN SA IKALAWÁNG PANGTIYÁK NG̃ “MA”
   • TALABABÂAN
  • HUWARAN SA UNANG PANGTIYÁK NG̃ “UM”
  • HUWARAN SA IKALAWÁNG PANGTIYÁK NG̃ “UM”
  • HUWARAN SA IKATLÓNG PANGTIYÁK NG̃ “UM”
  • HUWARAN SA UNANG PANGTIYÁK NG̃ “MAG”
  • HUWARAN SA IKALAWÁNG PANGTIYÁK NG̃ “MAG”
  • HUWARAN SA IKATLÓNG PANGTIYÁK NG̃ “MAG”
  • HUWARAN SA UNANG PANGTIYÁK NG̃ “MANG”
  • HUWARAN SA IKALAWÁNG PANGTIYÁK NG̃ “MANG”
  • HUWARAN SA IKATLÓNG PANGTIYÁK NG̃ “MANG”
  • HUWARAN SA UNANG PANGTIYÁK NG̃ “MA”
  • HUWARAN SA IKALAWÁNG PANGTIYÁK NG̃ “MA”
  • TALABABÂAN
  • XIX KABANATA Sa mg̃a pangtulong na anyô ng̃ pangwatas
  • XX KABANATA Ukol sa anyông “MAKÁ”
   • ANG KANYÁNG PANGTIYÁK
   • KÁGAMITÁN NG̃ NÁTURANG ANYÔ
   • TALABABÂAN
  • ANG KANYÁNG PANGTIYÁK
  • KÁGAMITÁN NG̃ NÁTURANG ANYÔ
  • TALABABÂAN
  • XXI KABANATA Hinggíl sa anyông “MAGPA”
   • ANG KANYÁNG PANGTIYÁK
   • KÁGAMITÁN NG̃ NÁSABING ANYÔ
   • TALABABÂAN
  • ANG KANYÁNG PANGTIYÁK
  • KÁGAMITÁN NG̃ NÁSABING ANYÔ
  • TALABABÂAN
  • XXII KABANATA Tungkól sa anyông “PA”
   • ANG KANYÁNG PANGTIYÁK
   • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG NÁBANGGÍT
   • TALABABÂAN
  • ANG KANYÁNG PANGTIYÁK
  • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG NÁBANGGÍT
  • TALABABÂAN
  • XXIII KABANATA Ukol sa anyông “MAGPAKA”
   • ANG KANYÁNG PANGTIYÁK
   • KÁGAMITÁN NG̃ NÁTURANG ANYÔ
  • ANG KANYÁNG PANGTIYÁK
  • KÁGAMITÁN NG̃ NÁTURANG ANYÔ
  • XXIV KABANATA Hinggíl sa anyông “MAKÍ”
   • ANG KANYÁNG PANGTIYÁK
   • KÁGAMITÁN NG̃ NÁSABING ANYÔ
  • ANG KANYÁNG PANGTIYÁK
  • KÁGAMITÁN NG̃ NÁSABING ANYÔ
  • XXV KABANATA Tungkól sa anyông “MAGKÁ”
   • ANG KANYÁNG PANGTIYÁK
   • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG NÁBANGGÍT
  • ANG KANYÁNG PANGTIYÁK
  • KÁGAMITÁN NG̃ ANYÔNG NÁBANGGÍT
  • XXVI KABANATA Ukol sa anyông “MAGÍNG”
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • XXVII KABANATA Hinggíl sa anyông “MAGSÍ”
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • XXVIII KABANATA Tungkól sa anyông “MAGPATÍ”
  • XXIX KABANATA Ukol sa anyông “MANGHÍ”
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • XXX KABANATA Hinggíl sa anyông “MAGKÁNG”
  • XXXI KABANATA Tungkól sa anyông “MAGSA”
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • XXXII KABANATA Salitâng Pangbago (ó Adverbio)
   • SA IBÁ’T IBÁNG BAHAGI NG̃ PANGBAGO
  • SA IBÁ’T IBÁNG BAHAGI NG̃ PANGBAGO
  • XXXIII KABANATA Salitâng Pang-ukol (ó Preposición)
  • XXXIV KABANATA Salitâng Pangbigkís (ó Conjunción)
   • PANGBIGKÍS SA PAG-ÍISÁ
   • PANGBIGKÍS SA PAGHIHIWALÁY
   • PANGBIGKÍS SA PAGSUBALÌ
   • UKOL SA IBÁNG PANGBIGKÍS
   • TALABABÂAN
  • PANGBIGKÍS SA PAG-ÍISÁ
  • PANGBIGKÍS SA PAGHIHIWALÁY
  • PANGBIGKÍS SA PAGSUBALÌ
  • UKOL SA IBÁNG PANGBIGKÍS
  • TALABABÂAN
  • XXXV KABANATA Salitâng Pangdamdám (ó Interjección)
  • XXXVI KABANATA Ukol sa Pagbabawas (ó Síncopa)
  • XXXVII KABANATA Hinggíl sa Pangdulo (ó Desinencia)
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
 • IKATLÓNG BAHAGI Paglalakip ó Sintaxis
  • I KABANATA Ang Paglalakip at ang kaniyáng sakláw
  • II KABANATA Ukol sa pagkakaayon (ó concordancia)
  • III KABANATA Hinggíl sa paghaharì (ó régimen)
  • IV KABANATA Tungkól sa pagbubuô (ó construcción)
  • V KABANATA Ukol sa mg̃a kaisipán (ó oración)
  • VI KABANATA Sa mg̃a kaisipáng dalisay (ó simple)
  • VII KABANATA Sa mg̃a kaisipáng mayhalò (ó compuesta)
  • VIII KABANATA Paglalakip na likhâ (ó Sintaxis figurada)
  • IX KABANATA Mg̃a kamalìán ng̃ salitâ (ó vicios de dicción)
 • IKAAPAT NA BAHAGI Pagsulat ó Ortografía
  • I KABANATA Ang Pagsulat at ang kanyáng sakláw
  • II KABANATA Hinggíl sa malalakíng titik
  • III KABANATA Paggamit ng̃ iláng titik ayon sa kanyáng tunóg
   • HINGGÍL SA E AT I
   • HINGGÍL SA O AT U
   • HINGGÍL SA B AT P
   • HINGGÍL SA K AT G
   • HINGGÍL SA D AT T
   • HINGGÍL SA I AT Y
   • HINGGÍL SA U AT W
   • TALABABÂAN
  • HINGGÍL SA E AT I
  • HINGGÍL SA O AT U
  • HINGGÍL SA B AT P
  • HINGGÍL SA K AT G
  • HINGGÍL SA D AT T
  • HINGGÍL SA I AT Y
  • HINGGÍL SA U AT W
  • TALABABÂAN
  • IV KABANATA Tungkól sa kudlít (ó acento ortográfico)
  • V KABANATA Mg̃a tuntunin sa pagkukudlít
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • VI KABANATA Sa mg̃a pang̃ulong tandâ ng̃ pagsulat
   • ANG PANGTIGIL (Ó COMA)
   • ANG TULDÓK AT PANGTIGIL (Ó PUNTO Y COMA)
   • ANG DALAWÁNG TULDÓK (Ó DOS PUNTOS)
   • ANG TULDÓK (Ó PUNTO FINAL)
   • ANG PANGSUGPÔNG TULDÓK (Ó PUNTOS SUSPENSIVOS)
   • ANG PANGTANÓNG (Ó INTERROGACIÓN)
   • ANG PANGTAKÁ (Ó ADMIRACIÓN)
  • ANG PANGTIGIL (Ó COMA)
  • ANG TULDÓK AT PANGTIGIL (Ó PUNTO Y COMA)
  • ANG DALAWÁNG TULDÓK (Ó DOS PUNTOS)
  • ANG TULDÓK (Ó PUNTO FINAL)
  • ANG PANGSUGPÔNG TULDÓK (Ó PUNTOS SUSPENSIVOS)
  • ANG PANGTANÓNG (Ó INTERROGACIÓN)
  • ANG PANGTAKÁ (Ó ADMIRACIÓN)
  • VII KABANATA Sa mg̃a pangtulong na tandâ ng̃ pagsulat
  • VIII KABANATA Ang panghatì at ang paraán ng̃ pagkakabahábahagi ng̃ mg̃a pantíg
  • IX KABANATA Ukol sa pagsulat ng̃ iláng salitâ
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • X KABANATA Tungkól sa mg̃a salitâng hirám
   • TALABABÂAN
  • TALABABÂAN
  • XI KABANATA Kung paano ang pagpapalít sa Wikàng Tagalog ng̃ mg̃a titik na walâ sa kanyá
   • UKOL SA C
   • HINGGÍL SA CH
   • TUNGKÓL SA F
   • UKOL SA J
   • HINGGÍL SA LL
   • TUNGKÓL SA Ñ
   • UKOL SA Q
   • HINGGÍL SA RR
   • TUNGKÓL SA V
   • UKOL SA X
   • HINGGÍL SA Z
   • TALABABÂAN
  • UKOL SA C
  • HINGGÍL SA CH
  • TUNGKÓL SA F
  • UKOL SA J
  • HINGGÍL SA LL
  • TUNGKÓL SA Ñ
  • UKOL SA Q
  • HINGGÍL SA RR
  • TUNGKÓL SA V
  • UKOL SA X
  • HINGGÍL SA Z
  • TALABABÂAN
  • XII KABANATA Mg̃a salitâng daglî na malimit gamitin sa Wikàng Tagalog
 • MG̃A AKLÁT NG̃ KUMATHÂ NITÓ
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists