Free

Great Musical Composers: German, French, and Italian

By George T. (George Titus) Ferris
Free
Book Description
Table of Contents
 • GREAT MUSICAL COMPOSERS GERMAN, FRENCH, AND ITALIAN
 • CONTENTS.
 • Introduction.
 • BACH.
  • I.
  • II.
  • III.
 • HANDEL.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • IX.
 • GLUCK.
  • I.
  • II.
  • III.
 • HAYDN.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
 • MOZART.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
 • BEETHOVEN.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
 • SCHUBERT AND SCHUMANN.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
 • CHOPIN.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
 • WEBER.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
 • MENDELSSOHN.
  • I.
  • II.
  • III.
 • RICHARD WAGNER.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
 • PALESTRINA.
  • I.
  • II.
  • III.
 • PICCINI, PAISIELLO, AND CIMAROSA.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
 • ROSSINI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
 • DONIZETTI AND BELLINI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
 • VERDI.
  • I.
  • II.
  • III.
 • CHERUBINI AND HIS PREDECESSORS.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
 • MÉHUL, SPONTINI, AND HALÉVY.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
 • BOÏELDIEU AND AUBER.
  • I.
  • II.
  • III.
 • MEYERBEER.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
 • GOUNOD.
  • I.
  • II.
  • III.
 • BERLIOZ.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
 • APPENDIX. CHRONOLOGICAL TABLE.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists