Εγχειρίδιον Βυζαντινής Ιστορίας
Free

Εγχειρίδιον Βυζαντινής Ιστορίας

By Paulos Karolides
Free
Book Description
Table of Contents
 • Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ
  • ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΕΘΝΙΚΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ
  • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ
 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  • ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ
   • ΛΟΙΠΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
    • ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
    • ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚ. ΤΖΑΚΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟΥ, 81 1906
   • ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
   • ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚ. ΤΖΑΚΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟΥ, 81 1906
  • ΛΟΙΠΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   • ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
   • ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚ. ΤΖΑΚΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟΥ, 81 1906
  • ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚ. ΤΖΑΚΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟΥ, 81 1906
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
  • ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ
  • ΛΟΙΠΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   • Α'. Περί της Βυζαντινής καθόλου ιστορίας.
   • Β'. Πώς εκ του Ρωμαϊκού κράτους παρήχθη το Βυζαντιακόν ή Βυζαντινόν καλούμενον Ελληνικόν κράτος.
   • Γ'. Το Ρωμαϊκόν κράτος κατά τας αρχάς του 4 μ. Χ. αιώνος.
   • Δ'. Ο Κωνσταντίνος και οι συνάρχοντες αυτού.
   • Ε'. Κωνσταντίνος ο Μέγας μέχρι του προς τον Μαξέντιον πολέμου (274-312 μ. Χ.).
   • Στ'. Ο κατά Μαξεντίου πόλεμος του Κωνσταντίνου. Όλεθρος του Μαξιμίνου. Διαίρεσις του κράτους μεταξύ Κωνσταντίνου και Λικινίου.
  • Α'. Περί της Βυζαντινής καθόλου ιστορίας.
  • Β'. Πώς εκ του Ρωμαϊκού κράτους παρήχθη το Βυζαντιακόν ή Βυζαντινόν καλούμενον Ελληνικόν κράτος.
  • Γ'. Το Ρωμαϊκόν κράτος κατά τας αρχάς του 4 μ. Χ. αιώνος.
  • Δ'. Ο Κωνσταντίνος και οι συνάρχοντες αυτού.
  • Ε'. Κωνσταντίνος ο Μέγας μέχρι του προς τον Μαξέντιον πολέμου (274-312 μ. Χ.).
  • Στ'. Ο κατά Μαξεντίου πόλεμος του Κωνσταντίνου. Όλεθρος του Μαξιμίνου. Διαίρεσις του κράτους μεταξύ Κωνσταντίνου και Λικινίου.
  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
   • ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   • 1. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας ως μόνος άρχων του Ρωμαϊκού Κράτους (323-337μ. Χ.).
   • 2. Οι διάδοχοι του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Κωνστάντιος Α' (337-363 μ. Χ.).
   • 3. Ιουλιανός (361363 μ. Χ.).
   • 4. Ιοβιανός (363-364).
   • 5. Οι αυτοκράτορες Ουαλεντινιανός (364-376) και Ουάλης (364-378).
  • ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  • 1. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας ως μόνος άρχων του Ρωμαϊκού Κράτους (323-337μ. Χ.).
  • 2. Οι διάδοχοι του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Κωνστάντιος Α' (337-363 μ. Χ.).
  • 3. Ιουλιανός (361363 μ. Χ.).
  • 4. Ιοβιανός (363-364).
  • 5. Οι αυτοκράτορες Ουαλεντινιανός (364-376) και Ουάλης (364-378).
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
   • Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
   • 1. Οι Ούννοι.
   • 2. Ο Ουάλης και οι Βησιγότθοι. Επιδρομή αυτών εις το κράτος.
   • 3. Ο αυτοκράτωρ Γρατιανός (376-383) και ο Θεοδόσιος ο Μέγας (379-395 μ. Χ.).
   • 4. Αρκάδιος (395-408 μ. Χ.) και Θεοδόσιος (395-423 μ. Χ.)
   • 5. Η Μεγάλη Μετανάστευσις των λαών εκτεινομένη εις την Δύσιν.
   • 6. Τα εν Ανατολή επί του Αρκαδίου.
   • 7. Θεοδόσιος Β' ο επικαλούμενος Μικρός (408-450 μ. Χ.) και η Πουλχερία και Μαρκιανός (450-457). Ουαλεντινιανός Γ' (423-453 μ. Χ.)
   • 8. Ο Αττίλας και οι Ούννοι.
   • 9. Η Πουλχερία και ο Μαρκιανός
   • 10. Το τέλος του Ουννικού κράτους.
   • 11. Ιστορία του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους από του θανάτου του Θεοδοσίου Β' μέχρι της βασιλείας του Αναστασίου Α' (450-491 μ. Χ.).
   • 12. Ιστορία του Δυτικού κράτους από της εις Ιταλίαν εισβολής του Αττίλα μέχρι του 476 μ. Χ.
  • Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
  • 1. Οι Ούννοι.
  • 2. Ο Ουάλης και οι Βησιγότθοι. Επιδρομή αυτών εις το κράτος.
  • 3. Ο αυτοκράτωρ Γρατιανός (376-383) και ο Θεοδόσιος ο Μέγας (379-395 μ. Χ.).
  • 4. Αρκάδιος (395-408 μ. Χ.) και Θεοδόσιος (395-423 μ. Χ.)
  • 5. Η Μεγάλη Μετανάστευσις των λαών εκτεινομένη εις την Δύσιν.
  • 6. Τα εν Ανατολή επί του Αρκαδίου.
  • 7. Θεοδόσιος Β' ο επικαλούμενος Μικρός (408-450 μ. Χ.) και η Πουλχερία και Μαρκιανός (450-457). Ουαλεντινιανός Γ' (423-453 μ. Χ.)
  • 8. Ο Αττίλας και οι Ούννοι.
  • 9. Η Πουλχερία και ο Μαρκιανός
  • 10. Το τέλος του Ουννικού κράτους.
  • 11. Ιστορία του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους από του θανάτου του Θεοδοσίου Β' μέχρι της βασιλείας του Αναστασίου Α' (450-491 μ. Χ.).
  • 12. Ιστορία του Δυτικού κράτους από της εις Ιταλίαν εισβολής του Αττίλα μέχρι του 476 μ. Χ.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
   • ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ (491 Μ. Χ.) ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610)
   • 1. Οι αυτοκράτορες Αναστάσιος Α' (491-518 μ. Χ.) και Ιουστίνος Α' (518-527 μ. Χ.).
   • 2. Ιουστινιανός ο Μέγας (527-565 μ. Χ.).
   • 3. Ιουστίνος Β' (565-578).
   • 4. Τιβέριος Β' (578-582 μ. Χ.).
   • 5. Αι βαρβαρικαί επιδρομαί. Η θεωρία του I. Φαλλμεράυερ περί εκσλαυισμού της Ελλάδος.
   • 6. Φωκάς (603-610 μ. Χ.).
   • 7. Ο βασιλεύς Ηράκλειος (610-651 μ. Χ.).
  • ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ (491 Μ. Χ.) ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610)
  • 1. Οι αυτοκράτορες Αναστάσιος Α' (491-518 μ. Χ.) και Ιουστίνος Α' (518-527 μ. Χ.).
  • 2. Ιουστινιανός ο Μέγας (527-565 μ. Χ.).
  • 3. Ιουστίνος Β' (565-578).
  • 4. Τιβέριος Β' (578-582 μ. Χ.).
  • 5. Αι βαρβαρικαί επιδρομαί. Η θεωρία του I. Φαλλμεράυερ περί εκσλαυισμού της Ελλάδος.
  • 6. Φωκάς (603-610 μ. Χ.).
  • 7. Ο βασιλεύς Ηράκλειος (610-651 μ. Χ.).
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
   • Η ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΑΒΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
   • 1. Οι Άραβες. Μωάμεθ και η διδασκαλία αυτού.
   • 2. Η διδασκαλία του Μωάμεθ.
   • 3. Το Κοράνιον.
   • 4. Κατακτήσεις Αραβικαί. Οι διάδοχοι του Μωάμεθ. Το κράτος των Χαλιφών.
   • 5. Κατάλυσις του Περσικού κράτους των Σασανιδών.
   • 6. Οι πόλεμοι των Αράβων κατά του Ελληνικού κράτους.
   • 7. Κατάληψις της Αιγύπτου υπό των Μωαμεθανών.
   • 8. Εμφύλιος πόλεμος εν τω Αραβικώ κράτει. Σουννίται και Σεΐται.
   • 9. Εξακολούθησις των Αραβικών κατακτήσεων.
  • Η ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΑΒΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
  • 1. Οι Άραβες. Μωάμεθ και η διδασκαλία αυτού.
  • 2. Η διδασκαλία του Μωάμεθ.
  • 3. Το Κοράνιον.
  • 4. Κατακτήσεις Αραβικαί. Οι διάδοχοι του Μωάμεθ. Το κράτος των Χαλιφών.
  • 5. Κατάλυσις του Περσικού κράτους των Σασανιδών.
  • 6. Οι πόλεμοι των Αράβων κατά του Ελληνικού κράτους.
  • 7. Κατάληψις της Αιγύπτου υπό των Μωαμεθανών.
  • 8. Εμφύλιος πόλεμος εν τω Αραβικώ κράτει. Σουννίται και Σεΐται.
  • 9. Εξακολούθησις των Αραβικών κατακτήσεων.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
   • Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
   • 1. Διάδοχοι του Ηρακλείου Κωνσταντίνος και Κώνστας.
   • 2. Κωνσταντίνος Δ' ο Πωγωνάτος (668-685 μ. Χ.).
   • 3. Ιουστινιανός Β' (685 711 μ. Χ.).
   • 4. Φιλιππικός. Αναστάσιος Β' και Θεοδόσιος Γ'.
  • Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  • 1. Διάδοχοι του Ηρακλείου Κωνσταντίνος και Κώνστας.
  • 2. Κωνσταντίνος Δ' ο Πωγωνάτος (668-685 μ. Χ.).
  • 3. Ιουστινιανός Β' (685 711 μ. Χ.).
  • 4. Φιλιππικός. Αναστάσιος Β' και Θεοδόσιος Γ'.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.
   • Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ
   • 1. Λέων ο Ίσαυρος. Δευτέρα πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως.
   • 2. Η εσωτερική πολιτεία του Λέοντος Γ'. Το ζήτημα των αγίων εικόνων.
   • 3. Ο Κωνσταντίνος Ε' (741-775).
   • 4. Λέων Δ' ο επικαλούμενος Χάζαρος (775-780 μ. Χ.).
   • 5. Κωνσταντίνος ο πορφυρογέννητος και η βασίλισσα Ειρήνη (780-803 μ. X.).
  • Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ
  • 1. Λέων ο Ίσαυρος. Δευτέρα πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως.
  • 2. Η εσωτερική πολιτεία του Λέοντος Γ'. Το ζήτημα των αγίων εικόνων.
  • 3. Ο Κωνσταντίνος Ε' (741-775).
  • 4. Λέων Δ' ο επικαλούμενος Χάζαρος (775-780 μ. Χ.).
  • 5. Κωνσταντίνος ο πορφυρογέννητος και η βασίλισσα Ειρήνη (780-803 μ. X.).
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.
   • Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΔΥΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
   • 1. Η ιστορία των βαρβαρικών Γερμανικών κρατών από του τέλους του 5 μέχρι του τέλους του 8 αιώνος.
   • 2. Το Φραγκικόν κράτος από του 6 μέχρι του 8 μ. Χ. αιώνος.
   • 3. Κάρολος Μάρτελλος. Νίκη αυτού κατά των Αράβων.
   • 4. Πιπίνος ο Βραχύς ως αυλάρχης.
   • 5. Κάρολος ο Μέγας ως βασιλεύς Φράγκων και αυτοκράτωρ του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους.
   • 6. Η Εκκλησία εν τη Δύσει και ο Παπισμός.
   • 7. Οι διάδοχοι του Καρόλου. Αρχή του συστήματος της ευρωπαϊκής συμπολιτείας των κρατών.
   • 8. Το Γερμανικόν κράτος και η νέα αυτοκρατορία.
   • 9. Η Γαλλία κατά τον 9 και 10 αιώνα.
   • 10. Ιστορία της Αγγλίας από του 449 μέχρι 1066 μ. Χ.
   • 11. Τα τρία Σκανδιναυικά κράτη.
   • 12. Νορμανδοί ή Βάραγγοι.
   • 13. Σαρακηνοί πειραταί.
   • 14. Τα εν Ισπανία.
   • 15. Ούγγροι και Σλαύοι.
  • Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΔΥΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
  • 1. Η ιστορία των βαρβαρικών Γερμανικών κρατών από του τέλους του 5 μέχρι του τέλους του 8 αιώνος.
  • 2. Το Φραγκικόν κράτος από του 6 μέχρι του 8 μ. Χ. αιώνος.
  • 3. Κάρολος Μάρτελλος. Νίκη αυτού κατά των Αράβων.
  • 4. Πιπίνος ο Βραχύς ως αυλάρχης.
  • 5. Κάρολος ο Μέγας ως βασιλεύς Φράγκων και αυτοκράτωρ του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους.
  • 6. Η Εκκλησία εν τη Δύσει και ο Παπισμός.
  • 7. Οι διάδοχοι του Καρόλου. Αρχή του συστήματος της ευρωπαϊκής συμπολιτείας των κρατών.
  • 8. Το Γερμανικόν κράτος και η νέα αυτοκρατορία.
  • 9. Η Γαλλία κατά τον 9 και 10 αιώνα.
  • 10. Ιστορία της Αγγλίας από του 449 μέχρι 1066 μ. Χ.
  • 11. Τα τρία Σκανδιναυικά κράτη.
  • 12. Νορμανδοί ή Βάραγγοι.
  • 13. Σαρακηνοί πειραταί.
  • 14. Τα εν Ισπανία.
  • 15. Ούγγροι και Σλαύοι.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.
   • Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 8 Μ. Χ. ΑΙΩΝΑ
   • 1. Ο Μεσαιωνικός βίος υπό καθόλου έποψιν. — Στοιχεία κοινωνικής, πολιτικής, θρησκευτικής και ηθικής αναπτύξεως εν τω Μεσαίωνι κατά την Δυτικήν Ευρώπην.
   • 2. Φεουδαλισμός.
   • 3. Ιπποτισμός.
   • 4. Ο βίος των πόλεων.
   • 5. Τα μεσαιωνικά πολιτειακά συντάγματα.
   • 6. Εκκλησιαστικά νόμιμα και θεσμοί μεσαιωνικοί.
   • 7. Γράμματα και παίδευσις, τέχναι, βιομηχανία και εμπόριον εν Μεσαιωνική Ευρώπη.
  • Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 8 Μ. Χ. ΑΙΩΝΑ
  • 1. Ο Μεσαιωνικός βίος υπό καθόλου έποψιν. — Στοιχεία κοινωνικής, πολιτικής, θρησκευτικής και ηθικής αναπτύξεως εν τω Μεσαίωνι κατά την Δυτικήν Ευρώπην.
  • 2. Φεουδαλισμός.
  • 3. Ιπποτισμός.
  • 4. Ο βίος των πόλεων.
  • 5. Τα μεσαιωνικά πολιτειακά συντάγματα.
  • 6. Εκκλησιαστικά νόμιμα και θεσμοί μεσαιωνικοί.
  • 7. Γράμματα και παίδευσις, τέχναι, βιομηχανία και εμπόριον εν Μεσαιωνική Ευρώπη.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
   • Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 8 Μ. Χ. ΑΙΩΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 9 Μ. Χ. ΑΙΩΝΟΣ
   • 1. Πτώσις των Ουμμεϊαδών. Η δυναστεία των Αββασιδών Χαλιφών.
   • 2. Ο χαλιφικός οίκος των Αββασιδών.
   • 3. Ο χρυσούς αιών του Αραβικού πολιτισμού.
   • 4. Το εν Ισπανία κράτος των Ουμμεϊαδών χαλιφών.
  • Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 8 Μ. Χ. ΑΙΩΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 9 Μ. Χ. ΑΙΩΝΟΣ
  • 1. Πτώσις των Ουμμεϊαδών. Η δυναστεία των Αββασιδών Χαλιφών.
  • 2. Ο χαλιφικός οίκος των Αββασιδών.
  • 3. Ο χρυσούς αιών του Αραβικού πολιτισμού.
  • 4. Το εν Ισπανία κράτος των Ουμμεϊαδών χαλιφών.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'.
   • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 9 ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 11 Μ. Χ. ΑΙΩΝΟΣ
   • 1. Το από του Νικηφόρου Α' μέχρι του Λέοντος Ε' (803-813 μ. Χ.).
   • 2. Μιχαήλ Β' ο Τραυλός (820-829 μ. Χ.).
   • 3. Ο αυτοκράτωρ Θεόφιλος (829-842 μ. Χ.).
   • 4. Μιχαήλ Γ' (842-867).
   • 5. Έριδες Εκκλησιαστικαί επί του Μιχαήλ Γ'. Οι Πατριάρχαι Ιγνάτιος και Φώτιος.
  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 9 ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 11 Μ. Χ. ΑΙΩΝΟΣ
  • 1. Το από του Νικηφόρου Α' μέχρι του Λέοντος Ε' (803-813 μ. Χ.).
  • 2. Μιχαήλ Β' ο Τραυλός (820-829 μ. Χ.).
  • 3. Ο αυτοκράτωρ Θεόφιλος (829-842 μ. Χ.).
  • 4. Μιχαήλ Γ' (842-867).
  • 5. Έριδες Εκκλησιαστικαί επί του Μιχαήλ Γ'. Οι Πατριάρχαι Ιγνάτιος και Φώτιος.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.
   • Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
   • 1. Βασίλειος Α' ο Μακεδών.
   • 2. Λέων στ' ο Σοφός (886-912).
   • 3. Ο νέος Βουλγαρικός πόλεμος.
   • 4. Αι των Σαρακηνών πειρατικαί επιδρομαί.
   • 5. Η εμφάνισις των Ρως ή Ρώσων πειρατών. Ίδρυσις του Ρωσικού κράτους.
   • 6. Η βασιλεία του Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρογεννήτου μέχρι του έτους 945.
   • 7. Η βασιλεία του Κωνσταντίνου του Πορφυρογενήτου από του 945 μέχρι του θανάτου αυτού (959).
   • 8. Ρωμανός Β' (959-963 μ.)
   • 9. Ο Νικηφόρος Φωκάς ως βασιλεύς.
   • 10. Ιωάννης ο Τσιμισκής (969-976).
   • 11. Ο μέγας Ελληνορρωσικός πόλεμος του 971. Κατάλυσις του Βουλγαρικού κράτους.
   • 12. Οι κατά Αράβων πόλεμοι του Τσιμισκή και ο θάνατος αυτού.
   • 13. Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος (976-1025).
   • 14. Ελληνορρωσικαι σχέσεις επί του Βασιλείου Β'.
   • 15. Κωνσταντίνος Η'.
   • 16. Βαρβαρικοί επιδρομαί και πόλεμοι επί του Κωνσταντίνου Θ'. Πατσινάκοι. Ο τελευταίος Ελληνορρωσικός πόλεμος.
   • 17. Οι νέοι πολέμιοι του κράτους.
   • 18. Τουρκικός Μωαμεθανισμός. Άραβες, Πέρσαι, Τούρκοι.
   • 19. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι.
  • Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
  • 1. Βασίλειος Α' ο Μακεδών.
  • 2. Λέων στ' ο Σοφός (886-912).
  • 3. Ο νέος Βουλγαρικός πόλεμος.
  • 4. Αι των Σαρακηνών πειρατικαί επιδρομαί.
  • 5. Η εμφάνισις των Ρως ή Ρώσων πειρατών. Ίδρυσις του Ρωσικού κράτους.
  • 6. Η βασιλεία του Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρογεννήτου μέχρι του έτους 945.
  • 7. Η βασιλεία του Κωνσταντίνου του Πορφυρογενήτου από του 945 μέχρι του θανάτου αυτού (959).
  • 8. Ρωμανός Β' (959-963 μ.)
  • 9. Ο Νικηφόρος Φωκάς ως βασιλεύς.
  • 10. Ιωάννης ο Τσιμισκής (969-976).
  • 11. Ο μέγας Ελληνορρωσικός πόλεμος του 971. Κατάλυσις του Βουλγαρικού κράτους.
  • 12. Οι κατά Αράβων πόλεμοι του Τσιμισκή και ο θάνατος αυτού.
  • 13. Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος (976-1025).
  • 14. Ελληνορρωσικαι σχέσεις επί του Βασιλείου Β'.
  • 15. Κωνσταντίνος Η'.
  • 16. Βαρβαρικοί επιδρομαί και πόλεμοι επί του Κωνσταντίνου Θ'. Πατσινάκοι. Ο τελευταίος Ελληνορρωσικός πόλεμος.
  • 17. Οι νέοι πολέμιοι του κράτους.
  • 18. Τουρκικός Μωαμεθανισμός. Άραβες, Πέρσαι, Τούρκοι.
  • 19. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'.
   • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
   • 1. Το τέλος της Μακεδονικής δυναστείας.
   • 2. Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός (1056-1057). Ισαάκιος ο Κομνηνός (1057-1059). Κωνσταντίνος Ι' ο Δούκας (1059-1067). Διογένης Ρωμανός Δ' (1068-1071) και Μιχαήλ Ζ' (1071-1078).
   • 3. Η δυναστεία των Κομνηνών.
   • 4. Αλέξιος Β' και Ανδρόνικος Α'.
  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
  • 1. Το τέλος της Μακεδονικής δυναστείας.
  • 2. Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός (1056-1057). Ισαάκιος ο Κομνηνός (1057-1059). Κωνσταντίνος Ι' ο Δούκας (1059-1067). Διογένης Ρωμανός Δ' (1068-1071) και Μιχαήλ Ζ' (1071-1078).
  • 3. Η δυναστεία των Κομνηνών.
  • 4. Αλέξιος Β' και Ανδρόνικος Α'.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'
   • ΑΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΙ
   • 1. Πρώτη Σταυροφορία.
   • 2. Δευτέρα Σταυροφορία.
   • 3. Τρίτη Σταυροφορία.
   • 4. Αι λοιπαί Σταυροφορίαι.
  • ΑΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΙ
  • 1. Πρώτη Σταυροφορία.
  • 2. Δευτέρα Σταυροφορία.
  • 3. Τρίτη Σταυροφορία.
  • 4. Αι λοιπαί Σταυροφορίαι.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'.
   • ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ. Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
   • 1. Ο βασιλεύς Ισαάκιος (Β') Άγγελος (1185-1195). Αλέξιος Γ' (1195-1203).
   • 2. Στρατεία των Σταυροφόρων εναντίον της Κωνσταντινουπόλεως.
   • 3. Το Φραγκικόν ή Λατινικόν κράτος της Κωνσταντινουπόλεως.
   • 4. Το Φραγκικόν κράτος επί του αυτοκράτορος Ερρίκου μέχρι της υπό των Ελλήνων καταλύσεως αυτού.
   • 5. Η Ελληνική αυτοκρατορία της Νικαίας και το δεσποτάτον της Ηπείρου.
   • 6. Κατάλυσις του Φραγκικού κράτους της Κωνσταντινουπόλεως. Ανάκτησις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Ελλήνων.
  • ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ. Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
  • 1. Ο βασιλεύς Ισαάκιος (Β') Άγγελος (1185-1195). Αλέξιος Γ' (1195-1203).
  • 2. Στρατεία των Σταυροφόρων εναντίον της Κωνσταντινουπόλεως.
  • 3. Το Φραγκικόν ή Λατινικόν κράτος της Κωνσταντινουπόλεως.
  • 4. Το Φραγκικόν κράτος επί του αυτοκράτορος Ερρίκου μέχρι της υπό των Ελλήνων καταλύσεως αυτού.
  • 5. Η Ελληνική αυτοκρατορία της Νικαίας και το δεσποτάτον της Ηπείρου.
  • 6. Κατάλυσις του Φραγκικού κράτους της Κωνσταντινουπόλεως. Ανάκτησις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Ελλήνων.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'.
   • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
   • 1. Μιχαήλ Η' ο Παλαιολόγος. Η νέα κατάστασις των πραγμάτων.
  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  • 1. Μιχαήλ Η' ο Παλαιολόγος. Η νέα κατάστασις των πραγμάτων.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'.
   • ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
   • 1. Τα Σελτζουκικά κράτη της Περσίας, Μικράς Ασίας και Συρίας.
   • 2. Χοβαρέσμιοι και Μογγόλοι. Δζεγγίς-χαν.
   • 3. Αφανής αρχή του Οθωμανικού κράτους.
  • ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  • 1. Τα Σελτζουκικά κράτη της Περσίας, Μικράς Ασίας και Συρίας.
  • 2. Χοβαρέσμιοι και Μογγόλοι. Δζεγγίς-χαν.
  • 3. Αφανής αρχή του Οθωμανικού κράτους.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'.
   • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
   • 1. Οι αυτοκράτορες Ανδρόνικος Β' (1282-1328) και Ανδρόνικος Γ' (1328-1342).
   • 2. Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος (1341-1391) και Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός (1341-1354).
   • 3. Το Οθωμανικόν κράτος επί των διαδόχων του Οσμάν, Ουρχάν (1326-1389) και Μουράτ (1361-1389).
   • 4. Οι διάδοχοι του Ουρχάν. Μουράτ (1361-1389) και Βαγιαζίτ (1389-1403), και οι σύγχρονοι Έλληνες βασιλείς Ιωάννης (1341-1391) και Μανουήλ Παλαιολόγοι.
   • 5. Ταμερλάνος (194) και Βαγιαζίτ.
   • 6. Το Οθωμανικόν κράτος μετά την αιχμαλωσίαν και τον θάνατον του Βαγιαζίτ
   • 7. Μουράτ Β' (1421-1452) και Ιωάννης Η' (1424-1449).
  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
  • 1. Οι αυτοκράτορες Ανδρόνικος Β' (1282-1328) και Ανδρόνικος Γ' (1328-1342).
  • 2. Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος (1341-1391) και Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός (1341-1354).
  • 3. Το Οθωμανικόν κράτος επί των διαδόχων του Οσμάν, Ουρχάν (1326-1389) και Μουράτ (1361-1389).
  • 4. Οι διάδοχοι του Ουρχάν. Μουράτ (1361-1389) και Βαγιαζίτ (1389-1403), και οι σύγχρονοι Έλληνες βασιλείς Ιωάννης (1341-1391) και Μανουήλ Παλαιολόγοι.
  • 5. Ταμερλάνος (194) και Βαγιαζίτ.
  • 6. Το Οθωμανικόν κράτος μετά την αιχμαλωσίαν και τον θάνατον του Βαγιαζίτ
  • 7. Μουράτ Β' (1421-1452) και Ιωάννης Η' (1424-1449).
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'.
   • Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑ' (1449-1453) Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΜΩΑΜΕΘ Β' (1451-1480)
   • 1. Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. Κατάλυσις οριστική του Ελληνικού κράτους.
  • Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑ' (1449-1453) Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΜΩΑΜΕΘ Β' (1451-1480)
  • 1. Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. Κατάλυσις οριστική του Ελληνικού κράτους.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'.
   • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 11 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 15 ΑΙΩΝΟΣ
   • 1. Η Γερμανία από του 11 μέχρι του 15 αιώνος.
   • 2. Η Ιταλία από του 11 μέχρι του 15 αιώνος.
   • 3. Η Γαλλία από του 10 μέχρι του 15 αιώνος.
   • 4. Ιστορία της Αγγλίας από της Νορμανδικής κατακτήσεως του 1066 μέχρι του 15 αιώνος.
   • 5. Αι άλλαι ευρωπαϊκαί χώραι από του 11 μέχρι του 15 αιώνος.
   • 6. Τα εν Ασία και Αφρική.
  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 11 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 15 ΑΙΩΝΟΣ
  • 1. Η Γερμανία από του 11 μέχρι του 15 αιώνος.
  • 2. Η Ιταλία από του 11 μέχρι του 15 αιώνος.
  • 3. Η Γαλλία από του 10 μέχρι του 15 αιώνος.
  • 4. Ιστορία της Αγγλίας από της Νορμανδικής κατακτήσεως του 1066 μέχρι του 15 αιώνος.
  • 5. Αι άλλαι ευρωπαϊκαί χώραι από του 11 μέχρι του 15 αιώνος.
  • 6. Τα εν Ασία και Αφρική.
  • ΠΡΟΣΘΗΚΗ
   • ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
   • Το πολιτειακόν σύνταγμα του Βυζαντινού κράτους.
   • Τ Ε Λ Ο Σ
    • ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑ
   • ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑ
   • ΤΙΜΑΤΑΙ ΔΡΑΧ. 4
  • ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
  • Το πολιτειακόν σύνταγμα του Βυζαντινού κράτους.
  • Τ Ε Λ Ο Σ
   • ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑ
  • ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑ
  • ΤΙΜΑΤΑΙ ΔΡΑΧ. 4
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists