Εγχειρίδιον Βυζαντινής Ιστορίας
Paulos Karolides
History
Εγχειρίδιον Βυζαντινής Ιστορίας
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Greek, Modern
ISBN
Unknown
Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΕΘΝΙΚΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ
ΛΟΙΠΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚ. ΤΖΑΚΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟΥ, 81 1906
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚ. ΤΖΑΚΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟΥ, 81 1906
ΛΟΙΠΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚ. ΤΖΑΚΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟΥ, 81 1906
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚ. ΤΖΑΚΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟΥ, 81 1906
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ
ΛΟΙΠΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Α'. Περί της Βυζαντινής καθόλου ιστορίας.
Β'. Πώς εκ του Ρωμαϊκού κράτους παρήχθη το Βυζαντιακόν ή Βυζαντινόν καλούμενον Ελληνικόν κράτος.
Γ'. Το Ρωμαϊκόν κράτος κατά τας αρχάς του 4 μ. Χ. αιώνος.
Δ'. Ο Κωνσταντίνος και οι συνάρχοντες αυτού.
Ε'. Κωνσταντίνος ο Μέγας μέχρι του προς τον Μαξέντιον πολέμου (274-312 μ. Χ.).
Στ'. Ο κατά Μαξεντίου πόλεμος του Κωνσταντίνου. Όλεθρος του Μαξιμίνου. Διαίρεσις του κράτους μεταξύ Κωνσταντίνου και Λικινίου.
Α'. Περί της Βυζαντινής καθόλου ιστορίας.
Β'. Πώς εκ του Ρωμαϊκού κράτους παρήχθη το Βυζαντιακόν ή Βυζαντινόν καλούμενον Ελληνικόν κράτος.
Γ'. Το Ρωμαϊκόν κράτος κατά τας αρχάς του 4 μ. Χ. αιώνος.
Δ'. Ο Κωνσταντίνος και οι συνάρχοντες αυτού.
Ε'. Κωνσταντίνος ο Μέγας μέχρι του προς τον Μαξέντιον πολέμου (274-312 μ. Χ.).
Στ'. Ο κατά Μαξεντίου πόλεμος του Κωνσταντίνου. Όλεθρος του Μαξιμίνου. Διαίρεσις του κράτους μεταξύ Κωνσταντίνου και Λικινίου.
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας ως μόνος άρχων του Ρωμαϊκού Κράτους (323-337μ. Χ.).
2. Οι διάδοχοι του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Κωνστάντιος Α' (337-363 μ. Χ.).
3. Ιουλιανός (361363 μ. Χ.).
4. Ιοβιανός (363-364).
5. Οι αυτοκράτορες Ουαλεντινιανός (364-376) και Ουάλης (364-378).
ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας ως μόνος άρχων του Ρωμαϊκού Κράτους (323-337μ. Χ.).
2. Οι διάδοχοι του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Κωνστάντιος Α' (337-363 μ. Χ.).
3. Ιουλιανός (361363 μ. Χ.).
4. Ιοβιανός (363-364).
5. Οι αυτοκράτορες Ουαλεντινιανός (364-376) και Ουάλης (364-378).
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
1. Οι Ούννοι.
2. Ο Ουάλης και οι Βησιγότθοι. Επιδρομή αυτών εις το κράτος.
3. Ο αυτοκράτωρ Γρατιανός (376-383) και ο Θεοδόσιος ο Μέγας (379-395 μ. Χ.).
4. Αρκάδιος (395-408 μ. Χ.) και Θεοδόσιος (395-423 μ. Χ.)
5. Η Μεγάλη Μετανάστευσις των λαών εκτεινομένη εις την Δύσιν.
6. Τα εν Ανατολή επί του Αρκαδίου.
7. Θεοδόσιος Β' ο επικαλούμενος Μικρός (408-450 μ. Χ.) και η Πουλχερία και Μαρκιανός (450-457). Ουαλεντινιανός Γ' (423-453 μ. Χ.)
8. Ο Αττίλας και οι Ούννοι.
9. Η Πουλχερία και ο Μαρκιανός
10. Το τέλος του Ουννικού κράτους.
11. Ιστορία του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους από του θανάτου του Θεοδοσίου Β' μέχρι της βασιλείας του Αναστασίου Α' (450-491 μ. Χ.).
12. Ιστορία του Δυτικού κράτους από της εις Ιταλίαν εισβολής του Αττίλα μέχρι του 476 μ. Χ.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
1. Οι Ούννοι.
2. Ο Ουάλης και οι Βησιγότθοι. Επιδρομή αυτών εις το κράτος.
3. Ο αυτοκράτωρ Γρατιανός (376-383) και ο Θεοδόσιος ο Μέγας (379-395 μ. Χ.).
4. Αρκάδιος (395-408 μ. Χ.) και Θεοδόσιος (395-423 μ. Χ.)
5. Η Μεγάλη Μετανάστευσις των λαών εκτεινομένη εις την Δύσιν.
6. Τα εν Ανατολή επί του Αρκαδίου.
7. Θεοδόσιος Β' ο επικαλούμενος Μικρός (408-450 μ. Χ.) και η Πουλχερία και Μαρκιανός (450-457). Ουαλεντινιανός Γ' (423-453 μ. Χ.)
8. Ο Αττίλας και οι Ούννοι.
9. Η Πουλχερία και ο Μαρκιανός
10. Το τέλος του Ουννικού κράτους.
11. Ιστορία του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους από του θανάτου του Θεοδοσίου Β' μέχρι της βασιλείας του Αναστασίου Α' (450-491 μ. Χ.).
12. Ιστορία του Δυτικού κράτους από της εις Ιταλίαν εισβολής του Αττίλα μέχρι του 476 μ. Χ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ (491 Μ. Χ.) ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610)
1. Οι αυτοκράτορες Αναστάσιος Α' (491-518 μ. Χ.) και Ιουστίνος Α' (518-527 μ. Χ.).
2. Ιουστινιανός ο Μέγας (527-565 μ. Χ.).
3. Ιουστίνος Β' (565-578).
4. Τιβέριος Β' (578-582 μ. Χ.).
5. Αι βαρβαρικαί επιδρομαί. Η θεωρία του I. Φαλλμεράυερ περί εκσλαυισμού της Ελλάδος.
6. Φωκάς (603-610 μ. Χ.).
7. Ο βασιλεύς Ηράκλειος (610-651 μ. Χ.).
ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ (491 Μ. Χ.) ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610)
1. Οι αυτοκράτορες Αναστάσιος Α' (491-518 μ. Χ.) και Ιουστίνος Α' (518-527 μ. Χ.).
2. Ιουστινιανός ο Μέγας (527-565 μ. Χ.).
3. Ιουστίνος Β' (565-578).
4. Τιβέριος Β' (578-582 μ. Χ.).
5. Αι βαρβαρικαί επιδρομαί. Η θεωρία του I. Φαλλμεράυερ περί εκσλαυισμού της Ελλάδος.
6. Φωκάς (603-610 μ. Χ.).
7. Ο βασιλεύς Ηράκλειος (610-651 μ. Χ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
Η ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΑΒΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
1. Οι Άραβες. Μωάμεθ και η διδασκαλία αυτού.
2. Η διδασκαλία του Μωάμεθ.
3. Το Κοράνιον.
4. Κατακτήσεις Αραβικαί. Οι διάδοχοι του Μωάμεθ. Το κράτος των Χαλιφών.
5. Κατάλυσις του Περσικού κράτους των Σασανιδών.
6. Οι πόλεμοι των Αράβων κατά του Ελληνικού κράτους.
7. Κατάληψις της Αιγύπτου υπό των Μωαμεθανών.
8. Εμφύλιος πόλεμος εν τω Αραβικώ κράτει. Σουννίται και Σεΐται.
9. Εξακολούθησις των Αραβικών κατακτήσεων.
Η ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΑΒΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
1. Οι Άραβες. Μωάμεθ και η διδασκαλία αυτού.
2. Η διδασκαλία του Μωάμεθ.
3. Το Κοράνιον.
4. Κατακτήσεις Αραβικαί. Οι διάδοχοι του Μωάμεθ. Το κράτος των Χαλιφών.
5. Κατάλυσις του Περσικού κράτους των Σασανιδών.
6. Οι πόλεμοι των Αράβων κατά του Ελληνικού κράτους.
7. Κατάληψις της Αιγύπτου υπό των Μωαμεθανών.
8. Εμφύλιος πόλεμος εν τω Αραβικώ κράτει. Σουννίται και Σεΐται.
9. Εξακολούθησις των Αραβικών κατακτήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1. Διάδοχοι του Ηρακλείου Κωνσταντίνος και Κώνστας.
2. Κωνσταντίνος Δ' ο Πωγωνάτος (668-685 μ. Χ.).
3. Ιουστινιανός Β' (685 711 μ. Χ.).
4. Φιλιππικός. Αναστάσιος Β' και Θεοδόσιος Γ'.
Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1. Διάδοχοι του Ηρακλείου Κωνσταντίνος και Κώνστας.
2. Κωνσταντίνος Δ' ο Πωγωνάτος (668-685 μ. Χ.).
3. Ιουστινιανός Β' (685 711 μ. Χ.).
4. Φιλιππικός. Αναστάσιος Β' και Θεοδόσιος Γ'.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.
Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ
1. Λέων ο Ίσαυρος. Δευτέρα πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως.
2. Η εσωτερική πολιτεία του Λέοντος Γ'. Το ζήτημα των αγίων εικόνων.
3. Ο Κωνσταντίνος Ε' (741-775).
4. Λέων Δ' ο επικαλούμενος Χάζαρος (775-780 μ. Χ.).
5. Κωνσταντίνος ο πορφυρογέννητος και η βασίλισσα Ειρήνη (780-803 μ. X.).
Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ
1. Λέων ο Ίσαυρος. Δευτέρα πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως.
2. Η εσωτερική πολιτεία του Λέοντος Γ'. Το ζήτημα των αγίων εικόνων.
3. Ο Κωνσταντίνος Ε' (741-775).
4. Λέων Δ' ο επικαλούμενος Χάζαρος (775-780 μ. Χ.).
5. Κωνσταντίνος ο πορφυρογέννητος και η βασίλισσα Ειρήνη (780-803 μ. X.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΔΥΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
1. Η ιστορία των βαρβαρικών Γερμανικών κρατών από του τέλους του 5 μέχρι του τέλους του 8 αιώνος.
2. Το Φραγκικόν κράτος από του 6 μέχρι του 8 μ. Χ. αιώνος.
3. Κάρολος Μάρτελλος. Νίκη αυτού κατά των Αράβων.
4. Πιπίνος ο Βραχύς ως αυλάρχης.
5. Κάρολος ο Μέγας ως βασιλεύς Φράγκων και αυτοκράτωρ του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους.
6. Η Εκκλησία εν τη Δύσει και ο Παπισμός.
7. Οι διάδοχοι του Καρόλου. Αρχή του συστήματος της ευρωπαϊκής συμπολιτείας των κρατών.
8. Το Γερμανικόν κράτος και η νέα αυτοκρατορία.
9. Η Γαλλία κατά τον 9 και 10 αιώνα.
10. Ιστορία της Αγγλίας από του 449 μέχρι 1066 μ. Χ.
11. Τα τρία Σκανδιναυικά κράτη.
12. Νορμανδοί ή Βάραγγοι.
13. Σαρακηνοί πειραταί.
14. Τα εν Ισπανία.
15. Ούγγροι και Σλαύοι.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΔΥΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
1. Η ιστορία των βαρβαρικών Γερμανικών κρατών από του τέλους του 5 μέχρι του τέλους του 8 αιώνος.
2. Το Φραγκικόν κράτος από του 6 μέχρι του 8 μ. Χ. αιώνος.
3. Κάρολος Μάρτελλος. Νίκη αυτού κατά των Αράβων.
4. Πιπίνος ο Βραχύς ως αυλάρχης.
5. Κάρολος ο Μέγας ως βασιλεύς Φράγκων και αυτοκράτωρ του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους.
6. Η Εκκλησία εν τη Δύσει και ο Παπισμός.
7. Οι διάδοχοι του Καρόλου. Αρχή του συστήματος της ευρωπαϊκής συμπολιτείας των κρατών.
8. Το Γερμανικόν κράτος και η νέα αυτοκρατορία.
9. Η Γαλλία κατά τον 9 και 10 αιώνα.
10. Ιστορία της Αγγλίας από του 449 μέχρι 1066 μ. Χ.
11. Τα τρία Σκανδιναυικά κράτη.
12. Νορμανδοί ή Βάραγγοι.
13. Σαρακηνοί πειραταί.
14. Τα εν Ισπανία.
15. Ούγγροι και Σλαύοι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.
Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 8 Μ. Χ. ΑΙΩΝΑ
1. Ο Μεσαιωνικός βίος υπό καθόλου έποψιν. — Στοιχεία κοινωνικής, πολιτικής, θρησκευτικής και ηθικής αναπτύξεως εν τω Μεσαίωνι κατά την Δυτικήν Ευρώπην.
2. Φεουδαλισμός.
3. Ιπποτισμός.
4. Ο βίος των πόλεων.
5. Τα μεσαιωνικά πολιτειακά συντάγματα.
6. Εκκλησιαστικά νόμιμα και θεσμοί μεσαιωνικοί.
7. Γράμματα και παίδευσις, τέχναι, βιομηχανία και εμπόριον εν Μεσαιωνική Ευρώπη.
Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 8 Μ. Χ. ΑΙΩΝΑ
1. Ο Μεσαιωνικός βίος υπό καθόλου έποψιν. — Στοιχεία κοινωνικής, πολιτικής, θρησκευτικής και ηθικής αναπτύξεως εν τω Μεσαίωνι κατά την Δυτικήν Ευρώπην.
2. Φεουδαλισμός.
3. Ιπποτισμός.
4. Ο βίος των πόλεων.
5. Τα μεσαιωνικά πολιτειακά συντάγματα.
6. Εκκλησιαστικά νόμιμα και θεσμοί μεσαιωνικοί.
7. Γράμματα και παίδευσις, τέχναι, βιομηχανία και εμπόριον εν Μεσαιωνική Ευρώπη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 8 Μ. Χ. ΑΙΩΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 9 Μ. Χ. ΑΙΩΝΟΣ
1. Πτώσις των Ουμμεϊαδών. Η δυναστεία των Αββασιδών Χαλιφών.
2. Ο χαλιφικός οίκος των Αββασιδών.
3. Ο χρυσούς αιών του Αραβικού πολιτισμού.
4. Το εν Ισπανία κράτος των Ουμμεϊαδών χαλιφών.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 8 Μ. Χ. ΑΙΩΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 9 Μ. Χ. ΑΙΩΝΟΣ
1. Πτώσις των Ουμμεϊαδών. Η δυναστεία των Αββασιδών Χαλιφών.
2. Ο χαλιφικός οίκος των Αββασιδών.
3. Ο χρυσούς αιών του Αραβικού πολιτισμού.
4. Το εν Ισπανία κράτος των Ουμμεϊαδών χαλιφών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 9 ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 11 Μ. Χ. ΑΙΩΝΟΣ
1. Το από του Νικηφόρου Α' μέχρι του Λέοντος Ε' (803-813 μ. Χ.).
2. Μιχαήλ Β' ο Τραυλός (820-829 μ. Χ.).
3. Ο αυτοκράτωρ Θεόφιλος (829-842 μ. Χ.).
4. Μιχαήλ Γ' (842-867).
5. Έριδες Εκκλησιαστικαί επί του Μιχαήλ Γ'. Οι Πατριάρχαι Ιγνάτιος και Φώτιος.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 9 ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 11 Μ. Χ. ΑΙΩΝΟΣ
1. Το από του Νικηφόρου Α' μέχρι του Λέοντος Ε' (803-813 μ. Χ.).
2. Μιχαήλ Β' ο Τραυλός (820-829 μ. Χ.).
3. Ο αυτοκράτωρ Θεόφιλος (829-842 μ. Χ.).
4. Μιχαήλ Γ' (842-867).
5. Έριδες Εκκλησιαστικαί επί του Μιχαήλ Γ'. Οι Πατριάρχαι Ιγνάτιος και Φώτιος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
1. Βασίλειος Α' ο Μακεδών.
2. Λέων στ' ο Σοφός (886-912).
3. Ο νέος Βουλγαρικός πόλεμος.
4. Αι των Σαρακηνών πειρατικαί επιδρομαί.
5. Η εμφάνισις των Ρως ή Ρώσων πειρατών. Ίδρυσις του Ρωσικού κράτους.
6. Η βασιλεία του Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρογεννήτου μέχρι του έτους 945.
7. Η βασιλεία του Κωνσταντίνου του Πορφυρογενήτου από του 945 μέχρι του θανάτου αυτού (959).
8. Ρωμανός Β' (959-963 μ.)
9. Ο Νικηφόρος Φωκάς ως βασιλεύς.
10. Ιωάννης ο Τσιμισκής (969-976).
11. Ο μέγας Ελληνορρωσικός πόλεμος του 971. Κατάλυσις του Βουλγαρικού κράτους.
12. Οι κατά Αράβων πόλεμοι του Τσιμισκή και ο θάνατος αυτού.
13. Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος (976-1025).
14. Ελληνορρωσικαι σχέσεις επί του Βασιλείου Β'.
15. Κωνσταντίνος Η'.
16. Βαρβαρικοί επιδρομαί και πόλεμοι επί του Κωνσταντίνου Θ'. Πατσινάκοι. Ο τελευταίος Ελληνορρωσικός πόλεμος.
17. Οι νέοι πολέμιοι του κράτους.
18. Τουρκικός Μωαμεθανισμός. Άραβες, Πέρσαι, Τούρκοι.
19. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι.
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
1. Βασίλειος Α' ο Μακεδών.
2. Λέων στ' ο Σοφός (886-912).
3. Ο νέος Βουλγαρικός πόλεμος.
4. Αι των Σαρακηνών πειρατικαί επιδρομαί.
5. Η εμφάνισις των Ρως ή Ρώσων πειρατών. Ίδρυσις του Ρωσικού κράτους.
6. Η βασιλεία του Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρογεννήτου μέχρι του έτους 945.
7. Η βασιλεία του Κωνσταντίνου του Πορφυρογενήτου από του 945 μέχρι του θανάτου αυτού (959).
8. Ρωμανός Β' (959-963 μ.)
9. Ο Νικηφόρος Φωκάς ως βασιλεύς.
10. Ιωάννης ο Τσιμισκής (969-976).
11. Ο μέγας Ελληνορρωσικός πόλεμος του 971. Κατάλυσις του Βουλγαρικού κράτους.
12. Οι κατά Αράβων πόλεμοι του Τσιμισκή και ο θάνατος αυτού.
13. Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος (976-1025).
14. Ελληνορρωσικαι σχέσεις επί του Βασιλείου Β'.
15. Κωνσταντίνος Η'.
16. Βαρβαρικοί επιδρομαί και πόλεμοι επί του Κωνσταντίνου Θ'. Πατσινάκοι. Ο τελευταίος Ελληνορρωσικός πόλεμος.
17. Οι νέοι πολέμιοι του κράτους.
18. Τουρκικός Μωαμεθανισμός. Άραβες, Πέρσαι, Τούρκοι.
19. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
1. Το τέλος της Μακεδονικής δυναστείας.
2. Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός (1056-1057). Ισαάκιος ο Κομνηνός (1057-1059). Κωνσταντίνος Ι' ο Δούκας (1059-1067). Διογένης Ρωμανός Δ' (1068-1071) και Μιχαήλ Ζ' (1071-1078).
3. Η δυναστεία των Κομνηνών.
4. Αλέξιος Β' και Ανδρόνικος Α'.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
1. Το τέλος της Μακεδονικής δυναστείας.
2. Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός (1056-1057). Ισαάκιος ο Κομνηνός (1057-1059). Κωνσταντίνος Ι' ο Δούκας (1059-1067). Διογένης Ρωμανός Δ' (1068-1071) και Μιχαήλ Ζ' (1071-1078).
3. Η δυναστεία των Κομνηνών.
4. Αλέξιος Β' και Ανδρόνικος Α'.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'
ΑΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Πρώτη Σταυροφορία.
2. Δευτέρα Σταυροφορία.
3. Τρίτη Σταυροφορία.
4. Αι λοιπαί Σταυροφορίαι.
ΑΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Πρώτη Σταυροφορία.
2. Δευτέρα Σταυροφορία.
3. Τρίτη Σταυροφορία.
4. Αι λοιπαί Σταυροφορίαι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'.
ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ. Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
1. Ο βασιλεύς Ισαάκιος (Β') Άγγελος (1185-1195). Αλέξιος Γ' (1195-1203).
2. Στρατεία των Σταυροφόρων εναντίον της Κωνσταντινουπόλεως.
3. Το Φραγκικόν ή Λατινικόν κράτος της Κωνσταντινουπόλεως.
4. Το Φραγκικόν κράτος επί του αυτοκράτορος Ερρίκου μέχρι της υπό των Ελλήνων καταλύσεως αυτού.
5. Η Ελληνική αυτοκρατορία της Νικαίας και το δεσποτάτον της Ηπείρου.
6. Κατάλυσις του Φραγκικού κράτους της Κωνσταντινουπόλεως. Ανάκτησις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Ελλήνων.
ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ. Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
1. Ο βασιλεύς Ισαάκιος (Β') Άγγελος (1185-1195). Αλέξιος Γ' (1195-1203).
2. Στρατεία των Σταυροφόρων εναντίον της Κωνσταντινουπόλεως.
3. Το Φραγκικόν ή Λατινικόν κράτος της Κωνσταντινουπόλεως.
4. Το Φραγκικόν κράτος επί του αυτοκράτορος Ερρίκου μέχρι της υπό των Ελλήνων καταλύσεως αυτού.
5. Η Ελληνική αυτοκρατορία της Νικαίας και το δεσποτάτον της Ηπείρου.
6. Κατάλυσις του Φραγκικού κράτους της Κωνσταντινουπόλεως. Ανάκτησις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Ελλήνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Μιχαήλ Η' ο Παλαιολόγος. Η νέα κατάστασις των πραγμάτων.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Μιχαήλ Η' ο Παλαιολόγος. Η νέα κατάστασις των πραγμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'.
ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Τα Σελτζουκικά κράτη της Περσίας, Μικράς Ασίας και Συρίας.
2. Χοβαρέσμιοι και Μογγόλοι. Δζεγγίς-χαν.
3. Αφανής αρχή του Οθωμανικού κράτους.
ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Τα Σελτζουκικά κράτη της Περσίας, Μικράς Ασίας και Συρίας.
2. Χοβαρέσμιοι και Μογγόλοι. Δζεγγίς-χαν.
3. Αφανής αρχή του Οθωμανικού κράτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
1. Οι αυτοκράτορες Ανδρόνικος Β' (1282-1328) και Ανδρόνικος Γ' (1328-1342).
2. Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος (1341-1391) και Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός (1341-1354).
3. Το Οθωμανικόν κράτος επί των διαδόχων του Οσμάν, Ουρχάν (1326-1389) και Μουράτ (1361-1389).
4. Οι διάδοχοι του Ουρχάν. Μουράτ (1361-1389) και Βαγιαζίτ (1389-1403), και οι σύγχρονοι Έλληνες βασιλείς Ιωάννης (1341-1391) και Μανουήλ Παλαιολόγοι.
5. Ταμερλάνος (194) και Βαγιαζίτ.
6. Το Οθωμανικόν κράτος μετά την αιχμαλωσίαν και τον θάνατον του Βαγιαζίτ
7. Μουράτ Β' (1421-1452) και Ιωάννης Η' (1424-1449).
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
1. Οι αυτοκράτορες Ανδρόνικος Β' (1282-1328) και Ανδρόνικος Γ' (1328-1342).
2. Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος (1341-1391) και Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός (1341-1354).
3. Το Οθωμανικόν κράτος επί των διαδόχων του Οσμάν, Ουρχάν (1326-1389) και Μουράτ (1361-1389).
4. Οι διάδοχοι του Ουρχάν. Μουράτ (1361-1389) και Βαγιαζίτ (1389-1403), και οι σύγχρονοι Έλληνες βασιλείς Ιωάννης (1341-1391) και Μανουήλ Παλαιολόγοι.
5. Ταμερλάνος (194) και Βαγιαζίτ.
6. Το Οθωμανικόν κράτος μετά την αιχμαλωσίαν και τον θάνατον του Βαγιαζίτ
7. Μουράτ Β' (1421-1452) και Ιωάννης Η' (1424-1449).
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'.
Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑ' (1449-1453) Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΜΩΑΜΕΘ Β' (1451-1480)
1. Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. Κατάλυσις οριστική του Ελληνικού κράτους.
Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑ' (1449-1453) Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΜΩΑΜΕΘ Β' (1451-1480)
1. Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. Κατάλυσις οριστική του Ελληνικού κράτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 11 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 15 ΑΙΩΝΟΣ
1. Η Γερμανία από του 11 μέχρι του 15 αιώνος.
2. Η Ιταλία από του 11 μέχρι του 15 αιώνος.
3. Η Γαλλία από του 10 μέχρι του 15 αιώνος.
4. Ιστορία της Αγγλίας από της Νορμανδικής κατακτήσεως του 1066 μέχρι του 15 αιώνος.
5. Αι άλλαι ευρωπαϊκαί χώραι από του 11 μέχρι του 15 αιώνος.
6. Τα εν Ασία και Αφρική.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 11 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 15 ΑΙΩΝΟΣ
1. Η Γερμανία από του 11 μέχρι του 15 αιώνος.
2. Η Ιταλία από του 11 μέχρι του 15 αιώνος.
3. Η Γαλλία από του 10 μέχρι του 15 αιώνος.
4. Ιστορία της Αγγλίας από της Νορμανδικής κατακτήσεως του 1066 μέχρι του 15 αιώνος.
5. Αι άλλαι ευρωπαϊκαί χώραι από του 11 μέχρι του 15 αιώνος.
6. Τα εν Ασία και Αφρική.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Το πολιτειακόν σύνταγμα του Βυζαντινού κράτους.
Τ Ε Λ Ο Σ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΙΜΑΤΑΙ ΔΡΑΧ. 4
ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Το πολιτειακόν σύνταγμα του Βυζαντινού κράτους.
Τ Ε Λ Ο Σ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΙΜΑΤΑΙ ΔΡΑΧ. 4
The book hasn't received reviews yet.