Free

Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τόμος Α

By Spyridon Trikoupes
Free
Book Description
Table of Contents
 • ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
 • ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘΕΙΣΑ ΥΠ' ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΤΟΜΟΣ Α'.
 • ΠΙΝΑΞ
 • ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ(*)
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
 • ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
  • Αίτια της ελληνικής επαναστάσεως (α)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
  • Εταιρία των Φιλικών και διάδοσις αυτής. — Αποκήρυξις του Αλήπασα Τεπελενλή.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
  • Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης καθίσταται επίτροπος της αρχής της Εταιρίας των Φιλικών. — Ενέργειαι αυτού και προετοιμασίαι εις επανάστασιν της Ελλάδος.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
  • Αποστασία Θεοδώρου Βλαδιμιρέσκου. — Μετάβασις Υψηλάντου εις Μολδοβλαχίαν, καί τα κατ' εκείνας τας ηγεμονείας συμβάντα μέχρι των Αρχών απριλίου.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
  • Έποψις της Πελοποννήσου και κατάστασις αυτής επί των παραμονών της επαναστάσεως. _Έλευσις κι απέλευσις του Χουρσίδ Πασά και χαρακτηρισμός αυτού.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
  • Επανάστασις της Πελοποννήσου.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
  • Τραγικά συμβάντα εν Κωνσταντινουπόλει και αλλαχού της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
  • Εξωτερική πολιτική προς την Ελλάδα και διαγωγή της Ρωσσίας προς τον Υψηλάντην.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
  • Τα κατά τον Υψηλάντην διατρίβοντα εν Κολεντίνη. — Φυγή του ηγεμόνος Σούτσου. — Τα κατά τον Πεντεδέκαν. — Μετάβασις Υψηλάντου εις Τυργόβιστον. — Συμβάντα εν Μολδαυία. — Μάχη Γαλατσίου.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
  • Είσοδος Τουρκικών δυνάμεων εις Βουκουρέστι. — Επιβουλή Σάββα. — Φόνος Βλαδιμερέσκου ως προδότου — Μάχαι Νουτσέτου και Δραγασανίου. — Απέλευσις Υψηλάντου — Οι εναπομείναντες οπλαρχηγοί. — Τα κατά την Μολδαυίαν. — Θάνατος Γεωργάκη Ολυμπίου. — Επιθεώρησις της διαγωγής του Υψηλάντου.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'
  • Κατάστασις των νήσων, Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών. — Αίτια της ευτυχίας των — Η κατά θάλασσαν δύναμις Ελλήνων και Τούρκων. — Αποστασία των τριών Νήσων. — Έκπλους του ελληνικού στόλου. — Αποστασία του Αιγαίου πελάγους και της Σάμου.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
  • Κατάστασις της στερεάς Ελλάδος.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'
  • Αποστασία Φωκίδος και Βοιωτίας. - Εκστρατεία εις Πατρατσίκι - Αποστασία Αττικής. - Περιγραφή και αποστασία Θετταλομαγνησίας και Ευβοίας. - Αποστασία Μακεδονίας και Κρήτης.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'
  • Διασκορπισμός των περί την Καρύταιναν Ελλήνων - Συγκρούσεις Τούρκων και Ελλήνων περί την Τριπολιτσάν - Απόβασις του κεχαγιά του ηγεμόνος της Πελοποννήσου εις Πάτρας και ευτυχής αυτού άνοδος εις Τριπολιτσάν. - Μάχαι Βαλτετσίου και Δολιανών.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'
  • Μάχαι Θερμοπυλών και Γραβιάς.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'
  • Πτώσις Αντώνη Οικονόμου. — Πλους ελληνικής μοίρας προς τον Ελλήσποντον, και άλλης εις τον κορινθιακόν κόλπον — Εμπρησμός τουρκικού δικρότου εν Ερισώ. — Καταστροφή Κυδωνιών.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'
  • Παθήματα των Σμυρναίων, Κυπρίων και Κώων Χριστιανών.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'
  • Επανάστασις Αιτωλοακαρνανίας. — Εισβολή Ελλήνων εις Βραχώρι και κυρίευσις αυτού, Τεκέ, Πλαγιάς και Ζαπαντίου. — Μάχαι Μακρυνόρους και Πέτα. — Καταστροφή Καλαρρύτων και Συράκκου — Τα κατά το Καρπενήσι και το Ασπροπόταμον. — Αποτυχία της προς ελευθέρωσιν της Πάργας εκστρατείας.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'
  • Οι Λαλιώται. - Απόβασις Επταννησίων εις Γαστούνην. - Μάχαι. - Μετάβασις Λαλιωτών εις Πάτρας. - Πολιτική της αγγλοϊονικής Κυβερνήσεως προς την Ελλάδα.
  • 1821
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'
  • Συνέλευσις εν Καλτετσιαίς και σύστασις πελοποννησιακής γερουσίας. — Έλευσις του Δημητρίου Υψηλάντου εις Ελλάδα και διενέξεις αυτού και της γερουσίας.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...