Ang Tunay na Búhay ni P. Dr. José Burgos at Nang Manga Nacasama Niya na Sina P. Jacinto Zamora, P. Mariano Gómez at and Nadayang Miguel Zaldua
Honorio López
Christian Books & Bibles
Ang Tunay na Búhay ni P. Dr. José Burgos at Nang Manga Nacasama Niya na Sina P. Jacinto Zamora, P. Mariano Gómez at and Nadayang Miguel Zaldua
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Tagalog
ISBN
Unknown
ANG TUNAY NA BÚHAY
NI
P. Dr. JOSÉ BURGOS
at nang man~ga nacasama niya na sina P. Jacinto Zamora, P. Mariano Gómez at ang nadayang Miguel Zaldua
SINULAT NI
HONORIO LÓPEZ
Ang ala-alang handóg
Sa man~ga nanasang liyag
Sa man~ga nanasang liyag
PASIMULA
Dr. JOSÉ BURGOS, Pbro.
PÚNO NANG SALITÁ
Mga Talababa
The book hasn't received reviews yet.