Patricio Mariano
Education & Teaching
Ang mga Anak Dalita
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Tagalog
ISBN
Unknown
ANG MG̃A
ANÁK DÁLITA
(NOBELANG TAGALOG)
SINULAT NI
SINULAT NI
Patricio Mariano
UNANG PAGKALIMBAG
UNANG PAGKALIMBAG
ÍNDICE
Sa mañga binibining manggagawa.
Sa bábasa.
Ang mañga anák dálita.
I.
SI TETA.
II.
ANG MAG-INÁ.
III.
¡GUMIGILIW!
IV.
SI PEDRO.
V.
PAGHABÁG NG̃ PUHUNAN.
VI.
HIRÁP ANG MAHIRAP.
VII.
ISANG ALAMAT NI ATA.
VIII.
¡¡PANG̃ARAP!!
IX.
DALAWANG PUSO.
X.
ANG LIHIM NI ATA.
XI.
ANG YAMAN AT ANG PURI.
XII.
ANG MG̃A MANGGAGAWA.
XIII.
SA HARÁP AT SA LIKÓD.
XIV.
ANG PUSO NG̃ DUKHA.
XV.
PATAWAD.
XVI.
¡¡¡PAALAM!!!
XVII.
KATAPUSÁN.
I.
SI TETA.
II.
ANG MAG-INÁ.
III.
¡GUMIGILIW!
IV.
SI PEDRO.
V.
PAGHABÁG NG̃ PUHUNAN.
VI.
HIRÁP ANG MAHIRAP.
VII.
ISANG ALAMAT NI ATA.
VIII.
¡¡PANG̃ARAP!!
IX.
DALAWANG PUSO.
X.
ANG LIHIM NI ATA.
XI.
ANG YAMAN AT ANG PURI.
XII.
ANG MG̃A MANGGAGAWA.
XIII.
SA HARÁP AT SA LIKÓD.
XIV.
ANG PUSO NG̃ DUKHA.
XV.
PATAWAD.
XVI.
¡¡¡PAALAM!!!
XVII.
KATAPUSÁN.
WAKAS.
The book hasn't received reviews yet.