Om beters wille
Anne-Laure van Bruaene
History
Om beters wille
Free
Description
Contents
Reviews

In the 15th and 16th century a special institute developed in Flanders and Brabant: the chamber of rhetoric. Regular citizens started theater and lyricks, in small closed groups and in public. This study gives an overview of 227 chambers of rhetoric, the rhetorical culture in the Southern Netherlands and gives a fresh new look on the cultural history of the Netherlands.

In de vijftiende en zestiende eeuw ontwikkelde zich in Vlaanderen en Brabant een bijzondere instituut: de rederijkerskamer. Gewone stedelingen legden zich in gildenverband toe op toneel en lyriek, zowel in besloten kring als publiekelijk, naar aanleiding van allerlei feestelijkheden. In deze studie wordt, vertrekkend van een repertorium van 227 rederijkerskamers, de rederijkerscultuur in de Zuidelijke Nederlanden in kaart gebracht. Het uitvoerige bronnenmateriaal biedt nieuwe, vaak verrassende inzichten in het ontstaan van de rederijkerscultuur, de sociale achtergrond van de rederijkers, de verhouding van de rederijkerskamers tot stad en vorst, de betrokkenheid in de Reformatie en de Opstand en, tenslotte, de veranderende functie in de zeventiende eeuw. Dit leidt ook tot een verfrissende kijk op de cultuurgeschiedenis van de Nederlanden. De auteur komt tot de conclusie dat zich in de Zuidelijke Nederlanden een bijzonder dynamische stedelijke cultuur vormde waarbinnen de basis werd gelegd voor het 'mirakel' van de Gouden Eeuw.

Language
Dutch
ISBN
9789053565612
Inhoud
Voorwoord
Om beters wille. Probleemstelling en opzet
DEEL I: De protagonistenRederijkerskamers en rederijkers in de ZuidelijkeNederlanden (1400-1650)
Inleiding
1. De gedramatiseerde stad: oorsprong en ontwikkelingvan de rederijkerscultuur in de Bourgondische Nederlanden(ca. 1400-1466)
2. De theaterstaat: de doorbraak van de rederijkerijin het spanningsveld tussen stad en vorst(ca. 1466-1515)
3. Een spel van zinne: de zoektocht van de rederijkersnaar een eigen identiteit (ca. 1515-1585)
4. Retorica en Reformatie: de Brusselserederijkerskamers De Corenbloem en Den Boeck(ca. 1559-1585)
5. Retorica in crisis: de Gentse rederijkerskamerMariën Theeren (ca. 1556-1590)
6. De naproloog: de paradoxen van derederijkerscultuur in de Spaanse Nederlanden(ca. 1585-1650)
Conclusie. Deel I
DEEL II: De motievenDe rederijkerscultuur als paradigma van de stedelijkecultuur in de Zuidelijke Nederlanden
Inleiding
7. Devotie als motief: veruiterlijking en verinnerlijkingvan een nieuwe lekenvroomheid
8. Harmonie en eer als motieven: de economie van desymbolische uitwisselingen in de Nederlanden
9. Lering en vermaak als motieven: fl exibele voorschriftenvoor een stedelijke communicatieve praktijk
Conclusie: deel II
Algemeen besluit
Codes rederijkerskamers
Beknopte handleiding bij bijlage 1:Repertorium van rederijkerskamers in de ZuidelijkeNederlanden en Luik, 1400-1650
Overzicht kaarten, tabellen, grafi eken, afbeeldingenen digitale bijlagen
Noten
Bibliografie
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like