Surinaams contrast
A. Stipriaan van
History
Surinaams contrast
Free
Description
Contents
Reviews

In-depth study of the Suriname plantations in the 18th and 19th centuries. Based on archival research in England, Suriname, and the Netherlands, this book focuses on the idea that there existed a precarious balance between super exploitation and survival on the coffee, sugar, and cotton plantations.

Plantages en slaven vormden meer dan twee eeuwen de kern van de Surinaamse maatschappij. Surinaams contrast biedt op basis van een bijna tienjarig onderzoek van Nederlands, Surinaams en Engels archiefmateriaal over enkele honderden plantages de meest uitvoerige en diepgaande studie over deze tweeëenheid.De studie schetst een levendig en gedetailleerd beeld van de Surinaamse samenleving in de achttiende en negentiende eeuw. Aangetoond wordt dat er meerdere plantagesectoren waren- koffie, suiker en katoen—die structureel van elkaar verschilden en ieder een geheel eigen geschiedenis hebben gekend. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij de strijd tegen het water die het leven op de meeste Surinaamse plantages verzwaarde.Voor het grootste deel van de Surinaamse bevolking was de plantage behalve werk- ook woonplaats. Daarom wordt niet alleen de arbeid, maar ook de leefwereld van de plantagebewoners beschreven. Dat daarbij de meeste aandacht uitgaat naar de levenswijze en bestaansstrijd van de slaven ligt voor de hand: zij vormden nu eenmaal de overgrote meerderheid van de bevolking en waren van generatie op generatie gebonden aan de plantages.Surinaams contrast toont voorts aan dat de Surinaamse samenleving voortdurend in beweging was en veranderde. Roofbouw en overleven kenmerkten, in wankel evenwicht, de Surinaamse plantagemaatschappij. In hoeverre Suriname in dit en in andere opzichten afweek van het algemene Caraïbische patroon wordt duidelijk uit de vele vergelijkingen die worden gemaakt met andere plantagekoloniën in de regio.

Language
Dutch
ISBN
978-99914-0-076-1
surinaams contras omslag
Surinaams_contrast_KITLV.pdf
Inhoud
Lijst van figuren en tabellen
Voorwoord
Inleiding
Nederland, Suriname en het Caraïbisch gebied tot 1863
Plantages in beweging
Opbouw van de plantage-infrastructuur
Produktiefactoren en hun samenhang
Ontwikkeling van de produktiviteit
Innoveren is overleven
Ontwikkeling van de kapitaalvoorziening
Wat brengt het op?
Continuïteit en eigenbelang in het management
Slavendemografie
Veranderingen in de arbeids- en levensomstandigheden van de slaven
De ijzeren vuist wordt gehandschoend
De dynamiek van overleven
BIJLAGE 1 Surinaamse export van suiker, koffie,katoen en cacao 1700-1869
BIJLAGE 2 Prijs van Surinaamse suiker, koffie en katoenin Nederland 1740-1864
BIJLAGE 3 Exportwaarde Surinaamse suiker, koffie enkatoen 1740-1864
BIJLAGE 4 De Surinaamse plantage-economie 1713-1890
BIJLAGE 5 Financiële balans Surinaamse overheid1790-1863
BIJLAGE 6 Waarde van de Surinaamse gulden 1712-1847
BIJLAGE 7 Warrand van plantage Leliëndaal 1745
BIJLAGE 8 Innovaties in het kookhuis op Vossenburg 1822-1862
BIJLAGE 9 Opstandigheid op plantages
BIJLAGE 10 Doodsoorzaken
BIJLAGE 11 Uitdelingen per slaaf
BIJLAGE 12 Plantagebronnen
Bibliografie
Geografisch register
Personen- en zakenregister
The book hasn't received reviews yet.