De Ellendigen (Deel 5 van 5)
Free

De Ellendigen (Deel 5 van 5)

By Victor Hugo
Free
Book Description
Table of Contents
 • Boek I.
 • De oorlog tusschen vier muren.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De Charybdis der voorstad St. Antoine en de Scylla der voorstad van den Tempel.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Wat kan men anders in den afgrond doen dan praten.
 • Derde hoofdstuk.
 • Verlichting en verduistering.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Vijf minder, een meer.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Welken horizont men van de kruin der barricade ziet.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Marius verwilderd, Javert lakonisch.
 • Zevende hoofdstuk.
 • De toestand wordt erger.
 • Achtste hoofdstuk.
 • De artilleristen nemen het ernstig op.
 • Negende hoofdstuk.
 • Aanwending van het oude wildstrooperstalent en van het onfeilbaar schot, dat op de veroordeeling van 1796 van invloed is geweest.
 • Tiende hoofdstuk.
 • De dageraad.
 • Elfde hoofdstuk.
 • Het geweerschot dat niets mist en niemand doodt.
 • Twaalfde hoofdstuk.
 • De wanorde als handlanger der orde.
 • Dertiende hoofdstuk.
 • Voorbijgaande flikkeringen.
 • Veertiende hoofdstuk.
 • Waarin men den naam van Enjolras’ geliefde lezen zal.
 • Vijftiende hoofdstuk.
 • Gavroche buiten.
 • Zestiende hoofdstuk.
 • Hoe men van broeder vader wordt.
 • Zeventiende hoofdstuk.
 • De doode vader wacht den stervenden zoon.1
 • Achttiende hoofdstuk.
 • De gier prooi geworden.
 • Negentiende hoofdstuk.
 • Jean Valjean wreekt zich.
 • Twintigste hoofdstuk.
 • De dooden hebben gelijk en de levenden geen ongelijk.
 • Een-en-twintigste hoofdstuk.
 • De helden.
 • Twee-en-twintigste hoofdstuk.
 • Voet voor voet.
 • Drie-en-twintigste hoofdstuk.
 • Orestes nuchter en Pylades dronken.
 • Vier-en-twintigste hoofdstuk.
 • Gevangene.
 • Boek II.
 • De ingewanden van den Leviathan.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De aarde door de zee verarmd.
 • Tweede hoofdstuk.
 • De oude geschiedenis der riolen.
 • Derde hoofdstuk.
 • Bruneseau.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Onbekende bijzonderheden.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Tegenwoordige vooruitgang.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Toekomstige vooruitgang.
 • Boek III.
 • Slijk, echter ziel.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Het riool en zijn verrassingen.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Verklaring.
 • Derde hoofdstuk.
 • De vervolgde man.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Ook hij draagt zijn kruis.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Zoowel voor het zand als voor de vrouw is er een verraderlijke fijnheid.
 • Zesde hoofdstuk.
 • De modderwel.
 • Zevende hoofdstuk.
 • De uiterste nood.
 • Achtste hoofdstuk.
 • Het afgescheurde rokspand.
 • Negende hoofdstuk.
 • Marius schijnt dood voor iemand, die er verstand van heeft.
 • Tiende hoofdstuk.
 • Terugkeer van den verloren zoon tot het leven.
 • Elfde hoofdstuk.
 • Verbazing.
 • Twaalfde hoofdstuk.
 • De grootvader.
 • Boek IV.
 • Javert uit het spoor.
 • Javert uit het spoor.
 • Boek V.
 • De kleinzoon en de grootvader.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Men ziet den boom weder met den zinkpleister.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Marius uit den burgeroorlog gekomen, bereidt zich tot den huiselijken oorlog.
 • Derde hoofdstuk.
 • Marius’ aanval.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Mejuffrouw Gillenormand vindt het eindelijk niet kwaad meer, dat mijnheer Fauchelevent iets onder den arm medebracht.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Men belegge zijn geld liever in een bosch dan bij een notaris.
 • Zesde hoofdstuk.
 • De beide oude lieden doen, elk op zijn wijze, alles om Cosette gelukkig te maken.
 • Zevende hoofdstuk.
 • De uitwerksels van den droom op het geluk.
 • Achtste hoofdstuk.
 • Twee onmogelijke weder te vinden mannen.
 • Boek VI.
 • De slapelooze nacht.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De 16 Februari 1833.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Jean Valjean draagt steeds den arm in een lichter.
 • Derde hoofdstuk.
 • De onafscheidbare.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Immortale jecur.
 • Boek VII.
 • De laatste teug uit den beker.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De zevende cirkel en de achtste hemel.
 • Tweede hoofdstuk.
 • De duisterheden welke een openbaring kan bevatten.
 • Boek VIII.
 • De afneming der duisternis.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De benedenkamer.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Andere schreden achterwaarts.
 • Derde hoofdstuk.
 • Zij herinneren zich den tuin in de straat Plumet.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Aantrekking en uitdooving.
 • Boek IX.
 • Zwaarste schaduw, helderst morgenrood.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Medelijden met de ongelukkigen, maar toegevendheid voor de gelukkigen.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Laatste flikkering der lamp zonder olie.
 • Derde hoofdstuk.
 • Een pen is zwaar voor dengene die de kar van Fauchelevent oplichtte.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Zwarte inkt die wit maakt.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Nacht, waarachter de dag is.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Het gras verbergt en de regen wischt uit.
 • Inhoud.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists