G. B. (Gabriel Beato) Francisco
Education & Teaching
Ang Katipunan
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Tagalog
ISBN
Unknown
ANG KATIPUNAN
ALIWAN NA MAY DALAUANG BAHAGUI
TUGMA NA SINULAT NI
Gabriel Beato Francisco
Nangyari sa pulo nang Lusong nang taong 1896
ICATLONG CASULATAN
MAYNILA
Limbagan nang: "La Democracia," Villalobos, 5 Quiapo.
Limbagan nang: "La Democracia," Villalobos, 5 Quiapo.
1899.
Lumabas nang minsan sa Teatro Oriental
Ang may-ari ay natatahan sa daang S. Fernando, ika 16 na bahay, Binundoc at sa ika 4 na bahay, nayon nang San, Roque, Sampalok.
Ang may-ari ay natatahan sa daang S. Fernando, ika 16 na bahay, Binundoc at sa ika 4 na bahay, nayon nang San, Roque, Sampalok.
Ang aliwang ito ay nalathala na sa pamahayagang ANG KAPATID NANG BAYAN.
Talaan ng Nilalaman
UNANG BAHAGUI
UNANG DIGMA
ICALAUANG DIGMA
ICATLONG DIGMA
IKAAPAT NA DIGMA
ICALIMANG DIGMA
ICAANIM NA DIGMA
IKAPITONG DIGMA
ICAWALONG DIGMA
ICASIYAM NA DIGMA
ICASAMPUNG DIGMA
ICALABING-ISANG DIGMA
ICALAUANG DIGMA
ICATLONG DIGMA
IKAAPAT NA DIGMA
ICALIMANG DIGMA
ICAANIM NA DIGMA
IKAPITONG DIGMA
ICAWALONG DIGMA
ICASIYAM NA DIGMA
ICASAMPUNG DIGMA
ICALABING-ISANG DIGMA
ICALAUANG BAHAGUI
UNANG DIGMA
ICALAUANG DIGMA
ICATLONG DIGMA
IKAAPAT NA DIGMA
ICALIMANG DIGMA
ICAANIM NA DIGMA
IKAPITONG DIGMA
ICAWALONG DIGMA
ICASIYAM NA DIGMA
ICASAMPUNG DIGMA
ICALAUANG DIGMA
ICATLONG DIGMA
IKAAPAT NA DIGMA
ICALIMANG DIGMA
ICAANIM NA DIGMA
IKAPITONG DIGMA
ICAWALONG DIGMA
ICASIYAM NA DIGMA
ICASAMPUNG DIGMA
UNANG BAHAGUI
Hablado.
Josefo, Lusino, Kalingtong, Tomasa, Idéng at ilang mangluluas ng gulay, na umaauit hangang tumatacbo.
UNANG DIGMA
Sila rin
ICALAUANG DIGMA
Josefo at Lusino.
ICATLONG DIGMA
Lusino, Josefo, Kalingtong, Tomasa, Ideng at ilang maggugulay gaya rin nang una.
IKAAPAT NA DIGMA
Saca ang pinunong matapang sa patay.
ICALIMANG DIGMA
Josefo, Lusino at Kalintong
ICAANIM NA DIGMA
Sila rin, si Tibó at ang cawal.
IKAPITONG DIGMA
Lusino, Kalingtong, Tibó at ang cawal.
ICAWALONG DIGMA
Josefo, Lusino, Kalintong, saca si Tibó at ang cawal
ICASIYAM NA DIGMA
Sila rin.
ICASAMPUNG DIGMA
Sila rin, saca si Tibó at ang cawal.
ICALABING-ISANG DIGMA
Sila rin.
ICALAUANG BAHAGUI
Hablado
UNANG DIGMA
Si Chito ay gayac lacayo, caya ñga ang cuaco at calicot ay capua biyas ng cauayang malaquit at papasoc ng papatacbo.
ICALAWANG DIGMA
Si Chito ay magtatabon na nacalitaw ang puit.
ICATLONG DIGMA
Ang mga cazadores, civil, voluntarios at infantería ay masasalubong ni Tecla at ni Paco.
ICAAPAT NA DIGMA
Dámasa, Doray, Kalintong, Nonato, Chito.
ICALIMANG DIGMA
Sila rin.
ICAANIM NA DIGMA
Papasoc si Lusino at si Beteng ay naca mambisa.
ICAPITONG DIGMA
Si Dámasa'y dudulog cay Lusino at cay Kalingtong
ICAWALONG DIGMA
Pagpasoc ang mga voluntario sa Casino at si Tomás ang mañguñguna sa caramihan ng mga bahay na na sa itaas.
ICASIYAM NA DIGMA
Samantalang sinusunog.
ICASAMPUONG DIGMA
Papasoc ng papatakbo at matatanaw na inilalacad na ang mga anwang.
Uacas nang ikatlong kasulatan
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Ang Mananayaw
Free
Rosauro Almario
Ang Mananayaw
Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo
Free
William Shakespeare, G. D. Roke
Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo
Free
Jose Maria Rivera
Cinematografo
Sa Ano Nabubuhay Ang Tao
Free
graf Leo Tolstoy
Sa Ano Nabubuhay Ang Tao
Ang Singsing nang Dalagang Marmol
Free
Isabelo de los Reyes y Florentino
Ang Singsing nang Dalagang Marmol