Oog voor elkaar
Talja Blokland
Politics & Social Sciences
Oog voor elkaar
Free
Description
Contents
Reviews

People like to live in a safe neighborhood. Areas with a variety of facilities like houses, offices and shops seem to be an important strategy to improve the safety of a neighborhood. More people on the streets means better social control, is the thought behind this strategy. But do people on the streets have consideration for each other? This book is a theory on urban environment, public familiarity and trust on the one hand. On the other it is a very practical plea for a careful planning and nuanced governance of the public space.

Iedereen woont graag in een veilige buurt. Gevarieerdere buurten waar wonen, werken en winkelen elkaar afwisselen zijn een belangrijke strategie geworden om veiligheid te bereiken. Van ogen op straat gaat sociale controle uit, zo is dan de gedachte. Maar hebben mensen met ogen op straat ook oog voor elkaar? Oog voor Elkaar is enerzijds een theorie over stedelijke omgeving, publieke familiariteit en vertrouwen. Anderzijds is het een praktijkgericht, op alledaagse verhalen gebaseerd pleidooi voor zorgvuldiger vormgeving en beheer van stedelijke openbare ruimte.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
Oog voor elkaar
Inhoudsopgave
Voorwoord
Overzicht van tabellen en figuren
1 Van‘ogen op straat’ naar oog voor elkaar: inleiding
2 De wijken in: onderzoekslocaties en onderzoeks methoden
3 Veiligheid gemeten
4 Van fysiek naar sociaal: signalen in de openbare ruimte
5 Sociale signalen: thuis in de buurt
6 Horen, zien en …? Verwachtingen van sociale controle
7 Winkels en scholen als vanzelfsprekende ontmoetingsplekken
8 Conclusies
Bijlagen
Noten
Geraadpleegde literatuur
Namenregister
Trefwoordenregister
The book hasn't received reviews yet.