Het minderhedenbeleid voorbij
Laura Coello
Politics & Social Sciences
Het minderhedenbeleid voorbij
Free
Description
Contents
Reviews

Government; Sociology

In Het minderhedenbeleid voorbij stellen de auteurs de vraag of specifiek minderhedenbeleid noodzakelijk is. Wat zijn de voordelen en nadelen van dit specifieke beleid ten opzichte van generiek beleid, en wat zijn de consequenties van afschaffing of van een andere invulling? Dit jaarboek is de opvolger van het Het minderhedenbeleid voorbij en geeft informatie over recente beleidsontwikkelingen op het terrein van minderheden, migratie en diversiteit. Het bestaat uit twee gedeelten. In het eerste theoretische deel wordt de ‘zin en onzin’ van specifiek minderhedenbeleid benaderd vanuit verschillende disciplines en in vergelijkend perspectief gezet. Deel twee laat zien hoe het minderhedenbeleid in de praktijk wordt gebracht. Aan de hand van de beleidsvelden arbeid, veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg en lokaal overheidsbeleid laten de auteurs zien hoe generiek beleid - of de overgang naar generiek beleid - wordt vormgeven en hoe dit op lokaal niveau uitpakt.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
Het minderhedenbeleid voorbij Motieven en gevolgen
inhoud
een woord vooraf
van specifiek naar generiek: het integratiebeleid afbouwen of verbouwen? Een inleiding
i Een theoretische beschouwing
ambiguïteit in het integratiebeleid Eenduidige politieke taal en meervoudigheid van beleid
multiculturele samenleving in onzekere tijden Een zoektocht naar verbindingsbronnen zonder nationalisme
categoraal versus algemeen…of complementair? Over de praktijk van een hardnekkige misvatting
migrantenvrouwen in de slachtofferrol Integratiebeleid na 1945 en het terugslageffect
ii Een beeld van diverse sectoren
allochtone leerlingen en onderwijsachterstand De ontwikkeling van specifiek naar generiek beleid
arbeidsmarkt: evenredigheid, diversiteit en gelijke behandeling Een analytisch kader, een terugblik en een vooruitblik
de (on)zin van apart jeugdbeleid voor migranten Met alle partners naar een effectieve algemene aanpak
geestelijke gezondheidszorg –tweedeling niet zinvol Doelgroepenbeleid op basis van gecombineerde risicofactoren
veiligheid en integratie: is er wel een trendbreuk?Terugblik op 20 jaar Antillianen- en Marokkanengemeenten
iii Een kijk op gemeenten
het lokale integratiebeleid onder de loep Een ‘zachte breuk’ en gemeenten die het rijk voorgingen
rotterdam – de stad, het bestuur en de burgers Van allochtonenbeleid naar inzet op burgerschap
iv Een blik over de grens
groot gelijk: mainstreaming made in belgium Gelijkheid van kansen voor alle bevolkingsgroepen
redactieleden en auteurs
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like