Vertrouwen in de school
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Science & Math
Vertrouwen in de school
Free
Description
Contents
Reviews

Popular science

Scholen moeten aan dreigende schooluitvallers niet alleen onderwijs geven, maar ook alle sociaal-emotionele zorg en steun die nodig is om een plaats in de samenleving te veroveren. Alleen op scholen met een dergelijke brede taakopvatting bestaat een reële kans om te voorkomen dat de meest kwetsbare jongeren volledig buiten de maatschappij komen te staan. De regering moet scholen en ROC's actief stimuleren dit bredere 'plus-pakket' aan te bieden. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn rapport aan de regering Vertrouwen in de school. Over de uitval van 'overbelaste' jongeren. In dit rapport richt de Raad zijn aandacht op één categorie van (dreigende) uitvallers, namelijk 'overbelaste' jongeren. Dat zijn jongeren die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen, uiteenlopend van beperkte vaardigheden en gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, armoede, schulden of verslaving. Bij deze jongeren is schooluitval vaak de voorbode van algehele maatschappelijke uitval. Op basis van vele gesprekken in het veld en bestudering van de binnen- en buitenlandse literatuur formuleert de Raad in dit rapport aanbevelingen voor een effectieve preventie van voortijdig schoolverlaten bij deze jongeren. De centrale aanbeveling van de WRR is dat scholen aan deze jongeren 'structuur' en 'verbondenheid' moeten bieden. De raad pleit voor een school die uitgaat van een bredere taakopvatting dan alleen het overdragen van kennis en noemt scholen met dergelijke brede maatschappelijke taakopvatting 'plusscholen'. De school kan zo uitgroeien tot veilige haven die tegenwicht biedt aan de chaos en risico's in hun leven.

Language
Dutch
ISBN
978-90-8964-404-6
omslag voor
titel
Vertrouwen in burgers
inhoudsopgave
samenvatting
ten geleide
voorwoord
deel i burgerbetrokkenheid in nederland: een inleiding
1 de uitdaging
1.1 veelkleurig speelveld
1.1.1 formeel en informeel
1.1.2 voortdurend in beweging
1.2 maatschappelijk onbehagen
1.2.1 concentratie van onvree en passiviteit
1.2.2 complexiteitsrace
1.2.3 onverwachtse onderstromen
1.3 doorbraak noodzakelijk
deel ii burgerbetrokkenheid in nederland: de praktijk
2 denken vanuit burgers
2.1 meer dan beleidsparticipatie
2.1.1 beleidsparticipatie
2.1.2 maatschappelijke participatie
2.1.3 maatschappelijk initiatief
2.1.4 kansen waar velden overlappen
2.2 burgers op het netvlies
2.2.1 uiteenlopende uitdagingen
2.2.2 uiteenlopende toerusting
2.2.3 uiteenlopende betrokkenheidsstijlen
2.3 schuivende posities en nieuwe spelers
2.3.1 maatschappelijke instellingen
2.3.2 ngo’s
2.3.3 koplopers in het bedrijfsleven
2.3.4 andersbewegingen
3 randvoorwaarden voor succes
3.1 sleutelfiguren
3.1.1 trekkers
3.1.2 verbinders
3.1.3 ketens en netwerken
3.2 respect voor burgers
3.2.1 serieus nemen
3.2.2 voortdurende informatie-uitwisseling
3.2.3 focus
3.3 evenwicht tussen loslaten en sturen
3.3.1 ruimte
3.3.2 eigenaarschap
3.3.3 ruggensteun
4 drempels
4.1 schurende logica’s
4.1.1 leefwereld tegenover systeemwereld
4.1.2 uiteenlopende werkwijzen
4.2 remmende structuren en systemen
4.2.1 logge overheidsstructuren
4.2.2 ontoegankelijke burgerstructuren
4.3 kortetermijnoriëntatie
4.3.1 gehaaste beleidsmakers
4.3.2 haastige burgers
4.4 onzekere sleutelhouders
4.4.1 beperkte visie
4.4.2 wankele rugdekking
deel iii burgerbetrokkenheid in nederland: de duiding
5 burgerbetrokkenheid in een complexesamenleving
5.1 betrokken individuen
5.1.1 aanleiding en drijfveren voor individuele betrokkenheid:de uitdaging
5.1.2 voorwaarden voor individuele actie: de toerusting
5.1.3 betrokkenheidsstijlen
5.2 dynamische groepen
5.2.1 groepsvorming en groepsprocessen
5.2.2 actievaardigheid van groepen
5.2.3 groepsculturen
5.3 vernetwerkte samenleving
5.3.1 complexiteit en veerkracht
5.3.2 sleutelrol voor trekkers en verbinders
5.3.3 lange staart: scheve verdeling met subculturen
5.3.4 veenbrandfenomeen als uiting van dynamiek
6 nieuwe generatie doe-democratie
6.1 onrustig speelveld
6.1.1 onbeheersbare informatiestromen
6.1.2 wankel middenveld
6.1.3 directere kanalen
6.2 roep om directere vormen van democratie
6.2.1 aggregatie: optelling van stemmen
6.2.2 deliberatie: uitwisseling van argumenten
6.2.3 associatie: alledaagse leefomgeving
6.3 investeren in nieuwe vormen van binding
6.3.1 samenbinding
6.3.2 dwarsbinding
6.3.3 tegenbinding
6.3.4 bovenbinding
7 netwerksturing: meer dan symboliek
7.1 van weber 1.0 naar weber 2.0…
7.1.1 cultuuraanpassingen
7.1.2 veranderende rolopvattingen
7.2 … en vervolgens weber 3.0
7.2.1 institutionele intuïtie
7.2.2 gelaagd netwerk
deel iv burgerbetrokkenheid in nederland: aanbevelingen
8 bouwen aan vertrouwen
8.1 creëer tegenspel
8.1.1 vergroot toegang tot data
8.1.2 verbreed eigen informatiegaring
8.2 vergroot alledaagse invloed
8.2.1 deel publiek ‘eigendom’ in maatschappen
8.2.2 versterk institutionele toerusting van collectief
8.3 stimuleer maatschappelijk verkeer
8.3.1 bevorder tegenbinding in gedeelde ruimte
8.3.2 geef frontlijnwerkers ruimte om te verbinden
8.4 bouw steunpilaren
8.4.1 waarborg solidariteit tussen instellingen en overheden
8.4.2 leg nieuwe verbindingen
aanzwengelen vliegwiel van verandering
bijlage a: toelichting motivaction-onderzoek
bijlage b: lijst van gesproken personen
lijst van gesproken personen
begrippenlijst
literatuur
rapporten aan de regering
verkenningen
webpublicaties
omslag achter
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
IOverheid
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
IOverheid
Aan het buitenland gehecht
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Aan het buitenland gehecht
Hoe Mensen Keuzes Maken
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Hoe Mensen Keuzes Maken
Het Gezicht van de publieke zaak
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Het Gezicht van de publieke zaak
De Staat Van Informatie
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Staat Van Informatie
Uit Zicht
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Uit Zicht
De Menselijke Beslisser
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Menselijke Beslisser
De Reis om de Wereld
Free
Charles Darwin
De Reis om de Wereld