De Staat Van Informatie
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Politics & Social Sciences
De Staat Van Informatie
Free
Description
Contents
Reviews

Public administration; Political science

In tijden van informatisering veranderen het functioneren en het karakter van zowel de samenleving als de overheid. Soms is dit duidelijk aanwijsbaar, maar soms gebeurt het ook op een meer sluipende wijze. De inzet van ICT biedt kansen voor beleidsterreinen zoals de zorg, het jeugdbeleid en het immigratiebeleid, maar stelt het openbaar bestuur ook voor nieuwe fundamentele vragen. Hoe om te gaan met risico's en kwetsbaarheden rondom de inzet van nieuwe ICT? Wat betekent 'vergeten' in het tijdperk van onbeperkte opslagcapaciteit, of is het 'eens een digitale dief, altijd een digitale dief'? Hoe kan de overheid haar verantwoordelijkheid nemen voor het netwerk aan informatiestromen waaruit de digitale overheid steeds meer is opgebouwd? In De staat van informatie gaan auteurs als Ybo Buruma, Paul de Hert, Michel van Eeten, Corien Prins en Albert Meijer in op deze en andere vragen. De bundel is een belangrijke bouwsteen voor het WRR rapport iOverheid (2011).

Language
Dutch
ISBN
Unknown
De staat van informatie
ten geleide
1 inleiding
1.1 ioverheid
1.2 de staat van informatie
1.3 beginselen
1.4 opbouw
DEEL I
2 systeemverantwoordelijkheid voor deinformatiemaatschappij als positievemensenrechtenverplichting
2.1 samenvatting
2.2 wie draagt welke verantwoordelijkheden in deinformatiesamenleving?
2.2.1 verantwoordelijkheid voor schendingen mensenrechtenmultinationals
2.2.2 de state duty to protect, de corporate responsibility to respecten access to remedy
2.3 zes lessen voor het debat over de informatiemaatschappij
2.3.1 het europese mensenrechtenperspectief op verantwoordelijkheidin de informatiesamenleving
2.3.2 regulering vereist soms strafbaarstellingen
2.3.3 eindverantwoordelijkheid en de idee van verantwoordelijkheidsdistributie
2.4 systeemverantwoordelijkheid inzake toegang enpublieke privacy: gaskin en peck
2.4.1 systeemverantwoordelijkheid betreffende beveiliging:i. t. finland
2.5 schadevergoeding mag nooit de enige oplossing zijn;de idee van bescherming vooraf
2.5.1 als er schadevergoeding wordt toegekend moet deze redelijkdoch substantieel zijn
2.5.2 het arrest armonas t. litouwen uit 2008: samenvattendebeschouwing
2.6 het eu handvest als opstap naar systeemverantwoordelijkheidvan de wetgever
2.6.1 ‘waarom specifieke biometriewetgeving? de wbp is toch vantoepassing!’
2.6.2 technologie actief tegemoet treden: het voorbeeld van deeprivacyrichtlijnen
2.6.3 technologie actief tegemoet treden: het voorbeeld van rfid
2.6.4 spelverdeling van verantwoordelijkheden: het spel keurigafgehaspeld
2.7 verantwoordelijkheden betreffende identiteitsfraude
2.7.1 een niet ondergebracht verantwoordelijkheidsprobleem
2.7.2 identiteit wordt beschermd via artikel 8 evrm
2.7.3 de leer van de positieve plichten toegepast op identiteitsfraude:k.u. tegen finland (2008)
2.7.4 gevolgtrekkingen voor de verantwoordelijkheid bijidentiteitsfraude
2.8 verantwoordelijkheden op het gebied van informatieover maatschappelijke aangelegenheden
2.8.1 keuzevrijheid als sleutel tot vergeten
2.8.2 de ongelovige reiziger door cyberspace
2.8.3 positieve plichten tot mediapluralisme op grond van artikel 10evrm en artikel 11 handvest
2.8.4 gevolgtrekkingen: systeemverantwoordelijkheid voormediapluralisme
2.9 algemeen besluit
3 overheidsverantwoordelijkheid in hetinformatietijdperk: een pleidooi voor hetcreëren
3.1 overheidsverantwoordelijkheid in het informatietijdperk
3.2 verantwoordelijkheid als taak, deugd, vermogen enaansprakelijkheid
3.3 gebruiksverantwoordelijkheid: verantwoord gebruikvan ict door de overheid
3.3.1 verantwoordelijkheid als deugd: legaal, neutraal, behoorlijken transparant gebruik van ict door de overheid
3.3.2 verantwoordelijkheid als vermogen: nieuwste mogelijkhedenbenutten of kiezen voor oude zekerheden?
3.3.3 verantwoordelijkheid als aansprakelijkheid: vergroten vaneffectiviteit of minimaliseren van risico’s?
3.3.4 belangrijkste vraagstukken bij gebruiksverantwoordelijkheidvoor ict
3.4 systeemverantwoordelijkheid: overheidsverantwoordelijkheidvoor ict in de samenleving
3.4.1 verantwoordelijkheid als taak: burgers beschermen enoplossingen voor systeemfalen
3.4.2 verantwoordelijkheid als deugd: lege overheid of leiderschap?
3.4.3 verantwoordelijkheid als vermogen: samenwerking ofautonomie?
3.4.4 verantwoordelijkheid als aansprakelijkheid: bureaucratisering?
3.4.5 belangrijkste vraagstukken bij systeemverantwoordelijkheidvoor ict
3.5 klassieke organisatiekundige en politiek-filosofischespanningen in een nieuw jasje
3.5.1 gebruiksverantwoordelijkheden: stabiliteit versus flexibiliteit
3.5.2 systeemverantwoordelijkheid: procesmatige verantwoordelijkheidgeven versus verantwoordelijkheid nemen
3.5.3 genormeerde experimenteerruimte: intelligent manoeuvrerendoor onbekend gebied
4 gedijen bij onveiligheid. afwegingen rondde risico’s van informatietechnologie
4.1 waar maken we ons druk over?
4.2 is het veilig?
4.3 kosten en baten van onveiligheid
4.4 het nut van decentrale afwegingen rondomveiligheid
4.5 externaliteiten rond veiligheidsrisico’s
4.5.1 opkomst van botnets
4.5.2 fraude met online betalingsverkeer
4.5.3 lekken uit databases
4.6 rol van de overheid
4.6.1 ex ante veiligheidsregulering
4.6.2 ex post aansprakelijkheid
4.6.3 verplichte melding van incidenten
4.6.4 aansprakelijkheid van intermediaire actoren
4.7 tot slot
5 het recht op vergetelheid. politiële enjustitiële gegevens in een digitale wereld
proloog
5.1 beleid, informatie en technologie: veranderingen
5.1.1 strafrecht in de risicosamenleving
5.1.2 inlichtingenwerk
5.1.3 technologische ontwikkeling
5.2 het geheugen in het digitale tijdvak
5.2.1 biologisch en digitaal vergeten
5.2.2 ijkpunten: accuratesse, betrouwbaarheid en controle
5.2.3 specifieke betrouwbaarheidsproblemen: fout positief en foutnegatief
5.3 opslag en gebruik van gegevens in de strafrechtsketen
5.3.1 opslag en verwerking van politie- en justitiegegevens: wetgeving
5.3.2 kennisneming, verbetering en verwijdering van politie- enjustitiegegevens
5.3.3 het gebruik van politiële en justitiële gegevens
5.3.4 bestandsvergelijking en datamining
5.4 waarom zou vergetelheid wenselijk zijn?
5.4.1 een fundamenteel andere herinnering: overheid en samenleving
5.4.2 privacy: een mensenrecht en een maatschappelijk begrip
5.4.3 privacy en opgeslagen gegevens in het recht
5.5 bezwaren tegen een recht op vergetelheid
5.5.1 bezwaren tegen verwijdering door de overheid als systeemverantwoordelijke
5.5.2 bezwaren tegen verwijdering door de overheid als gebruiker
5.6 conclusie
epiloog
afkortingen
jurisprudentie
6 klachten over toepassingen vaninformatietechnologie: analyse van eenaantal overheidsbestanden
6.1 inleiding
6.2 onderzoeksvragen en aanpak
6.3 analyse van geregistreerde klachten
6.3.1 cmi
6.3.2 cbp
6.3.3 een reflectie op de bestanden
6.4 een eerste stap naar meer inzicht in potentiëleklachten
6.5 conclusies
dankwoord
afkortingen
DEEL II
7 grensoverschrijdende mobiliteit vanpersonen en de digitale grenzenvan europa
7.1 inleiding
7.2 staten, standaarden en industrie
7.3 de institutionele setting: van maastricht naarlissabon
7.3.1 de jbz-agenda: van tampere naar stockholm
7.4 eerste generatie databanken: moeilijke migranten inbeeld
7.4.1 schengen informatie systeem i en ii
7.4.2 eurodac
7.4.3 visum informatie systeem
7.4.4 tussenconclusie
7.5 tweede generatie databanken: iedereen in beeld
7.5.1 passenger name records (pnr-data)
7.5.2 entry/exit-systeem
7.5.3 biometrisch paspoort
7.5.4 tussenconclusie
7.6 rol van industrie en adviseurs
7.7 rol van standaarden
7.8 conclusie
8 jeugdzorg via systemen. de verwijsindexrisicojongeren als spin in een digitaalvangnet
8.1 inleiding
8.2 korte schets verwijsindex en context
8.2.1 melden van risico, niet inhoud
8.2.2 wanneer mag men melden?
8.2.3 van proeftuin naar wet
8.2.4 iedere lokale context een eigen systeem
8.2.5 ambities op rijksniveau: preventief ingrijpen doorgestroomlijnde informatie-uitwisseling
8.2.6 een divers palet aan ambities op lokaal niveau
8.3 de actoren in beeld
8.3.1 gemeenten
8.3.2 het ministerie
8.3.4 instanties en hun professionals: wie mogen (maar moeten niet)melden?
8.3.5 toezichthouder en helpdesk
8.4 systemen en tendensen bij digitalisering in dejeugdzorg
8.4.1 overige initiatieven
8.4.2 verschuivingen in de jeugdzorg
8.5 motieven
8.5.1 transparantie
8.5.2 efficiëntie en effectiviteit
8.5.3 keuzevrijheid
8.5.4 accountability
8.5.5 privacy
8.6 slot
9 de digitale patiënt centraal – medischeinformatie in een digitale wereld
9.1 inleiding
9.2 medische informatie
9.2.1 medische informatie over de patiënt
9.2.2 medische informatie voor de patiënt en de zorgconsument
9.2.3 informatie voor wetenschappelijk medisch onderzoek
9.2.4 informatie voor zorg- en managementprocessen
9.3 het medisch dossier in ontwikkeling
9.3.1 naar een elektronisch medisch dossier
9.3.2 wat doet het elektronisch dossier met zijn context?
9.4 het landelijk epd
9.4.1 ontwikkeling en invoering
9.4.2 externe krachten
9.4.3 het epd en de rol van de patiënt
9.4.4 verschuiving in de doelstelling van het epd
9.5 ehealth
9.5.1 wat wordt er onder verstaan?
9.5.2 de opkomst van ehealth in beleid
9.5.3 medische informatie op internet
9.5.4 kansen en risico’s van ehealth voor verschillende actoren
9.6 beginselen
9.6.1 efficiëntie en effectiviteit
9.6.2 privacy
9.6.3 transparantie
9.6.4 keuzevrijheid
9.6.5 accountability
9.7 conclusies
9.7.1 vormgeving en uitvoering
9.7.2 van passieve patiënt tot regisseur
afkortingen
10 chief information officers bij derijksoverheid
10.1 inleiding
10.2 een theoretische kijk op de rol van de cio
10.2.1 onderzoek algemene rekenkamer
10.2.2 maatregelen van het kabinet
10.2.3 informatiemanagement en de rol van de cio
10.2.4 een tussenstand
10.3 van ontwerp naar uitvoering: cio’s bij het rijk
10.3.1 ieder departement een cio
10.3.2 verschillende posities
10.3.3 een netwerk van cio’s
10.3.4 afstand tot beleidsdirecties
10.3.5 adviserende rol
10.3.6 risicomanagement
10.3.7 reikwijdte
10.3.8 cio office
10.3.9 architectuur en portfoliomanagement
10.3.10 opdrachtgeverschap
10.3.11 interdepartementale samenwerking
10.4 tot slot
bijlage
over de auteurs
Naamloos
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
IOverheid
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
IOverheid
Aan het buitenland gehecht
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Aan het buitenland gehecht
Het Gezicht van de publieke zaak
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Het Gezicht van de publieke zaak
Uit Zicht
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Uit Zicht
De Menselijke Beslisser
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Menselijke Beslisser
Hoe Mensen Keuzes Maken
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Hoe Mensen Keuzes Maken
Vertrouwen in de school
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Vertrouwen in de school
Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
Free
Aletta H. (Aletta Henriette) Jacobs
Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
De moedige vrouw
Free
Ellen Key
De moedige vrouw
De 'handel in blanke slavinnen'.
Free
Wolter Louis Albert Collard
De 'handel in blanke slavinnen'.