IOverheid
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Politics & Social Sciences
IOverheid
Free
Description
Contents
Reviews

How does the use of ict affect the relationship between government and its citizens? This book analyses the developments of networking information and concludes that in everyday practice an iGovernment has gradually come into existence, overtaking the old paradigm of the eGoverment. The iGoverment, effectively running at full speed on information flows and networks, is however seriously out of step with the self-image of the digital government, and the existing structure and division of responsibilities. This book is based on the report on iGovernment that the Scientific Council for Government Policy (WRR) presented to the Dutch Government in March 2011. "This book contributes powerfully to the understanding and evaluation of the development - beyond 'eGovernment' - of 'information Government', centred on highly complex flows and uses of information for public services, care and control, rather than technology itself. Sound empirical research and a concern to create better governance of iGovernment enable the authors to bring a sharply critical eye to their call for greater awareness by policy-makers, and for a strategic, reasoned and institutionalised relationship among the principles involved. These include ones that are often neglected: privacy, freedom of choice, accountability and transparency. Their recommendations are important, not only for the Netherlands". Charles D. Raab, Professor Emeritus and Honorary Professorial Fellow, University of Edinburgh "This book will be a valuable resource for researchers and scholars seeking to understand the possibilities, dilemmas and challenges of bringing the Internet and related technologies to centre stage in government and public services. It offers a fascinating case study of electronic government and 'information government' in the Netherlands, with examples from local, national and eu government, a wide-ranging literature review and a number of recommendations as to how iGovernment should develop". Helen Margetts, Professor of Society and the Internet and director of the Oxford Internet Institute, University of Oxford "Not only does this book offer an insightful analysis of the problems that ongoing digitization poses for citizens and the goverrnment itself (such as creeping loss of data quality), it also places highly valuable markers for the decisions that must be taken on the challenging path that lies ahead for iGovernment, in providing a new model for weighing up the various fundamental interests at stake". Alex Brenninkmeijer, National Ombudsman, The Netherlands

Het biometrisch paspoort, de Verwijsindex Risicojongeren, het Elektronisch Patiëntendossier, nationale en internationale gegevensuitwisseling tussen organisaties of het gebruik van digitale profielen van burgers: deze en vele andere toepassingen staan beleidsmakers en uitvoerders ter beschikking dankzij de inzet van ict. Maar wat betekent de inzet van ict in beleid en uitvoering voor de relatie tussen overheid en burgers? Wat zijn de gevolgen voor het functioneren van de overheid zelf? Hoe wordt in het proces van voortgaande digitalisering een afweging gemaakt tussen beginselen als veiligheid, privacy, efficiëntie en transparantie? In dit rapport concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) dat in de dagelijkse digitale praktijk een iOverheid is ontstaan die volop 'draait' op nieuwe informatiestromen die door ict mogelijk zijn gemaakt. Die nieuwe iOverheid loopt echter flink uit de pas met de bestaande structuur en de verantwoordelijkheden van de overheid. De wrr doet in dit rapport inhoudelijke en institutionele aanbevelingen om de noodzakelijke paradigmawisseling van eOverheid naar iOverheid in goede banen te leiden.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
iOverheid
inhoudsopgave
samenvatting
ten geleide
deel i inleiding en onderzoekskader
1 de digitalisering van burgers en overheid
1.1 de existentiële rol van digitalisering
1.2 een ioverheid
1.3 de isamenleving
1.4 opzet van het rapport
1.5 aanpak en opbouw van het rapport
2 analytisch kader: informatie, actoren enbeginselen
2.1 perspectieven op de relatie tussen technologie enhaar gebruikers
2.1.1 het spectrum van instrumentalisme tot technologischdeterminisme
2.1.2 het socio-technologisch complex als onderzoeksobject
2.2 technologie en informatie
2.2.1 van gegevens en data via informatie naar kenn
2.2.2 het draait om toegang, controle en kennis
2.3 de actoren centraal
2.3.1 schets van de actoren
2.3.2 ‘applicaties’
2.3.3 ‘burgers’
2.3.4 ‘overheden’
2.4 een analytisch drieluik van beginselen
2.4.1 stuwende beginselen
2.4.2 verankerende beginselen
2.4.3 procesmatige beginselen
2.4.4 afwegen troef
2.5 tot slot
deel ii de empirische analyse
3 de aansturing van de eoverheid
3.1 politiek-bestuurlijk enthousiasme en vertrouwen
3.1.1 de geesten rijp
3.1.2 van dienstverlening tot zorg en controle
3.1.3 gedreven door ambitie
3.1.4 een voor een stapelen
3.1.5 spaarzaam kritisch
3.1.6 terugkoppeling van argumentaties
3.1.7 stuwende, verankerende en procesmatige beginselen
3.2 conclusie
4 van beleid naar erealiteit
4.1 grenzeloze uitvoering
4.1.1 een veelheid van spelers en motieven
4.1.2 beleidsdomeinen, diensten en motieven interfereren
4.1.3 de gereedschapskist van de euitvoering
4.1.4 een veranderende administratieve werkelijkheid
4.1.5 meer dan effectiviteit en efficiëntie alleen
4.2 lokale worstelingen
4.2.1 gemeenten 2.0
4.3 informatiegestuurde politie
4.3.1 strategische oriëntatie en praktijk
4.3.2 samenwerken en afstemmen mits…
4.3.3 vergetelheid
4.4 bouwen en bewijzen
4.5 conclusie
5 schaalvergroting zonder grenzen
5.1 europese informatiebestanden en -stromen
5.1.1 internationale veiligheid als motor
5.1.2 het digitale europa
5.1.3 uitbreidende bewegingen
5.1.4 haperende democratische controle
5.1.5 leidende europese belangen
5.2 conclusie
6 marktmeesters en de markt meester zijn
6.1 de eoverheid als economische kracht
6.1.1 de inkoop van de eoverheid
6.1.2 de ict-‘markt’ binnen de overheid
6.2 de ict-markt als bestuurlijk verlengstuk
6.2.1 problematisch opdrachtgeverschap
6.2.2 chief information officer (cio) als probleemoplosser
6.2.3 beleid als systeemontwerp
6.2.4 kwartiermakers
6.3 verantwoordelijkheid voor de ict-markt
6.4 conclusie
7 controleurs van de eoverheid
7.1 bestaande controle-instituties
7.1.1 raad van state
7.1.2 college bescherming persoonsgegevens
7.1.3 nationale ombudsman
7.1.4 algemene rekenkamer
7.1.5 rechterlijke macht
7.1.6 nieuwe arrangementen
7.2 de veelzijdige burger
7.2.1 beïnvloeden van beleid
7.2.2 zelf het heft in handen
7.2.3 meer transparantie
7.2.4 burgers en hun leidende beginselen
7.3 conclusie
deel iii analyse en aanbevelingen
8 de ioverheid
8.1 de eoverheid
8.2 van eoverheid naar ioverheid
8.2.1 over de grenzen van de eoverheid
8.3 de paradox van de ioverheid
8.3.1 politieke keuzes op het niveau van applicaties creëren eenioverheid
8.3.2 zonder politiek besef van en keuze vóór de ioverheid
8.4 de onbegrensde ioverheid
8.5 gevolgen van een onbegrensde ioverheid
8.5.1 vertekend beeld
8.5.2 0ntbreken van noodzakelijke organisatorische en institutioneleinbedding
8.5.3 vertrouwen en innovatie
8.6 een van zichzelf bewuste ioverheid
9 aanbevelingen: werken aan de ioverheid
9.1 expliciete afweging van stuwende, verankerende enprocedurele beginselen
9.2 waarschuwingsvlaggen voor de ioverheid
9.2.1 inhoudelijke kwaliteit van informatie
9.2.2 organisatorische inbedding voor duurzame en rechtvaardigeinformatiestromen
9.2.3 ‘grenzen aan de groei’ van de ioverheid?
9.2.4 een agenda voor de transformatie naar een bewuste ioverheid
9.3 instituties voor de ioverheid
9.3.1 permanente commissie voor de ioverheid
9.3.2 het iplatform en de iautoriteit
9.3.3 opdrachtgeverschap geprofessionaliseerd
9.4 de ioverheid in uitvoering
epiloog: de ioverheid en de isamenleving
lijst van afkortingen
literatuurlijst
lijst van gesproken personen
Naamloos
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Aan het buitenland gehecht
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Aan het buitenland gehecht
Het Gezicht van de publieke zaak
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Het Gezicht van de publieke zaak
De Staat Van Informatie
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Staat Van Informatie
Uit Zicht
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Uit Zicht
De Menselijke Beslisser
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Menselijke Beslisser
Hoe Mensen Keuzes Maken
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Hoe Mensen Keuzes Maken
Vertrouwen in de school
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Vertrouwen in de school
Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
Free
Aletta H. (Aletta Henriette) Jacobs
Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
De moedige vrouw
Free
Ellen Key
De moedige vrouw
De 'handel in blanke slavinnen'.
Free
Wolter Louis Albert Collard
De 'handel in blanke slavinnen'.